610/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om ordningsbotsförseelser

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 2 a kap. 8 § 2 mom. och 9 § 4 mom. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant det lyder i lag (550/1999):

1 §
Tillämpningsområde

För förseelser som avses i denna förordning kan som påföljd föreläggas ordningsbot, om inte något annat följer av 2 a kap. 10 § 2 mom. strafflagen (39/1889).

2 §
Ordningsbotens storlek

Ordningsboten är 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 eller 700 mark, enligt vad som bestäms nedan.

3 §
Gångtrafikförseelser

En gående kan föreläggas en ordningsbot på 50 mark, om han eller hon bryter mot vägtrafiklagen (267/1981) eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

4 §
Förseelser av förare av motorlösa fordon

En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon kan föreläggas en ordningsbot på 100 mark, om han eller hon bryter mot vägtrafiklagen eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Ordningsbot får dock inte föreläggas, om en cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon bryter mot vad som i 23 kap. 9 § strafflagen föreskrivs om trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon.

5 §
Förseelser som gäller körhandlingar för ett motordrivet fordon

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om skyldighet att ha med sig handlingar som fordras vid framförande av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 100 mark.

6 §
Förseelser som gäller ett motordrivet fordons utrustning

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 200 mark.

En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan för en förseelse som anges i 1 mom. föreläggas en ordningsbot på 100 mark.

7 §
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsutrustning

Föraren av och passagerarna i en personeller paketbil kan för underlåtenhet att i enlighet med vägtrafiklagen använda bilbälte under körning föreläggas en ordningsbot på 200 mark. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare, förmyndare eller vårdnadshavare för försummelse av den skyldighet som anges i 88 § 4 mom. vägtrafiklagen.

Föraren av en motorcykel eller snöskoter, en mopedist och en passagerare som fyllt 15 år på en motorcykel, snöskoter eller moped kan för underlåtenhet att under körning använda skyddshjälm av godkänd modell föreläggas en ordningsbot på 200 mark.

8 §
Överskridande av hastighetsbegränsning med motordrivet fordon

Om den högsta tillåtna hastigheten är högst 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 500 mark och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 700 mark.

Om den högsta tillåtna hastigheten är mer än 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 400 mark, och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 600 mark.

En mopedist kan dock, om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen, föreläggas en ordningsbot på 300 mark.

9 §
Andra trafikförseelser av motordrivna fordons förare

En förare av ett motordrivet fordon kan för brott mot trafikreglerna i 1 eller 2 kap. vägtrafiklagen eller i vägtrafikförordningen (182/1982) eller för andra än i 8 § nämnda överträdelser av påbud, förbud, begränsningar eller bestämmelser som anges genom vägmärken föreläggas en ordningsbot på 300 mark.

Ordningsbot får dock inte föreläggas, om föraren av ett motordrivet fordon har brutit mot 3 § 2 mom., 4 § 1 mom., 6, 7 eller 10 §, 12 § 1 mom., 14, 17―24 eller 29―33 § vägtrafiklagen, 5 eller 6 §, 22 § 1 mom. 1 punkten, 26 § eller 34 § 2 mom. vägtrafikförordningen eller mot påbud, förbud, begränsningar eller bestämmelser som avses i vägmärkena 222, 231 eller 232 enligt 14 § i nämnda förordning eller i vägmärkena 344―347, 351, 391 eller 392 enligt 16 § i nämnda förordning.

För mopedister är ordningsboten för de förseelser som anges i 1 mom. dock 200 mark. En sådan ordningsbot kan med avvikelse från 2 mom. föreläggas mopedister även för brott mot 22 § 1 mom. 1 punkten eller 26 § vägtrafikförordningen.

10 §
Störande och onödig körning med motordrivna fordon

För brott mot bestämmelserna om sådan störande eller onödig körning med motordrivet fordon som anges i 86 § vägtrafiklagen och i 4 § förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) kan föraren föreläggas en ordningsbot på 200 mark.

11 §
Förseelser som gäller besiktning och anmälan för registrering av fordon

För användning av ett obesiktigat fordon eller ett fordon som inte har anmälts för registrering kan föraren föreläggas en ordningsbot på 200 mark.

12 §
Förseelser som gäller personbefordran med motordrivna fordon

För brott mot bestämmelserna om personbefordran med motordrivna fordon och om placeringen av passagerare kan föraren föreläggas en ordningsbot på 300 mark.

13 §
Ringa brott mot nedskräpningsförbudet

För ringa brott mot nedskräpningsförbudet i 19 § avfallslagen (1072/1993) kan polisen förelägga den som skräpat ned en ordningsbot på 300 mark.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.