673/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 6 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 6 § som följer:

6 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag som hänför sig till övervakningen av att denna lag iakttas har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndighe- ternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna

1) till statliga och kommunala myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag,

2) till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

3) då ett internationellt avtal som är bindande för Finland förutsätter detta.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.