571/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) 15 och 22 § samt 37 § 2 mom. och

fogas till lagen nya 15 a―15 d § och till 37 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och de nuvarande 3―5 mom. blir 3―6 mom., som följer:

15 §
Hyresbostadsaravalåntagare

Hyresbostadsaravalån kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) samfund som bedriver försäkringsverksamhet,

3) samfund som uppfyller förutsättningarna enligt 15 a § och som statens bostadsfond med stöd därav har angett, samt

4) aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket något eller några i 1―3 punkten avsedda samfund har sådan direkt bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag (734/1978).

15 a §
Allmännyttighet

Ett i 15 § 3 punkten avsett samfund och ett bolag i vilket det har den i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten skall uppfylla följande förutsättningar och efterleva dem i sin verksamhet:

1) samfundets verksamhetsområde är att låta bygga och anskaffa hyresbostäder och bostadsrättsbostäder och att hyra ut dem på sociala grunder eller erbjuda dem till användning som bostadsrättsbostäder i syfte att tillhandahålla goda och trygga boendeförhållanden till skäliga kostnader,

2) samfundet skall offentligt meddela om att bostäderna kan sökas,

3) samfundet skall inte gottskriva sin ägare med annat än den skäliga avkastning på de medel som ägaren placerat i samfundet, vilken är minst två procentenheter större än räntan på statens femåriga obligationslån, och om vars beräkningsgrunder och storlek statsrådet bestämmer närmare,

4) samfundet skall överlåta de bostäder som befrias från begränsningarna i fråga om användning och överlåtelse enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus, eller aktier som berättigar till besittning av dem, endast till ett annat angivet samfund eller till kommunen eller ett annat offentligt samfund, eller till ett sådant aktiebolag eller bostadsaktiebolag där dessa har den direkta i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten, och till någon annan överlåtelsetagare endast om det på området inte finns efterfrågan på hyresbostäder av ifrågavarande typ, eller om det finns andra vägande skäl att sälja vissa av dem,

5) samfundet skall ordna ägandet av bostäderna så att en utjämning av hyrorna eller bruksvederlaget är möjlig, och inte organisera samfundets struktur så att dess ansvar för hyreshus eller bostadsrätthus i ekonomiska svårigheter äventyras,

6) samfundet skall inte ta andra risker än sådana som hör samman med dess i 1 punkten avsedda verksamhet, inte bevilja lån till andra än i 15 b § avsedda samfund, och inte ställa säkerhet för andra än i 15 b § avsedda samfunds förpliktelser, utom om det är fråga om ett lån som ett annat samfund inom samma koncern tar och investerar i ett i 15 b § avsett samfunds anskaffning eller byggande av hyresbostäder,

7) samfundets ägande och förvaltning skall organiseras så att det är oavhängigt av byggnadsföretag, och

8) samfundets aktier eller andelar skall inte vara föremål för offentlig handel.

Vid beräkning av den i 1 mom. 3 punkten avsedda avkastning som skall gottskrivas inräknas de medel som ägaren före den 1 januari 1980 har investerat i lånefinansierade aravahyresbostäder inte i beräkningsgrunden. Den avkastning som gottskrivs ägaren för dessa bostäder skall dock användas så att finansieringen av egna medel för nyproduktion och ombyggnad av hyresbostäder som ägs av samfundet eller av ett samfund enligt 15 b § inom samma koncern kan säkerställas. Gottskrivningen får inte heller äventyra den ekonomiska situationen för samfundet eller för ett i 15 b § avsett samfund inom samma koncern eller underhållet av hyresbostäderna.

15 b §
Allmännyttighet i en koncern

Då de i 15 a § angivna förutsättningarna tillämpas inom en koncern, skall som en helhet behandlas ett i 15 § 3 punkten avsett samfund samt till samma koncern hörande

1) andra i 15 § 3 punkten avsedda samfund,

2) samfund som innehar bostäder som är underställda begränsningar i fråga om användning och överlåtelse enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus, eller aktier som berättigar till besittning av dem,

3) samfund som innehar bostäder som är underställda den användningsbegränsningstid på 20 år som avses i 10 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), eller aktier som berättigar till besittning av dem, samt

4) samfund som har bostäder som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990), eller aktier som berättigar till besittning av dem.

15 c §
Övervakning av allmännyttigheten

Statens bostadsfond övervakar att samfund som avses i 15 § 3 punkten och i 15 b § uppfyller och efterlever förutsättningarna enligt 15 a §.

Statens bostadsfond och en av fonden befullmäktigad person har rätt att få de uppgifter som behövs för övervakningen av de i 15 § 3 punkten och 15 b § avsedda samfunden och av deras revisorer.

Ett angivet samfund skall i förväg informera statens bostadsfond om sådana omständigheter som kan påverka uppfyllandet av de i 15 a § angivna förutsättningarna.

15 d §
Återkallande av angivande

Statens bostadsfond kan återkalla det angivande av ett samfund som avses i 15 § 3 punkten, om

1) samfundet eller ett i 15 b § avsett samfund inom samma koncern inte längre uppfyller förutsättningarna enligt 15 a § eller verkar i strid med dem,

2) samfundet eller ett i 15 b § avsett samfund inom samma koncern har vidtagit faktiska åtgärder vars syften strider mot den i 15 a § definierade allmännyttighetens innehåll eller med de angivna förutsättningarna, eller om

3) samfundet ansöker om att angivandet av det skall återkallas.

22 §
Mottagare av aravalån för bostadsrättshus

Aravalån för ett bostadsrättshus kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) samfund som fyller förutsättningarna i 15 a § och som statens bostadsfond med stöd därav har angett, samt

3) aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket någon eller några i 1 eller 2 punkten avsedda samfund har sådan direkt bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag.

På låntagare som avses i 1 mom. 2 punkten och på bolag i vilka de har den i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten tillämpas 15 a―15 d §.

37 §
Uppsägning av aravalån

Om angivandet av ett i 15 § 3 punkten eller 15 b § avsett samfund återkallas med stöd av 15 d §, 2 d § lagen om räntestöd för hyresbostadslån eller 4 d § lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), kan de statliga bostadslån som samfundet eller ett till samma koncern hörande i 15 b § avsett annat samfund har sägas upp så att de helt eller delvis skall återbetalas inom sex månader efter uppsägningen. Om orsaken till att angivandet återkallas inom denna tid avlägsnas, skall uppsägningen återkallas.

Ett aravalån som bostadsfonden beviljat kan på de grunder som avses i 1 mom. 2―4 och 7 punkten och i 2 mom. sägas upp av bostadsfonden och på de grunder som avses i 1 mom. 1, 3 och 5―7 punkten av statskontoret. Ett aravalån som kommunen beviljat kan sägas upp av kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Beslut att ange ett samfund som mottagare av hyresbostadsaravalån eller bostadsrättshuslån som fattats innan denna lag träder i kraft förblir i kraft. Bestämmelserna i 15 a―15 d, 22 och 37 § i denna lag tillämpas också på dessa låntagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 274/1998
MiUB 11/1998
RSv 306/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.