536/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 3 kap. 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 496/1995, samt

ändras 3 kap. 9 § 2 mom. och 17 kap. 6 § 2 mom. 4 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 9 § 2 mom. i nämnda lag 496/1995 och 17 kap. 6 § 2 mom. 4 punkten i lag 563/1998, som följer:

3 kap.

Om grunder, som utesluta eller minska gärnings straffbarhet

9 §

Har det i fall som avses i 8 eller 8 a §, i 27 § polislagen eller i 9 § lagen om ordningsvakter (533/1999) tillgripits strängare maktmedel än vad som enligt nämnda paragrafer kan anses försvarligt, får straffet av särskilda skäl som minskar gärningens klanderbarhet nedsättas på det sätt som bestäms i 1 mom. eller, om synnerligen vägande skäl därtill föreligger, gärningsmannen helt befrias från straff.

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

6 §
Motstånd mot person som upprätthåller ordningen

Med person som upprätthåller ordningen avses i denna paragraf


4) en ordningsvakt som avses i lagen om ordningsvakter (533/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 148/1998
FvUB 33/1998
RSv 301/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.