645/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 36 §, sådan den lyder i lag 614/1995, samt

ändras 29 § 1 mom., sådant det lyder i lag 833/1996, som följer:

29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och annat offentligrättsligt samfunds myndighet, försäkrings- och pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och sådana utbildningsproducenter som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna arbetskraftsbyråerna, arbetskraftskommissionerna, folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och utkomstskyddsombuden samt i denna lag nämnda besvärsinstanser sådana uppgifter som behövs vid prövningen av om den som ansöker om arbetslöshetsdagpenning har rätt till sådan eller som behövs vid beviljandet och utbetalningen av studiesociala förmåner enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt att avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter som gäller sökanden själv, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.