477/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 3 och 5 kap. lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 3 kap. 12 § 1 mom. och 5 kap. 3 och 4 § som följer:

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

12 §
Förmedlarens skyldigheter

En förmedlare får inte ge en annan förmedlare uppdrag som gäller optioner eller terminer.


5 kap.

Särskilda stadganden

3 §
Optionsmarknadsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) i strid med 2 kap. 1 § 1 mom. eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar optionsföretagsverksamhet, eller

2) i strid med 1 kap. 1 § 2 mom. bjuder ut optioner eller terminer som investeringsobjekt,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Straff för missbruk av insiderinformation bestäms i 51 kap. 1 och 2 § strafflagen (39/1889) och straff för manipulation av kurserna på värdepapper i 3 och 4 § i samma kapitel.

4 §
Optionsmarknadsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot 3 kap. 12 § 1 mom.,

2) i strid med förbudet i 3 kap. 13 § är part i en option eller termin, eller

3) försummar att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter eller skyldigheten till offentliggörande enligt 3 kap. 11 § eller anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 14 §,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 254/1998
LaUB 28/1998
RSv 295/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.