659/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 49 § 2 mom. och 52 § 3 mom., av dessa lagrum 52 § 3 mom. sådant det lyder i lag 706/1995,

ändras 59 § samt

fogas till lagen nya 59 a―59 c § som följer:

59 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som i samband med tillsynen över att denna lag iakttas har tagit del av uppgifter om någon enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till en myndighet som behandlar anmälningar som avses i 20 § samt i enlighet med 49 och 49 a § och till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.

59 a §
Krav på skydd för en affärs- och yrkeshemlighet

En anmälare enligt 5 kap. och den som ansöker om förhandsgodkännande eller gör en anmälan om skyddskemikalier enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgifter han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar på att skall hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Den som framställer ett yrkande skall motivera detta.

Om en anmälare som avses i 5 kap. eller en tillverkare eller en importör själv offentliggör uppgifter som tidigare varit sekretessbelagda, skall social- och hälsovårdens produkttillsynscentral underrättas om detta. En sökande eller anmälare som avses i 6 kap. skall göra motsvarande anmälan till Finlands miljöcentral.

59 b §
Avgränsning av en affärs- och yrkeshemlighet som gäller en kemikalie

Oberoende av bestämmelserna om affärseller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter om kemikalier inte sekretessbelagda på basis av anmälarens yrkande enligt 59 a §:

1) ämnets handelsnamn,

2) tillverkarens och anmälarens namn,

3) de uppgifter om fysikaliska och kemiska egenskaper som ingår i anmälan,

4) sätten för oskadliggörande av ämnet,

5) sammandrag av resultaten av undersökningar om ämnets hälso- och miljöeffekter,

6) ämnets renhetsgrad och farliga orenheter eller tillsatsämnen, om dessa uppgifter behövs för klassificeringen och märkningen av ämnet,

7) uppgifter som i anmälan lämnats om

a) rekommenderade metoder och säkerhetsåtgärder vid hantering, lagring och transport samt vid eldsvåda och annan fara,

b) säkerhetsåtgärder vid plötsliga läckage,

c) räddningsföreskrifter och anvisningar för behandling av förgiftningar och skador,

8) de uppgifter som ingår i skyddsinformationsbladet,

9) i fråga om ämnen i ämnesförteckningen, analytiska metoder genom vilka ett farligt ämne som kommit ut i miljön kan upptäckas och människornas exponering bestämmas.

59 c §
Avgränsning av en affärs- och yrkeshemlighet som gäller en skyddskemikalie

Oberoende av bestämmelserna om affärseller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter om skyddskemikalier inte sekretessbelagda på basis av ett yrkande som enligt 59 a § framställts av den som ansöker om förhandsgodkännande av skyddskemikalier eller gör en anmälan om skyddskemikalier:

1) sökandens eller anmälarens namn,

2) namnet på den som tillverkar skyddskemikalien och de verksamma substanser skyddskemikalien innehåller,

3) namnen på de verksamma substanser som skyddskemikalien innehåller och halter- na av dem i preparatet och skyddskemikaliens namn,

4) uppgifter om de verksamma substansernas och skyddskemikaliens fysikaliska och kemiska egenskaper,

5) sammandrag av resultaten av undersökningar om skyddskemikaliens effekt samt dess verkningar på hälsan och miljön,

6) uppgifter om hur skyddskemikalien kan oskadliggöras,

7) metoderna för att behandla det avfall som skyddskemikalien och dess emballage samt produkter som behandlats med skyddskemikalien ger upphov till,

8) de uppgifter som skyddsinformationsbladet innehåller,

9) de analysmetoder för verksamma substanser eller ämnen som nämns i den förteckning som avses i 11 § 4 mom. med vilkas hjälp man kan upptäcka ämnen som kommit ut i miljön samt bestämma människornas omedelbara exponering för ämnet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.