611/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/1969) 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 29 § 1 mom., 45 och 46 § samt 57 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i förordning 1085/1989, 29 § 1 mom. och 57 a § i förordning 70/1997 samt 45 och 46 § i förordning 164/1985, samt fogas till 23 e §, sådan den lyder i nämda förordning 70/1997, ett nytt 2 mom. och till 30 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning och i förordning 936/1977, ett nytt 3 mom. som följer:

18 §

Om det totala bötesbeloppet har höjts i enlighet med 7 § förordningen om dagsbotens belopp (609/1999) när böterna har dömts ut, skall de influtna medlen först användas till betalning av det totala dagsbotsbelopp som fastställts enligt 2 a kap. 3 § 1 mom. strafflagen.

19 §

Förslår inte de medel som den bötfällde har betalt och de medel som har drivits in hos honom till att täcka summan av de böter som han genom ett laga kraft vunnet beslut har dömts att betala, och är det inte sannolikt att han inom den i 11 § nämnda redovisningstiden eller inom den beviljade betalningstiden kommer att erhålla medel för att betala böterna, skall den utmätningsman eller biträdande utmätningsman som sköter verkställigheten stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff. Framgår det att böterna, enligt 2 a kap. 6 § 3 mom. strafflagen, inte får förvandlas till fängelse, eller finns det något annat i lag föreskrivet hinder för stämning, skall verkställighetshandlingen återsändas till den myndighet som har begärt verkställighet. Om det senare yppar sig skäl att fortsätta verkställigheten, skall myndigheten på nytt sända böterna för att verkställas.


23 e §

Om åklagaren med stöd av 6 kap. 10 a § lagen om verkställighet av straff avstår från att yrka förvandlingsstraff eller om domstolen med stöd av 2 a kap. 6 eller 7 § strafflagen avstår från att bestämma ett förvandlingsstraff, skall rättsregistercentralen förfara på det sätt som anges i 1 mom.

29 §

När en bötfälld instäms till rättegång om bestämmande av förvandlingsstraff för böter, skall till honom utfärdas bevis över instämmandet. Stämningsbeviset avfattas på en blankett som uppgjorts enligt ett fastställt formulär, och på den antecknas även de uppgifter om den bötfällde och de utestående böterna som blanketten förutsätter. Av beviset skall ett exemplar sändas till domstolen, åklagaren, utmätningsmannen och rättsregistercentralen. Utmätningsmannen skall foga verkställighetshandlingen gällande böterna jämte hinderintyg till det exemplar som sänds till åklagaren. Det exemplar av stämningsbeviset som utmätningsmannen tillställer rättsregistercentralen är utmätningsmannens slutredovisning i saken.


30 §

Om åklagaren med stöd av 6 kap. 10 a § lagen om verkställighet av straff avstår från att yrka förvandlingsstraff, skall åklagaren se till att stämningen återkallas samt meddela den åtalade, rättsregistercentralen och utmätningsmannen på stämningsorten sitt beslut och återsända verkställighetshandlingen gällande böterna till rättsregistercentralen.

45 §

Utmätningsmannen skall föra dagbok över bötesärenden över de verkställighetsärenden som avses i denna förordning. I dagboken skall anges ärendets nummer och ankomstdag, avsändaren, den dömdes namn, verkställighetens art, beloppet av de böter eller den fordran som skall drivas in, viss sak eller annan egendom som dömts förverkad samt, i fråga om förvandlingsstraff som skall verkställas, tiden för detta och det totala beloppet av de förvandlade böterna. I dagboken skall vidare antecknas utmätningsmannens verkställighetsåtgärder och tidpunkten för dem samt den dag då en namngiven biträdande utmätningsman givits i uppdrag att handha verkställigheten, biträdande utmätningsmannens verkställighetsåtgärder, att betalningsanmodan har sänts, de belopp som influtit och redovisats samt datum för slutredovisningen.

Möter indrivningen hinder eller blir den fördröjd på grund av ändringssökande eller på grund av att verkställigheten avbryts eller löneutmätning eller någon annan sådan omständighet som inte har kunnat undvikas, skall hindret eller orsaken till att slutredovisningen blivit fördröjd antecknas i dagboken.

46 §

Dagboken över bötesärenden förs med hjälp av det automatiska databehandlingssystemet för utsökning. Från databehandlingssystemet skall en biträdande utmätningsman för sin bokföring ges en utskrift som omfattar de verkställighetsuppdrag som givits i uppdrag åt utmätningsmannen och som innehåller de uppgifter som behövs vid verkställigheten.

När det gäller ärenden som inte har registrerats i det automatiska databehandlingssystemet för utsökning förs dagboken över bötesärenden i form av ett dagbokskartotek samt i form av ett räkenskapskartotek som förs av biträdande utmätningsmannen. Justitieministeriet fastställer formuläret för dagbokskortet och räkenskapskortet.

57 a §

Angående de böter, förverkandepåföljder och fordringar som är hos rättsregistercentralen för verkställighet skall rättsregistercentralen i saköresregistret införa nödvändiga uppgifter om utmätningsmannen, om efterlysning och ändringar däri, om bestämmande av förvandlingsstraff eller om att förvandlingsstraff inte får bestämmas för böter, om överlämnande till myndigheterna av föremål som dömts förverkade eller av annan egendom som dömts bli omhändertagen av staten samt om övriga åtgärder i respektive ärende. I saköresregistret skall även antecknas de inbetalningar som skett i fråga om böter eller en fordran, de belopp som utmätningsmannen redovisat, de belopp som influtit vid försäljning av egendom som dömts förverkad, beloppet av förvandlade böter eller av sådana böter för vilka förvandlingsstraff med stöd av 6 kap. 10 a § lagen om verkställighet av straff inte har yrkats eller för vilka förvandlingsstraff med stöd av 2 a kap. 6 eller 7 § strafflagen inte har bestämts, samt de belopp som lagligen avskrivits eller avkortats i fråga om böter eller en fordran som skall drivas in.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.