572/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) 2 och 11 § samt 12 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lagarna 62/1985, 1657/1991 och 1203/1993, 11 § i lag 661/1992 och 12 § 1 mom. i nämnda lag 1203/1993, samt

fogas till lagen nya 2 a―2 d § och till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 1203/1993 och i lag 300/1995, ett nytt 3 mom., som följer:

2 §

Räntestöd för byggande eller, om inte något annat följer av 2 mom., anskaffning av en hyresbostad kan beviljas

1) kommuner eller andra offentliga samfund,

2) samfund som bedriver försäkringsverksamhet,

3) samfund som uppfyller förutsättningarna enligt 2 a § och som statens bostadsfond med stöd därav har angett, samt

4) aktiebolag i vilket något eller några i 1―3 punkten avsedda samfund har sådan direkt bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag (734/1978).

Om en hyresbostad förvärvas för att användas som hyresbostad av en person som inte är bostadslös, flykting eller rom eller som inte hör till en motsvarande speciell befolkningsgrupp, kan räntestödslån beviljas endast förutsatt att

1) det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på sikt beaktas, om inte låntagaren är en kommun eller ett bolag som en kommun de facto äger, och att

2) det är förmånligare att förvärva bostaden än att bygga en motsvarande ny bostad.

2 a §

Ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett samfund och ett bolag i vilket det har den i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten skall uppfylla följande förutsättningar och efterleva dem i sin verksamhet:

1) samfundets verksamhetsområde är att låta bygga och anskaffa hyresbostäder och att hyra ut dem på sociala grunder i syfte att tillhandahålla goda och trygga boendeförhållanden till skäliga kostnader,

2) samfundet skall offentligt meddela om att bostäderna kan sökas,

3) samfundet skall inte gottskriva sin ägare med annat än den skäliga avkastning på de medel som ägaren placerat i samfundet, vilken är minst två procentenheter större än räntan på statens femåriga obligationslån och om vars beräkningsgrunder och storlek statsrådet bestämmer närmare,

4) samfundet skall överlåta de i 10 § avsedda bostäder som befrias från användningsbegränsningstiden på 20 år, eller aktier som berättigar till besittning av dem, endast till ett annat angivet samfund eller till kommunen eller ett annat offentligt samfund eller till ett sådant aktiebolag eller bostadsaktiebolag där dessa har den direkta i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten, och till någon annan överlåtelsetagare endast om det på området inte finns efterfrågan på hyresbostäder av ifrågavarande typ, eller om det finns andra vägande skäl att sälja vissa av dem,

5) samfundet skall inte organisera sin struktur så att dess ansvar för hyreshus i ekonomiska svårigheter äventyras,

6) samfundet skall inte ta andra risker än sådana som hör samman med dess i 1 punkten avsedda verksamhet, inte bevilja lån till andra än i 2 b § avsedda samfund, och inte ställa säkerhet för andra än i 2 b § avsedda samfunds förpliktelser, utom om det är fråga om ett lån som ett annat samfund inom samma koncern tar och investerar i ett i 2 b § avsett samfunds anskaffning eller byggande av hyresbostäder,

7) samfundets ägande och förvaltning organiseras så att det är oavhängigt av byggnadsföretag, och

8) samfundets aktier eller andelar skall inte vara föremål för offentlig handel.

2 b §

Då de i 2 a § angivna förutsättningarna tillämpas inom en koncern, skall som en helhet behandlas ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett samfund samt till samma koncern hörande

1) andra i 2 § 1 mom. 3 punkten avsedda samfund,

2) samfund som innehar bostäder som är underställda begränsningar i fråga om användning och överlåtelse enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993), eller aktier som berättigar till besittning av dem,

3) samfund som innehar bostäder som är underställda den användningsbegränsningstid på 20 år som avses i 10 §, eller aktier som berättigar till besittning av dem, samt

4) samfund som har bostäder som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990), eller aktier som berättigar till besittning av dem.

2 c §

Statens bostadsfond övervakar att samfund som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten och i 2 b § uppfyller och efterlever förutsättningarna enligt 2 a §.

Statens bostadsfond och en av fonden befullmäktigad person har rätt att få de uppgifter som behövs för övervakningen av de i 2 § 1 mom. 3 punkten och 2 b § avsedda samfunden och av deras revisorer.

Ett angivet samfund skall i förväg informera statens bostadsfond om sådana omständigheter som kan påverka uppfyllandet av de i 2 a § angivna förutsättningarna.

2 d §

Statens bostadsfond kan återkalla det angivande av ett samfund som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten, om

1) samfundet eller ett i 2 b § avsett samfund inom samma koncern inte längre uppfyller förutsättningarna enligt 2 a § eller verkar i strid med dem,

2) samfundet eller ett i 2 b § avsett samfund inom samma koncern har vidtagit faktiska åtgärder vars syften strider mot den i 2 a § definierade allmännyttighetens innehåll eller med de angivna förutsättningarna, eller om

3) samfundet ansöker om att angivandet av det skall återkallas.

11 §

Om ett räntestödslån återbetalas eller en bostad som är underställd den i 10 § avsedda användningsbegränsningstiden på 20 år, eller de aktier som berättigar till besittning av den, överlåts eller övergår till någon annan än en i 2 § 1 mom. avsedd ägare, upphör utbetalningen av räntegottgörelsen vid den tidpunkt då lånet återbetalas eller bostaden överlåts. Sedan bostaden har överlåtits kan räntegottgörelse betalas endast om den nya ägaren åtar sig ansvaret för räntestödslånet.

12 §

Har den som erhållit räntestödslån använt lånemedel för något annat ändamål än ett som avses i denna lag eller har han använt bostaden i strid med 10 § eller har han, då han ansökte om godkännande av lånet som räntestödslån, lämnat väsentligt oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av lånet, kan statskontoret inställa betalningen av räntegottgörelsen. I ovan nämnda fall och då en bostad som är underställd den i 10 § avsedda användningsbegränsningstiden på 20 år, eller äganderätten till aktier som berättigar till besittning av den överlåts mot vederlag till någon annan än en ägare som avses i 2 § 1 mom., innan användningsbegränsningstiden har löpt ut, kan statskontoret förplikta låntagaren att helt eller delvis till staten återbetala den räntegottgörelse som staten har betalt för lånet.


Om angivandet av ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett låntagarsamfund återkallas med stöd av 2 d §, 15 d § aravalagen eller 4 d § lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, kan statens bostadsfond besluta att helt eller delvis inställa betalningen av räntegottgörelsen för de hyresbostadslån som samfundet har till samfundet eller ett till samma koncern hörande i 2 b § avsett samfund inom sex månader efter att angivandet återkallades, om inte anledningen till återkallandet avlägsnas inom denna tid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Beslut att ange ett samfund som mottagare av räntestödslån för hyreshus som fattats innan denna lag träder i kraft förblir i kraft. Bestämmelserna i 2 a―2 d, 11 och 12 § i denna lag tillämpas också på dessa låntagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 274/1998
MiUB 11/1998
RSv 306/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.