715/1999

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och fiskanläggningar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 49 § 3 mom. och 50 § 3 mom. lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) beslutat:

1 §

I detta beslut bestäms om de avgifter som skall uppbäras till staten för sådan livsmedelshygienisk tillsyn över fiskerivaror och fiskanläggningar som utförs av Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och om de avgifter som skall uppbäras till kommunerna för sådan livsmedelshygienisk tillsyn över fiskerivaror och fiskanläggningar som utförs av kommunerna.

Som grund för de avgifter som avses i detta beslut beaktas vid beräkning av de kostnader som föranleds av kontrollerna motsvarande belopp som vid beräkning av självkostnadsvärdet av de prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §

För den organoleptiska kontroll av fisk från Finland som avses i punkt 2 i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets beslut om hygienkrav på fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter (14/VLA/1996) uppbärs hos den anläggning som tar emot fiskerivarorna i kontrollavgift 6 mark per ton för de första 50 tonnen fiskerivaror och därefter 3 mark per ton för varje därpå följande ton.

När det gäller strömmings- (Clupea harengus), sardin- (Sardina pilchardus), makrill- (Scomber scomprus, Scomber japonicus och Trachurus spp.) och anjovisarter (Engraulis spp.) samt picareler av arten Maena smaris är den avgift som avses i 1 mom. högst 297 mark per mottaget parti, om de faktiska kostnaderna för kontrollen inte är högre.

Om den avgift som avses i denna paragraf inte räcker till för att täcka de kostnader som föranleds av kontrollen, kan kommunen eller Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel besluta att ett system med timdebitering som täcker kostnaderna skall tillämpas.

Den avgift som avses i 1 mom. skall när det gäller odlad fisk, strömming och även andra fiskarter sänkas med högst 55 procent, om fisken är sorterad enligt färskhetsgrad eller storlek eller om åtgärderna i samband med den första försäljningen har sammanslagits och kontrollkostnaderna av denna orsak blir lägre än den fasta avgiften.

3 §

För tillsyn över fiskanläggningar samt för sådan organoleptisk kontroll, kemisk kontroll eller parasitkontroll som utförs vid fiskanläggningarna uppbärs 6 mark per ton för varje parti fiskerivaror som anländer till en anläggning eller ett fabriksfartyg.

Om den avgift som avses i 1 mom. inte räcker till för att täcka de kostnader som föranleds av tillsynen, kan kommunerna eller Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel besluta att man i fråga om de anläggningar som står under deras tillsyn skall tillämpa ett system med timdebitering som täcker kostnaderna.

Den avgift som avses i 1 mom. skall sänkas så att den motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen, om kostnaderna understiger den fasta avgift som avses i 1 mom. på grund av att bearbetningen och beredningen utförs på ett ställe där även den första försäljningen och beredningen sker, eller om det på grund av anläggningens verksamhetsbetingelser eller egenkontroll behövs mindre kontrollpersonal än genomsnittligt vid anläggningen. Avgiften får dock sänkas med högst 55 procent.

4 §

För tillsyn över anläggningar som endast kyler, fryser, förpackar eller lagrar fiskerivaror uppbärs en avgift som täcker kostnaderna.

Om de avgifter som avses i 2 och 3 § redan täcker alla tillsynskostnader, uppbärs inte den avgift som avses i 1 mom..

5 §

För tillsyn över finska fabriksfartyg som befinner sig utomlands uppbärs en avgift som täcker de kostnader som föranleds av tillsynen.

6 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov meddela närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1999.

Rådets direktiv 96/43/EG, EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingfors den 2 juni 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.