649/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 3 kap. 34 f och 34 g § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 3 kap. 34 f § 1 mom. samt 34 g §, sådana de lyder i lag 171/1997, som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

34 f §

För att få för verkställigheten nödvändiga uppgifter har utmätningsmannen i ett enskilt utsökningsärende rätt att, utan hinder av bestämmelserna om sekretess och utöver de uppgifter som nämns i 34 e §, av en myndighet, av ett samfund som sköter en offentlig uppgift samt av en inrättning eller en sammanslutning som bedriver televerksamhet eller postverksamhet få

1) uppgifter om gäldenärens inkomster och förmögenhet,

2) uppgifter om gäldenärens arbets- och tjänstgöringsförhållanden samt pensioner,

3) uppgifter om gäldenärens adress och telefonnummer liksom andra uppgifter som behövs för att ta kontakt med gäldenären.


34 g §

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får utmätningsmannen lämna ut behövliga uppgifter till en annan utsökningsmyndighet samt, om det finns skäl att misstänka att gäldenären kan ha gjort sig skyldig till brott, även till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna. Utmätningsmannen får lämna ut uppgifter till åklagarmyndigheterna även för prövning av förvandlingsstraff för böter. Utmätningsmannen får dessutom lämna ut behövliga uppgifter till skattemyndigheterna, arbetsmyndigheterna, konkursombudsmannen eller någon annan myndighet, om han konstaterar att gäldenären har gjort sig skyldig till missbruk. Utmätningsmannen får dock inte lämna ut uppgifter till någon annan myndighet än en annan utsökningsmyndighet om missbruk som gäldenären har gjort sig skyldig till, om uppgifterna om detta missbruk har erhållits av en person som vid rättegång skulle ha rätt eller skyldighet att vägra vittna om nämnda omständigheter, och inte heller uppgifter som han fått av en utomstående själv om missbruk som denne har gjort sig skyldig till.

Ur justitieministeriets datasystem över utsökningsärenden kan uppgifter med hjälp av teknisk anslutning lämnas ut till en utsökningsmyndighet även om ärenden som är anhängiga hos en annan utsökningsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.