703/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 maj 1999

Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/1994), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta taxebeslut tillämpas på tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss i hela landet, förutom på Åland, då transportsträckan inte överskrider 100 km.

Detta beslut gäller inte trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som träffats med trafikministeriet, länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdesskatten ingår i transportavgifterna.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebiljetter säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset enligt bilagan till detta beslut:

1) smartkort enligt trafikministeriets definition för 44 resor som gäller i 12 månader från och med inköpsdagen, samt

2) smartkort berättigande till skolresor endast på skoldagar under ett läsår, vars totalpris bestäms på basis av antalet företagna resor.

3 §
Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver det i 2 § nämnda kan av passage- rare vid behov uppbäras en tilläggsavgift för snabbtur eller en särskild nattavgift. Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

4 §
Övriga bestämmelser

Passagerare skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

Passagerare kan betala för resa, eller en kortare resa, med en seriebiljett som berättigar till resan.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1999.

Seriebiljetter som har köpts före detta beslut bör godkännas utan prisförhöjning under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköpet.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 18 december 1997 (1334/1997) jämte ändringar.

Helsingfors den 25 maj 1999

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

Resans maximilängd km Grundpris (pris för enkel resa mk) Smartkort för 44 resor mk
6 10,50 346
9 11,50 380
12 12,50 412
16 14,00 462
20 16,00 528
25 19,00 627
30 22,00 726
35 25,00 825
40 28,00 924
45 30,50 1006
50 32,50 1072
60 38,00 1254
70 43,00 1419
80 48,50 1600
90 53,50 1765
100 58,00 1914

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.