546/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 70 § 3 mom., 75 § 1 och 2 mom., 76 § och 98―102 § samt 104 § 1 mom.,

av dessa lagrum 70 § 3 mom. sådant det lyder i lag 571/1994, 75 § 1 mom. sådant det lyder i lag 676/1990, 75 § 2 mom. sådant det lyder i lagarna 676/1990, 754/1995, 1242/1997 och 547/1998, 76 § sådan den lyder i nämnda lagar 676/1990 och 1242/1997 samt 102 § sådan den lyder i nämnda lag 676/1990, som följer:

70 §
Körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas dock inte den som har meddelats körförbud eller temporärt körförbud och inte heller utan särskilda skäl den som under det senaste året har gjort sig skyldig till förande av motordrivet fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § strafflagen. Körkortstillstånd beviljas inte heller om myndigheten har kännedom om att sökanden har meddelats körförbud i ett land som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


75 §
Grunder för körförbud

En förare av ett motordrivet fordon skall meddelas körförbud, om han konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 2 eller 4 mom. eller 80 §, meddelas körförbud, om han

1) inte längre uppfyller de i 70 § 1 mom. nämnda kraven för beviljande av körkortstillstånd,

2) inte efter uppmaning inom en av polisen utsatt tid har lämnat intyg av läkare eller optiker eller avlagt ny förarexamen eller nytt körprov eller ett prov på sin körförmåga,

3) vid förande av motordrivet fordon gjort sig skyldig till en enligt 23 kap. 1 § strafflagen straffbargärning, som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

4) har gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet,

5) minst fyra gånger inom två år eller tre gånger inom ett år har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag eller 23 kap. 1, 10 eller 11 § strafflagen, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till sådan radardetektorförseelse som nämns i 3 § 1 punkten lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998), eller om han

6) utomlands har dömts för trafikfylleri med motordrivet fordon eller där gjort sig skyldig till en sådan gärning.


76 §
Grunder för temporärt körförbud

En polisman kan utfärda temporärt körförbud för den som har körrätt och omhänderta körkortet, om

1) det finns sannolika skäl att misstänka att han har gjort sig skyldig till rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 punkten eller 4 § strafflagen,

2) det finns skäl att misstänka att han har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 punkten strafflagen,

3) det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 75 § 2 mom. 3―6 punkten eller 3 mom., eller om

4) det är uppenbart att körförmågan hos den som har körrätt på grund av sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak har försämrats i sådan utsträckning att den övriga trafiken utsätts för väsentlig fara om körningen fortsätter och det därför inte kan anses tillräckligt att enbart utreda hälsotillståndet enligt 73 § 2 mom.

98 §
Äventyrande av trafiksäkerheten

Straff för äventyrande av trafiksäkerheten bestäms i 23 kap. 1 § strafflagen.

99 §
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten

Straff för grovt äventyrande av trafiksäkerheten bestäms i 23 kap. 2 § strafflagen.

100 §
Trafikfylleri

Straff för rattfylleri, grovt rattfylleri, överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad och trafikfylleri med motorlöst fordon bestäms i 23 kap. strafflagen.

101 §
Smitning i vägtrafik

Straff för smitning i vägtrafik bestäms i 23 kap. 11 § strafflagen.

102 §
Förande av fortskaffningsmedel utan behörighet

Straff för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet bestäms i 23 kap. 10 § strafflagen.

104 §
Åtgärdseftergift

Är en förseelse som avses i 103 § med hänsyn till förhållandena ringa, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 32/1997
LaUB 24/1998
RSv 263/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.