511/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Förordning om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

På föredragning av arbetsministern föreskrivs med stöd av lagen den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999):

1 kap.

Jämställande av integrationsfrämjande åtgärder med arbetskraftspolitiska åtgärder

1 §
Avtal om grunderna för jämställande

Arbetskrafts- och näringscentralen avtalar med kommunen i ett program för integrationsfrämjande om de instanser vars åtgärder kan jämställas med arbetskraftspolitiska åtgärder eller om de krav som skall ställas på instanserna och åtgärderna.

2 §
Jämställbara åtgärder

En jämställbar integrationsfrämjande åtgärd skall till sin genomsnittliga arbetsmängd motsvara minst 25 timmar i veckan eller tre studieveckor i månaden.

En jämställbar åtgärd kan innefatta olika delåtgärder, t.ex. studier, praktik och andra uppgifter som motsvarar praktik, t.ex. arbete inom medborgarorganisationer, eller annan frivillig verksamhet eller andra med dessa jämställbara integrationsfrämjande åtgärder som kan betraktas som skäliga.

I åtgärden skall enligt behov ingå en möjlighet att lära sig finska eller svenska, och den skall främja och förbättra invandrarnas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och att utbilda sig.

3 §
Åtgärdsspecifikt jämställande

En jämställbar integrationsfrämjande åtgärd anses utgöra arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, om minst hälften av den tid som krävs består av studier eller uppgifter på grund av studier. Övriga åtgärder som kan jämställas med arbetskraftspolitiska åtgärder anses utgöra arbetspraktik. En åtgärd som jämställs skall vara av fortlöpande karaktär.

Beslut om åtgärdsspecifikt jämställande fattas av arbetskraftsbyrån som en del av den personliga integrationsplanen för invandraren.

2 kap.

Arrangemang vid mottagande av asylsökande

4 §
Stödjande av de asylsökandes funktionsförmåga

I syfte att upprätthålla och främja de asylsökandes självständiga handlande ordnar förläggningen nyttig verksamhet och möjligheter till delaktighet. För de asylsökande skall ordnas möjlighet till personlig rådgivning och handledning.

5 §
Ersättningar som betalas av utkomststöd

Utkomststödets grunddel för en asylsökande minskas med fem procent som ersättning för den fria inkvartering som ordnas på förläggningen.

Dessutom minskas utkomststödets grunddel för de vuxnas del med tio procent och för barnens del med femton procent som ersättning för den fria service som tillhandahålls på förläggningen.

Även grunddelen av det utkomststöd som beviljas asylsökande som inte inkvarteras på en förläggning minskas för de vuxnas del med femton procent och för barnens del med tjugo procent, som ersättning för möjligheten till fri inkvartering och anknytande service på en förläggning.

6 §
Kostnader för återresa

Personer som ansökt om asyl i Finland kan som utkomststöd beviljas ersättning för kostnaderna för återresan till utgångslandet eller till sitt hemland, om de inte har beviljats uppehållstillstånd och de frivilligt avlägsnar sig ur landet.

Av synnerligen vägande skäl kan ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. även beviljas en person som har dragit tillbaka sin ansökan om asyl.

Resekostnaderna betalas enligt det billigaste resesättet.

7 §
Förläggningarnas grupphem

På verksamheten vid förläggningarnas grupphem tillämpasi 8 § barnskyddsförordningen (1010/1983), vilken reglerar det maximala antalet barn och unga personer som får vårdas i samma bostadsenhet, det maximala antalet barn som får placeras i samma grupp av byggnader samt minimiantalet arbetstagare som skall vara sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter.

3 kap.

Delegation

8 §
Delegationen för mottagande av asylsökande

En delegation för mottagande av asylsökande biträder arbetsministeriet vid den allmänna utvecklingen och planeringen av mottagandet av asylsökande. Delegationens mandatperiod är tre år.

Delegationen har till uppgift att

1) lägga fram förslag och ge utlåtanden i fråga om utvecklingen av mottagandet,

2) följa de asylsökandes förhållanden och vid behov föreslå förbättringar,

3) utveckla och följa samarbetet mellan de instanser som deltar i verksamheten samt utveckla och följa utbildningen och forskningen på området, och

4) följa den internationella utvecklingen inom mottagandet av asylsökande och ge utlåtanden om dess inverkan på Finlands mottagningspolitik.

9 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har förutom en ordförande och en vice ordförande högst tolv medlemmar med personliga suppleanter. Statsrådet utser medlemmarna och suppleanterna för högst tre år i sänder.

Ordförande för delegationen är en tjänsteman vid arbetsministeriet.

Medlemmarna och suppleanterna i delegationen skall företräda åtminstone arbetsministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och undervisningsministeriets förvaltningsområden samt utlänningsverket, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, Pakolaisneuvonta ry, förläggningar och invandrarorganisationer.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under pågående mandatperiod, utser arbetsministeriet för den återstående mandatperioden i dennas ställe en ny medlem eller suppleant som företräder samma myndighet eller organisation.

10 §
Delegationens arbete

Delegationen har en sekreterare som har uppgiften som bisyssla och står i antällningsförhållande till arbetsministeriet. Delegationen kan också ha andra sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen sammanträder minst två gånger om året.

Som stöd för sitt arbete kan delegationen tillsätta utrednings- och arbetsgrupper för aktuella behov.

I fråga om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.

4 kap.

Statliga förläggningar

11 §
Förläggningarna

Förläggningarna lyder under arbetskraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

12 §
Förläggningarnas personal

Chef för en förläggning är dess föreståndare. På förläggningarna finns dessutom annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som verksamheten förutsätter.

Chefen skall leda förläggningens verksamhet så att uppgifterna sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

13 §
Behörighetsvillkor för personalen

Av föreståndaren för en förläggning krävs en för tjänsten eller uppgiften lämplig examen samt sådan i praktiken visad ledarförmåga och sådana kunskaper i främmande språk som uppgiften förutsätter.

14 §
Tillsättning av tjänster och uppgifter samt tjänstledighet

Föreståndaren utnämns eller anställs av arbetskraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

Förläggningen utnämner övriga ordinarie tjänstemän samt anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Om tjänstledighet, anställning av en temporär handhavare av en vakant tjänst och skötseln av en tjänst under tjänstledighet beslutar den utnämnande myndigheten eller tjänstemannen.

Det som ovan bestäms om tjänster och tjänstemän iakttas i tillämpliga delar också i fråga om anställda i arbetsavtalsförhållande.

15 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om de statliga förläggningarnas interna arbetsfördelning, behandling av ärenden och övriga arrangemang i fråga om verksamheten meddelas i arbetsordningen. Arbetsordningen godkänns av chefen för förläggningen.

5 kap.

Ikraftträdande

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.