640/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 19 §, sådan den lyder i lag 608/1995, samt

ändras 18 §, sådan den lyder i lag 245/1996, som följer:

18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Finlands Bank, finansinspektionen och en stödtagande bank har, utan hinder av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om tystnadsplikt, skyldighet att till tjänstemän som sköter fondens uppgifter vid ministeriet, till fondens revisorer och till statens säkerhetsfonds fullmäktige lämna ut sådana uppgifter som behövs för skötseln av uppgifter enligt denna lag.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får ledamöter i statens säkerhetsfonds fullmäktige, revisorer samt tjänstemän vid ministeriet som sköter fondens uppgifter, eller de som fullgör uppdrag för dessa, till statsrådets allmänna sammanträde när det behandlar bankstödsåtgärder, till statsrevisorerna och statens revisionsverk samt till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott lämna ut sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, en enskilds personliga förhållanden eller affärseller yrkeshemlighet som de tagit del av vid fullgörandet av sina uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.