559/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 september 1989 om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) 12 b §, sådan den lyder i lag 1595/1995,

ändras 6 §, 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 mom. 2, 5, 6 och 8 punkten samt 2 och 3 mom., 12 a §, 13 § 2 mom. 9 punkten och 4 mom., 14 § 1 och 3 punkten samt 18 § 2 mom.,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1595/1995, 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 mom. 2, 5, 6 och 8 punkten samt 2 och 3 mom., 12 a §, 13 § 2 mom. 9 punkten, 14 § 1 och 3 punkten samt 18 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag och 13 § 4 mom. sådant det lyder i lag 627/1997, samt

fogas till 13 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1595/1995, en ny 1 a-punkt som följer:

6 §
Uppgifter i körkortsregistret

I körkortsregistret, där de som ansöker om körkortstillstånd och de som innehar körrätt samt körrättslösa personer som har blivit misstänkta för trafikbrott och körrättslösa personer som har gjort sig skyldiga till trafikbrott blir antecknade, införs på det sätt som närmare bestäms genom förordning följande uppgifter om dem som ansöker om körkortstillstånd, om körrättsinnehavarna samt om körrättslösa personer:

1) uppgifter om de körkortsklasser för vilka körkortstillståndet enligt beteckning som anger fordonsklassen har beviljats, de specialvillkor och specialtillstånd som hänför sig till körrätten och motsvarande uppgifter om försvarsmaktens körkort,

2) uppgifter om trafikbrott som misstänks ha begåtts eller har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon, uppgifter om straff och andra påföljder för dessa brott, samt uppgifter om att körförbud eller temporärt körförbud har meddelats, körkortstillståndet har dragits in, körrätten har upphört eller varning givits med stöd av vägtrafiklagen (267/1981) samt uppgifter om den gärning eller den misstänkta gärning som utgör grunden för dessa,

3) uppgifter om beviljande och indragning av yrkeskörtillstånd för personbil, trafiklärarkort och körtillstånd för transport av farliga ämnen,

4) uppgifter om förarutbildning och förarexamen, vilka behövs för övervakning och undersökningar i fråga om bilskolor, samt

5) uppgifter om beviljande av undervisnings- och övningstillstånd.

Uppgifter om innehavaren av ett utomlands utfärdat körkort införs i körkortsregistret, om han i Finland dömts för ett sådant brott som nämns i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen eller för något annat brott vid framförandet av ett motordrivet fordon som är straffbart enligt vägtrafiklagen eller för sådan detektorförseelse som avses i 3 § 3 punkten lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998). I registret införs i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 1 mom. och 4 § 1 mom. enligt vad som föreskrivs närmare genom förordning.

Den som tillverkar körkort skall på uppdrag av fordonsförvaltningscentralen och under dess tillsyn som en del av körkortsregistret föra ett register som innehåller fotografi och namnteckning av den som har körrätt (temporärt körkortsregister). Tillverkaren skall förstöra fotografiet och namnteckningen senast inom tre år efter att körkortet beställdes.

9 §
Rätt att få och registrera uppgifter

Den som håller förarexamen kan genom direktanvändning i vägtrafikens datasystem lagra uppgifter som gäller förarutbildning och förarexamen, körkort samt körtillstånd för transport av farliga ämnen.


10 §
Användningen av datasystemet för vägtrafiken

Fordonsförvaltningscentralen kan använda datasystemet för vägtrafiken och dess delregister vid skötseln av de uppgifter eller förpliktelser som enligt lag ankommer på centralen eller med stöd av lag påförts den.


11 §
Allmänna stadganden om utlämnande av uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken

De uppgifter som lämnas ut ur datasystemet för vägtrafiken skall behövas för det användningsändamål som har uppgetts. En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, hans intressen eller rättigheter eller statens säkerhet.


12 §
Utlämnande av uppgifter ur fordonsregistret

Ur fordonsregistret kan lämnas ut


2) uppgifter som en myndighet behöver vid skötseln av uppgifter eller förpliktelser som enligt lag ankommer på myndigheten eller med stöd av lag påförts den,


5) uppgifter till fordonsregistreringsmyndigheterna i medlemsstaterna inom Europeiska unionen eller de stater som tillträtt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för förrättande av fordonsregistrering i ifrågavarande länder,

6) uppgifter på basis av fordonets registreringstecken eller ägarens eller innehavarens namn eller affärs- och samfundssignum, för uppdatering av adressuppgifterna i kundregistret för ett företag som bedriver handel med fordon, finansierar fordon, bedriver trafik- och bilförsäkringsverksamhet, besiktningsverksamhet eller annan verksamhet som hänför sig till fordon,


8) uppgifter för statistikföring eller vetenskaplig forskning, om kraven i personuppgiftslagen (523/1999) på behandling av uppgifter för dessa ändamål uppfylls, samt


Ur fordonsregistret kan uppgifter lämnas ut även för andra än i 1 mom. nämnda ändamål, när ändamålet ansluter sig till trafiksäkerhet, trafik- eller bilförsäkringar, trafik, trafikförnödenheter, besiktning eller fordon. Personuppgifter på fordonets ägare eller innehavare får dock lämnas ut endast om mottagaren har rätt enligt personuppgiftslagen att behandla dessa uppgifter.

Ur fordonsregistret får lämnas ut uppgifter för opinions- och marknadsundersökning, direktreklam, telefonförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt för adresstjänst. Uppgifter om en fysisk person får lämnas ut endast om den verksamhet för vilken uppgifterna begärs utlämnade hänför sig till trafiksäkerhet, trafik, trafik- eller bilförsäkring, trafikförnödenheter, besiktning, fordon eller handel med fordon. Om en fysisk person får endast namn- och adressuppgifter i annan än för automatisk databehandling lämplig form lämnas ut. Denna begränsning gäller dock inte utlämnande av uppgifter till besiktningsförrättare för skötseln av serviceuppgifter i samband med besiktningen. Uppgifter om fysiska personer får inte lämnas ut, om den registrerade med stöd av personuppgiftslagen har förbjudit att uppgifterna behandlas eller om mottagaren inte i övrigt enligt nämnda lag har rätt att behandla de uppgifter som lämnas ut.


12 a §
Utlämnande av personbeteckningen ur fordonsregistret

Utan den registrerades samtycke får personbeteckningar användas som grund för utlämnande av uppgifter eller personbeteckningar lämnas ut ur fordonsregistret endast

1) i de fall som avses i 12 § 1 mom. 2―5 och 8 punkten, eller

2) om en entydig identifiering av en person är viktig enligt vad som bestäms i 13 § 1 mom. 1―3 punkten personuppgiftslagen, eller

3) för databehandling i syfte att uppdatera adressuppgifter eller undvika mångfaldiga postförsändelser, om mottagaren redan har tillgång till personbeteckningen.

13 §
Utlämnande av uppgifter ur körkortsregistret

Ur registret får dock lämnas ut uppgifter i följande fall:


1 a) uppgifter för kontroll av personuppgifter för tjänstemän som fullgör polisuppgifter inom försvarsmakten,


9) under fordonsförvaltningscentralens tillsyn uppgifter för historisk eller vetenskaplig forskning, statistikföring eller trafiksäkerhetsforskning, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifterna inte kränker de intressen till vilkas skydd tystnadsplikten har föreskrivits och om kraven enligt personuppgiftslagen på behandling av uppgifter för dessa ändamål uppfylls, samt


Uppgifter ur körkortsregistret får inte lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning i det fall som avses i 2 mom. 9 punkten.

14 §
Utlämnande av uppgifter ur fordons- beskattningsregistret

Ur fordonsbeskattningsregistret kan lämnas ut

1) på basis av registreringstecken enstaka uppgifter för godtagbara ändamål, dock inte personbeteckningar,


3) uppgifter som besiktningsförrättaren behöver för skötseln av uppgifter och förpliktelser som enligt lag ankommer på besiktningsförättaren eller med stöd av lag påförts honom,


18 §
Straffpåföljder

Om straff för dataintrång i de register som nämns i denna lag förskrivs i 38 kap. 8 § strafflagen och för personregisterbrott som riktar sig mot ett sådant register i 9 § i nämnda kapitel samt för personregisterförseelse i 48 § 2 mom. personuppgiftslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

Genom denna lag upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 49 §, sådan den lyder i förordning 1256/1994.

RP 120/1998
TrUB 17/1998
RSv 290/1998
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG; EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.