537/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991), 26 § 3 mom., 32 § 4 mom., 35 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 72 §,

av dessa lagrum 26 § 3 mom. sådant det lyder i lag 154/1995 och 32 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1183/1997,

ändras 3 och 8 §, 12 § 7 mom., 13 § 3 och 5 mom., 18 §, 19 § 2 mom., 20 §, 25 § 1 mom. 2 punkten underpunkt b, 26 § 2 mom., rubriken för 5 kap., 30 § 1 mom., 31 §, 34 § 4 punkten, 35 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 37―39 §, 40 § 1 mom., 41 § 2 mom., 44 § 3 mom., 47 § 2 mom., 53 a § 1 mom., 55, 57 och 59 § samt 62 § 1 mom. och 73 §,

av dessa lagrum 8 och 20 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 640/1993, 12 § 7 mom. sådant det lyder i lag 606/1997, 13 § 3 mom. och 19 § 2 mom. och 59 § sådana de lyder i nämnda lag 154/1995, 13 § 5 mom., 18 och 31 §, 35 § 1 mom. 3 punkten, 37 och 38 § och 47 § 2 mom., 53 § 1 mom. och 55 § sådana de lyder i lag 639/1993, 34 § 4 punkten, 57 § och 62 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1269/1997, 39 § sådan den lyder i nämnda lagar 639/1993, 154/1995 och 1269/1997, 40 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 639/1993 och 73 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 154/1995, samt

fogas till lagen nya 1 a―1 c och 8 a §, till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 639/1993 och 154/1995, ett nytt 6 mom., till lagen nya 13 a och 18 b―18 d §, till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 154/1995, ett nytt 5 mom., till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 640/1993, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 33 a § som följer:

1 a §
Förhållande till andra lagar

Vid behandlingen av ärenden som avses i denna lag iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) om inte något annat bestäms särskilt i lag.

På ett förhör som polisen verkställer för att utreda grunderna för asylansökan tillämpas lagen om förvaltningsförfarande, utan hinder av vad som bestäms i 1 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande.

På polisens utredning av en asylsökandes identitet, inresa och resrutt tillämpas bestämmelserna om polisundersökning i polislagen (493/1995). På gränsbevakningsväsendets undersökningar för att utreda en asylsökandes identitet, inresa och resrutt tillämpas 47 § lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

1 b §
Allmänna mål

Statsrådet ställer upp de allmänna målen för Finlands invandrar- och flyktingpolitik.

1 c §
Tillämpning av lagen på minderåriga

I beslutsfattande som sker med stöd av denna lag och som gäller ett barn som är yngre än 18 år skall särskild uppmärksamhet fästas vid barnets bästa samt vid omständigheter som hänför sig till barnets utveckling och hälsa.

Innan beslut fattas i ett ärende som gäller ett barn som har fyllt 12 år skall barnet höras enligt 15 § lagen om förvaltningsförfarande, om hörandet inte är uppenbart onödigt. Barnets åsikter skall beaktas enligt dess ålder och utvecklingsnivå. Även ett yngre barn kan höras om barnet är så utvecklat att dess åsikter kan uppmärksammas.

3 §
Gränsövergångsställen

En utlänning får resa in i Finland och ut ur landet endast via ett gränsövergångsställe, om något annat inte följer av ett internationellt fördrag som är bindande för Finland.

En passkontrollmyndighet kan på det sätt som vederbörande ministerium närmare bestämmer bevilja tillstånd till inresa eller utresa också via något annat ställe än ett gränsövergångsställe.

8 §
Förutsättningar för inresa

Av en utlänning som kommer till Finland krävs det att

1) han har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång,

2) han har ett giltigt visum eller uppehållstillstånd, om inte något annat följer av ett internationellt fördrag som är bindande för Finland,

3) han vid behov presenterar dokument ur vilka framgår syftet med och förutsättningarna för den planerade vistelsen i landet och att han har tillräckliga medel för sin försörjning med beaktande av såväl den planerade vistelsens längd som återresan till utreselandet eller genomresan till ett sådant tredje land till vilket hans inresa är tryggad, eller att han lagligen förmår skaffa sig sådana medel,

4) inreseförbud inte har meddelats honom, och

5) han inte anses äventyra allmän ordning, säkerhet, folkhälsa eller Finlands internationella förbindelser.

Om grunderna för avvisning bestäms i 37 §.

Om visumfrihet föreskrivs genom förordning.

8 a §
Förutsättningarna för inresa för medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

När en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer till Finland krävs det att han uppvisar giltigt personbevis eller pass och att han inte anses äventyra allmän ordning och säkerhet eller folkhälsan.

Medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver inte uppehållstillstånd om hans vistelse i landet varar högst tre månader. En arbetssökande medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får även efter detta vistas i landet utan uppehållstillstånd under en skälig tid, om han fortfarande söker arbete och om han har faktiska möjligheter att få arbete.

12 §
Olika slags visum

I visumet antecknas hur många dagar visumet inom ramen för dess giltighetstid berättigar innehavaren att vistas i landet, samt i fråga om flergångsvisum dessutom det högsta antalet inresor till landet eller att visumet gäller för flera resor. Visum kan utfärdas att gälla högst till dess att passets giltighetstid utgår.

13 §
Visering

Den som kommer till Finland utan visum beviljas visum av utlänningsverket eller av passkontrollmyndigheten på inresestället på det sätt som föreskrivs närmare genom förordning.


Den lokala polisen kan förlänga den giltighetstid som antecknats i ett visum. Den giltighetstid som antecknats i ett visum får dock inte heller när den förlängts gå över visumets utgångsdatum och inte heller de maximitider som anges i 12 §.

Avslag på ansökan om visum meddelas skriftligen.

13 a §
Förutsättningar för visering

Visum kan beviljas om en utlänning uppfyller de förutsättningar för inresa till landet som anges i 8 § 1 mom. 1 och 3―5 punkten. Av den som ansöker om visum kan krävas en försäkring som beviljats av ett tillförlitligt och solitt bolag eller av en tillförlitlig och solid anstalt för täckande av kostnader för sjukdom och olycksfall såsom vederbörande ministerium närmare bestämmer, om inte något annat följer av bilaterala överenskommelser om social trygghet eller andra internationella fördrag som är bindande för Finland.

En utlänning som kommer till landet utan visum kan beviljas visum här, om han har vägande skäl för att han inte har skaffat visum innan han kom till landet.

18 §
Förutsättningarna för att bevilja en person som befinner sig utomlands uppehålls- tillstånd

Tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas, om

1) utlänningen är av finsk härkomst eller har något annat band till Finland,

2) utlänningen kommer att studera vid en läroinrättning i Finland och hans försörjning är tryggad,

3) utlänningen kan beviljas arbetstillstånd eller hans försörjning i Finland annars är tryggad,

4) vägande humanitära skäl talar för att tillstånd skall beviljas, eller om

5) något annat särskilt skäl talar för att tillstånd skall beviljas och utlänningens försörjning i Finland är tryggad.

18 b §
Familjemedlem

Som familjemedlem anses maken till en i Finland bosatt person samt ett ogift barn under 18 år vars vårdnadshavare är en i Finland bosatt person. Om den person som är bosatt i Finland är ett minderårigt barn, är hans vårdnadshavare familjemedlem.

Personer som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden jämställs med makar. En förutsättning för detta är att de har bott tillsammans minst två år, utom om de har ett gemensamt barn.

Om familjemedlemmar till medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bestäms i 16 § 4 mom. I fråga om familjemedlemmar till medborgare i stater som har tillträtt Europeiska sociala stadgan (FördrS 44/1991) gäller vad som avtalas i fördraget.

18 c §
Förutsättningar för att bevilja en person som befinner sig utomlands uppehållstillstånd på grund av familjeband

En familjemedlem till en i Finland bosatt utlänning som har fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller behov av skydd eller till en i Finland bosatt person som är finsk medborgare eller medborgare i något annat nordiskt land beviljas uppehållstillstånd, om det inte finns några på allmän ordning eller säkerhet grundade eller andra vägande skäl som talar emot beviljandet av uppehållstillstånd. Beviljande av uppehållstillstånd avgörs med beaktande av alla omständigheter i sin helhet som framgår av ärendet. Vid helhetsbedömningen skall också beaktas möjligheten för en person som redan lagligen är bosatt i Finland att återvända till sitt hemland eller till ett tredje land för att återförena sig med familjen, om familjebanden i sin helhet kan anses vara koncentrerade dit.

En familjemedlem till en annan utlänning med uppehållstillstånd av permanent karaktär eller permanent uppehållstillstånd än en sådan som avses i 1 mom. eller 18 a § 1 mom. kan beviljas uppehållstillstånd förutsatt att, utöver vad som bestäms i 1 mom., hans eller hennes försörjning är tryggad.

Uppehållstillstånd kan beviljas en annan anhörig till en person som avses i 1 mom., om det är oskäligt att vägra uppehållstillstånd därför att personerna i fråga i Finland ämnar fortsätta leva i en sådan fast familjegemenskap som de tidigare levt i eller på grund av att den anhöriga är fullständigt beroende av den person som är bosatt i Finland. Dessutom förutsätts att det inte finns några på allmän ordning eller säkerhet grundade eller andra vägande skäl som talar emot beviljandet av uppehållstillstånd.

En familjemedlem till en person som tillfälligt vistas minst ett år i landet kan beviljas uppehållstillstånd om det inte finns några särskilda skäl att avvika från kravet på vistelsens längd. Dessutom förutsätts att familjemedlemmens försörjning är tryggad och att det inte finns några på allmän ordning eller säkerhet grundade eller andra vägande skäl som talar emot beviljandet av uppehållstillstånd.

En utlänning, som har beviljats uppehållstillstånd i Finland för inflyttning till landet, jämställs även om han ännu inte bor i landet med en person som vistas i Finland i sådana ärenden som avses i denna paragraf, om inte särskilda skäl talar emot detta.

18 d §
Förfarande vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Uppehållstillstånd på grund av familjeband kan utomlands sökas av en utlänning utan uppehållstillstånd (sökande). Ärendet kan likaså göras anhängigt av en sådan familjemedlem till sökanden som redan lagligen vistas i Finland.

När förutsättningarna för uppehållstillståndet utreds skall de parter som avses i 1 mom. höras. Sökanden kan åläggas att personligen infinna sig vid en finsk beskickning för att höras, om det inte med hänsyn till att ärendet har utretts skall anses vara obehövligt.

Ärendet kan avgöras utan hinder av att sökanden inte personligen har infunnit sig för att höras eller av att han inte heller på något annat sätt har kunnat höras.

19 §
Beviljande av uppehållstillstånd i Finland

Utlänningsverket beviljar uppehållstillstånd av sådana vägande humanitära skäl som avses i 18 § 4 punkten och på grund av familjeband som avses i 18 c §. En person som kommer till landet inom ramen för Finlands flyktingkvot beviljas uppehållstillstånd av utlänningsverket.


Om beviljande av uppehållstillstånd på grund av behov av internationellt skydd bestäms i 5 kap.

20 §
Förutsättningarna för att bevilja en person som befinner sig i Finland uppehållstillstånd

Den som kommer till Finland utan uppehållstillstånd får beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd här, om

1) utlänningen har varit finsk medborgare eller om åtminstone den ena av hans föräldrar är eller har varit infödd finsk medborgare,

2) utlänningen redan före ankomsten till Finland har bott tillsammans med sin make som är bosatt i Finland eller fortgående har levat i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden med någon som är bosatt i Finland, eller om

3) det är uppenbart oskäligt att vägra uppehållstillstånd.

En i 16 § 4 mom. avsedd person som kommer till Finland utan uppehållstillstånd i annat syfte än som turist beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Om beviljande av permanent uppehållstillstånd bestäms i 16 § 5 mom.

25 §
Utlänningar som är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd

Arbetstillstånd krävs inte av en utlänning


2) som innehar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och som


b) är gift med en finsk medborgare eller med en i Finland bosatt utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller fortgående lever i gemensamt hushåll med en sådan person under äktenskapsliknande förhållanden eller är under 18 år och ogift barn till en sådan person, eller


En utlänning som i egenskap av asylsökande har vistats i Finland tre månader får utföra arbete utan arbetstillstånd enligt vad som bestäms närmare av vederbörande ministerium.

26 §
Beviljande av arbetstillstånd

En utlänning som vistas i Finland beviljas arbetstillstånd av utlänningsverket eller av den lokala polisen i samband med uppehållstillståndet. En utlänning som vistas i landet och som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas arbetstillstånd av den lokala polisen. Innan arbetstillstånd beviljas skall utlåtande av arbetsmyndigheten inhämtas, om vederbörande ministerium inte bestämmer något annat.

5 kap.

Beviljande av internationellt skydd

30 §
Beviljande av asyl

En utlänning beviljas asyl och uppehållstillstånd, om han till följd av att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning uppehåller sig utanför sitt hemland eller det land där han är stadigvarande bosatt, och om han på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.


31 §
Behov av skydd

En utlänning som uppehåller sig i landet kan beviljas uppehållstillstånd på grund av behov av skydd om han i sitt hemland eller det land där han är stadigvarande bosatt hotas av dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling eller annan behandling som är kränkande för människovärdet, eller om han på grund av väpnad konflikt eller en miljökatastrof inte kan återvända dit.

33 a §
Tryggt asylland

Trygga asylländer är sådana stater som utan geografiska förbehåll har tillträtt konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (FördrS 77/1968) och iakttar denna samt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (FördrS 8/1976) samt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 60/1989).

34 §
Uppenbart ogrundad asylansökan

En asylansökan betraktas som uppenbart ogrundad om


4) sökanden kan sändas till en annan stat som enligt Dublinkonventionen är skyldig att pröva hans asylansökan.

35 §
Flyktingskap

Med flykting avses en utlänning som


2) har beviljats uppehållstillstånd som flykting inom ramen för Finlands flyktingkvot,

3) är familjemedlem till en utlänning som avses i 1 eller 2 punkten och har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband, om han med hänsyn till omständigheterna skall betraktas som flykting.


37 §
Grunder för avvisning

En utlänning får avvisas, om

1) han eller hon inte uppfyller de förutsättningar för inresa till landet som anges i 8 §,

2) han eller hon inte har arbetstillstånd när sådant krävs,

3) han eller hon vid passkontrollen vägrar lämna nödvändiga upplysningar om sin identitet eller resa eller om han uppsåtligen lämnar oriktiga upplysningar om dem,

4) det med fog kan antas att han eller hon kommer att skaffa sig inkomster på ett oärligt sätt eller att sälja sexuella tjänster,

5) det på grund av ett utdömt frihetsstraff eller annars med fog kan antas att han eller hon i Finland eller i något annat nordiskt land kommer att begå ett brott för vilket föreskrivs strängare straff än ett års fängelse, eller om

6) det med hänsyn till hans eller hennes tidigare verksamhet eller annars med fog kan antas att han i Finland kommer att bedriva sabotage, spioneri, olaglig underrättelseverksamhet eller någon annan verksamhet som äventyrar Finlands förhållanden till en främmande stat.

Även en utlänning vars fortsatta vistelse i landet skulle kräva uppehållstillstånd, men som inte har beviljats ett sådant kan avvisas.

En utlänning vars rätt att uppehålla sig i landet grundar sig på fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan avvisas endast av skäl som grundar sig på allmän ordning och säkerhet samt folkhälsan.

38 §
Avvisning

Avvisning skall ske så snart det har varit möjligt att utreda att utlänningens inresa till eller vistelse i landet inte kan tillåtas. När avvisning prövas skall hänsyn tas till alla omständigheter och förhållanden i sin helhet som inverkar på saken. Sådana är åtminstone vistelsens längd, förhållandet mellan barn och förälder, familjeband och andra band till Finland.

Ingen får avvisas till ett område där han kan bli utsatt för sådan behandling som avses i 30 eller 31 § eller till ett område från vilket han kan bli sänd till ett sådant område.

39 §
Beslut om avvisning

Beslut om avvisning fattas av en passkontrollmyndighet eller polisen enligt vederbörande ministeriums anvisningar. Om avvisningen sker med stöd av 37 § 2 mom. eller om utlänningen har ansökt om asyl i Finland, skall beslutet om avvisning dock fattas av utlänningsverket.

Om ett avvisningsärende har betydelse för tillämpningen av 37 § i andra liknande fall, kan passkontrollmyndigheten eller polisen föra ärendet till utlänningsverket. Utlänningsverket får också på eget initiativ ta upp ett avvisningsärende för avgörande.

Om den som skall avvisas har visum eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av en finsk beskickning och avvisningen sker på de grunder som anges i 37 § 1 mom., återkallas visumet eller uppehållstillståndet av den som beslutar om avvisningen.

Passkontrollmyndigheten eller polisen skall i de fall som nämns i 37 § 1 mom. fatta beslut om avvisning inom tre månader efter att utlänningen kommit till Finland. Utlänningsverket kan fatta beslut om avvisning i samband med avslag på en ansökan om asyl eller uppehållstillstånd.

40 §
Utvisningsgrunder

En utlänning som har haft uppehållstillstånd i landet får utvisas ur Finland om

1) han vistas i landet utan pass eller uppehållstillstånd, när ett sådant krävs,

2) han under en kort vistelse i landet har gjort sig oförmögen att ta hand om sig själv,

3) han har gjort sig skyldig till ett brott för vilket föreskrivs ett års fängelse eller ett strängare straff, eller om han upprepade gånger har gjort sig skyldig till brott,

4) han genom sitt uppträdande har visat att han är farlig för andras säkerhet, eller om

5) han har bedrivit, eller det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller annars med fog kan antas att han börjar bedriva sabotage, spioneri, olaglig underrättelseverksamhet eller någon annan verksamhet som äventyrar Finlands förhållanden till en främmande stat.


41 §
Utvisning

Ingen får utvisas till ett område där han kan bli utsatt för sådan behandling som avses i 30 eller 31 § eller till ett område från vilket han kan bli sänd till ett sådant område.

44 §
Återtransport och särskilda kostnader

Om en utlänning har lämnat ett fartyg och stannat i land utan sådant pass, visum eller uppehållstillstånd som krävs, är fartygets befälhavare samt redaren och den speditionsrörelse som redaren har anlitat skyldiga att solidariskt ersätta statens kostnader för utlänningens vistelse här och för avvisningen.


47 §
Beslut om förvar

En utlänning som har tagits i förvar skall så snart som möjligt sändas till en plats som särskilt är avsedd för ändamålet. I fråga om behandlingen av dem som har tagits i förvar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om behandling av rannsakningsfångar.

53 a §
Upptagande av signalement

En polisman och en passkontrollant får för identifiering och registrering ta fingeravtryck, fotografier samt andra signalement på en utlänning

1) som har ansökt om asyl,

2) som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband,

3) som enligt beslut skall avvisas eller utvisas, eller

4) vars identitet är oklar.


55 §
Överklagande av beslut av passkontrollmyndighet eller polisen

En utlänning som är missnöjd med en passkontrollmyndighets eller polisens beslut med stöd av denna lag i något annat ärende än ett visumärende får anföra besvär över beslutet hos länsrätten på den grunden att beslutet strider mot lag. På besvär tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996) dock så att besvärstiden är 14 dagar från delfåendet av beslutet. Länsrättens beslut får inte överklagas genom besvär.

57 §
Överklagande av utlänningsverkets beslut

Utlänningsverkets beslut med stöd av denna lag i ett annat ärende än ett sådant som avses i 2 mom. eller 13 § 3 mom. i denna lag får på den grunden att beslutet strider mot lag överklagas hos länsrätten enligt förvaltningsprocesslagen.

En utlänning som är missnöjd med utlänningsverkets beslut om asyl, om uppehållstillstånd som på grund av behov av skydd beviljas den asylsökande eller om när flyktingskap upphör eller utlänningsverkets beslut om avvisning av asylsökande i annat fall än det som avses i 34 a § får på den grunden att beslutet strider mot lag anföra besvär hos länsrätten i Nylands län enligt förvaltningsprocesslagen.

Besvär får dock inte anföras över ett beslut genom vilket ett visum eller ett uppehållstillstånd har återkallats innan utlänningen kommit till Finland. Besvär får inte heller anföras över ett beslut genom vilket det konstaterats att ärendet förfaller på grund av att sökanden har återtagit sin ansökan eller sannolikt lämnat Finland.

I ett sådant beslut av länsrätten som avses i 1 och 2 mom. får ändring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. Tillstånd kan meddelas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen eller om det finns något annat vägande skäl att meddela tillstånd.

59 §
Besvärsanvisning

Besvärsanvisning skall fogas till ett beslut över vilket besvär kan anföras.

62 §
Möjligheterna att verkställa vissa beslut

Ett beslut om avvisning som fattats med stöd av 37 § får verkställas utan hinder av att ändring i beslutet har sökts. Utlänningsverkets beslut om avvisning av en asylsökande får dock inte verkställas förrän ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Besvär över länsrättens beslut om avvisning av en asylsökande och länsrättens beslut om utvisning uppskjuter verkställigheten av beslutet tills ärendet har avgjorts.


73 §
Tillsyn

Utlänningsverket och polisen övervakar att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Utöver gränsbevakningsväsendet övervakar också tullmyndigheterna i egenskap av passkontrollmyndighet att bestämmelserna om utlänningars inresa och utresa iakttas. Dessutom övervakar arbetsmyndigheten att gällande bestämmelser om utlänningars arbete iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

RP 50/1998
FvUB 29/1998
RSv 297/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.