612/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om ändring av förordningen om strafforderförfarande

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 26 november 1993 om strafforderförfarande (1026/1993) 6 §,

ändras 8 och 9 §, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

På straffanspråket eller en särskild handling som bifogas straffanspråket skall antecknas hur den misstänktes betalningsförmåga har bedömts.

4 §

Om den misstänkte bestrider den bedömning av betalningsförmågan som gjorts av den tjänsteman som framställer straffanspråket, skall detta antecknas på straffanspråket. På straffanspråket eller en handling som bifogas detta skall då antecknas den misstänktes egen bedömning av inkomsterna, förmögenheten och försörjningsplikten.

8 §

Meddelande om avgöranden i strafforderärenden skall sändas till rättsregistercentralen för varje månad före den 15 nästföljande månad.

Rättsregistercentralen tillställer statistikcentralen uppgifter som gäller strafforder.

9 §

Handlingar som gäller strafforder förvaras såsom akter i allmänna åklagarens kansli i kansliets arkiv, ordnade i straffordernas nummerföljd skilt för varje år.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.