624/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 2 § och 9 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag 404/1995 och 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1254/1988, samt

fogas till lagen en ny 5 b § som följer:

2 §
Uppgifter om rättegång

Anteckningar i domstolars diarier och andra register över handlingar om parternas namn ävensom om ärendets art samt tidpunkten och platsen för förhandlingen blir offentliga då anteckningarna har gjorts. I ett ärende som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsmedelslagen är dessa anteckningar offentliga först när den för brott misstänkte senast skall underrättas om användning av tvångsmedel, om inte domstolen beslutar något annat.

Domstolen kan utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. vägra lämna ut uppgift om en målsägandes identitet i brottmål som gäller en omständighet av synnerligen känslig natur i någons privatliv.

5 b §
Behandlingen av vissa sekretessbelagda uppgifter vid en rättegång

Sådana uppgifter som enligt 24 § 1 mom. 24―27, 29, 30 eller 32 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda eller därmed jämförbara uppgifter som är sekretessbelagda enligt någon annan lag kan muntligen framföras eller med hjälpmedel företes vid en offentlig förhandling och tas in i ett offentligt avgörande endast i den utsträckning det behövs för att handlägga målet och motivera avgörandet.

Sekretessbelagda uppgifter enligt 24 § 1 mom. 31 punkten i nämnda lag får inte behandlas vid offentliga sammanträden eller tas in i ett offentligt avgörande, om det inte finns särskilt vägande skäl för detta.

9 §
Rättegångsmaterialets offentlighet

Om rättegångshandlingars offentlighet gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlig-het i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av 2 § eller 2 eller 3 mom. i denna paragraf. Vad som föreskrivs om handlingar gäller även annat rättegångsmaterial.

Om den muntliga förhandlingen med stöd av 4 eller 5 § helt eller delvis har skett inom stängda dörrar eller om där företetts sekretessbelagda handlingar eller föremål eller yppats uppgifter som är sekretessbelagda, kan domstolen besluta att rättegångsmaterialet med undantag för tillämpade lagrum och domslutet till behövliga delar skall hållas hemligt viss tid, dock högst 40 år från det utslaget gavs. Till domstol ingivna handlingar, som är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 26, 27, 29, 30 och 31 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller motsvarande handlingar som är sekretessbelagda enligt någon annan lag, samt till domstol ingivna handlingar, som är sekretessbelagda enligt 24, 25 och 32 punkten i nämnda lagrum eller motsvarande handlingar som är sekretessbelagda enligt någon annan lag och som gäller målsägande eller tredje man i ett brottmål eller part eller tredje man i ett tvistemål eller ett förvaltningsprocessärende eller som innehåller uppgifter om en persons hälsotillstånd, skall hållas hemliga även utan ett domstolsbeslut, om inte domstolen på grund av ett vägande allmänt intresse i anslutning till ärendet beslutar något annat.Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.