623/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om upphävande av vissa sekretessbestämmelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs

1) i lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 629/1995,

2) i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 13 §, sådan den lyder i lag 879/1998,

3) i lagen den 30 december 1992 om tillsyn över utlänningars företagsköp (1612/1992) 14 §,

4) i lagen den 9 februari 1990 om konsumentforskningscentralen (112/1990) 7 §,

5) i lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/1992) 24 och 28 §, av dessa lagrum 28 § sådan den lyder i lag 600/1995,

6) i lagen den 29 juli 1988 om konkurrensverket (711/1988) 3 § 3 mom.,

7) i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 47 och 49 §, av dessa lagrum 47 § sådan den lyder i lag 1018/1995,

8) i lagen den 6 mars 1942 om standardisering (197/1942) 6 §,

9) i lagen den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997) 7 §,

10) i lagen den 10 december 1993 om företagsstöd (1136/1993) 33 §, sådan den lyder i lag 732/1995,

11) i lagen den 7 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (429/1993) 7 §, sådan den lyder i lagar 1023/1995 och 1168/1997,

12) i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/1973) 7 §, sådan den lyder i lag 1072/1995,

13) i lagen den 15 juni 1990 om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) 6 §, sådan den lyder i lag 615/1995,

14) i lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 13 § och 16 § 2 mom., av dessa lagrum 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 693/1995,

15) i lagen den 27 maj 1977 om semesterpenning för småföretagare (408/1977) 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 619/1995,

16) i lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 46 §,

17) i lagen den 6 februari 1998 om statliga rättshjälpsbyråer (106/1998) 13 §,

18) i beredskapslagen av den 22 juli 1991 (1080/1991) 45 och 51 §, av dessa lagrum 51 § sådan den lyder i lag 668/1995,

19) i lagen den 17 december 1982 om skyddsupplag (970/1982) 11 §,

20) i lagen den 22 juli 1991 om försvarstillstånd (1083/1991) 32 och 42 §, av dessa lagrum 42 § sådan den lyder i lag 669/1995,

21) i lagen den 20 maj 1960 om den försvarsekonomiska planeringskommissionen (238/1960) 7 §,

22) i lagen den 25 maj 1984 om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/1984) 12 §,

23) i lagen den 24 augusti 1990 om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 647/1995,

24) i lagen den 28 november 1994 om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 22 §,

25) i lagen den 28 juni 1996 om Kommunernas garanticentral (487/1996) 17 §,

26) i lagen den 28 april 1989 om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989) 6 §,

27) i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 65 §,

28) i lagen den 1 mars 1991 om utlänningsombudsmannen (446/1991) 7 §,

29) i lagen den 22 december 1993 om försvarsförvaltningens byggverk (1360/1993) 6 §,

30) i lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987) 9 b § 4 mom., sådant det lyder i lag 1682/1995,

31) i lagen den 3 februari 1995 om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (346/1997) 8 § 1 mom.,

32) i lagen den 3 maj 1985 om undersökning av olyckor (373/1985) 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 625/1995,

33) i lagen den 10 februari 1995 om förströelseanordningar (164/1995) 11 §,

34) i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 43 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 735/1995,

35) i lagen den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 20 §,

36) i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953) 9 §,

37) i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) 36 § 3 mom.,

38) i lagen den 17 december 1993 om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) 23 § 3 mom.,

39) i lagen den 24 augusti 1979 om handel med skogsodlingsmaterial (684/1979) 11 § 2 mom.,

40) i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 37 h §, sådan den lyder i lag 159/1997,

41) i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 75 §, sådan den lyder i lag 663/1995,

42) i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 67 §, sådan den lyder i lag 664/1995,

43) i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 16 och 17 §, av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i lag 726/1995,

44) i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 18 och 19 §, av dessa lagrum 19 § sådan den lyder i lag 666/1995,

45) i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 25 och 26 §, av dessa lagrum 26 § sådan den lyder i lag 728/1995,

46) i lagen om bostadsbidrag av den 4 juni 1975 (408/1975) 25 a §, sådan den lyder i lagar 755/1993 och 727/1995,

47) i lagen den 9 augusti 1996 om tillsyn över privat socialservice (603/1996) 15 §,

48) i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/1991) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 641/1995,

49) i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 642/1995,

50) i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 42 §, sådan den lyder i lagar 639/1995 och 248/1997,

51) i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 57 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 637/1995,

52) i steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/1970) 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 644/1995,

53) i kastreringslagen av den 24 april 1970 (282/1970) 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 645/1995,

54) i lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/1970) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 646/1995,

55) i lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 11 §,

56) i lagen den 27 november 1992 om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/1992) 7 §,

57) i lagen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) 7 §,

58) i lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978) 10 och 11 §, av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i lag 1290/1993 och 11 § sådan den lyder i lag 662/1995,

59) i lagen den 8 juni 1972 om serviceoch studieverksamhet för sjömän (452/1972) 17 och 18 §, av dessa lagrum 18 § sådan den lyder i lag 618/1995,

60) i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 62 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 623/1995.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.