475/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 30 kap. 1 §, sådan den lyder i lag 769/1990, och

fogas till lagen ett nytt 51 kap. som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

1 §
Marknadsföringsbrott

Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper eller andra nyttigheter lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för marknadsföringens målgrupp, skall för marknadsföringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

1 §
Missbruk av insiderinformation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har samband med värdepapper vilka är föremål för offentlig handel

1) genom att för egen eller för någon annans räkning överlåta eller förvärva sådana värdepapper, eller

2) genom att direkt eller indirekt råda någon i handel med sådana värdepapper,

skall för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök till ett uppsåtligt brott är straffbart.

2 §
Grovt missbruk av insiderinformation

Om vid uppsåtligt missbruk av insiderinformation

1) eftersträvas en synnerligen stor vinning eller en avsevärd personlig fördel,

2) gärningsmannen när han begår brottet utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning i tjänst hos, som representant för eller vid utförande av uppdrag för värdepapperscentralen, en clearingorganisation, en värdepappersförmedlare, en fondbörs, ett optionsföretag, eller en värdepappersemittent eller en sammanslutning som hör till samma koncern som denna, eller

3) brottet begås särskilt planmässigt

och missbruket av insiderinformationen även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt missbruk av insiderinformation dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

3 §
Kursmanipulation

Den som

1) gör vilseledande köp- eller säljanbud eller skenavslut eller ger ett uppdrag som gäller sådana anbud eller avslut, eller vidtar andra därmed jämförbara vilseledande åtgärder rörande värdepapper som är föremål för offentlig handel, eller

2) lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som har samband med sådana värdepapper

i syfte att manipulera prisnivån på värdepapper som är föremål för offentlig handel och med utnyttjande därav bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning,

skall för kursmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

4 §
Grov kursmanipulation

Om vid kursmanipulation

1) orsakas omfattande ekonomisk skada, eller

2) brottet är ägnat att avsevärt undergräva förtroendet för värdepappersmarknadens funktion

och kursmanipulationen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov kursmanipulation dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

5 §
Informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) vid yrkesmässig marknadsföring eller förvärv av värdepapper inom näringsverksamhet lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som har samband med värdepapper, eller

2) underlåter att på behörigt sätt ge sådan information som har samband med värdepapper, vilken värdepappersmarknadslagen (495/1989) förpliktar honom att ge, och som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde, eller som när han fullgör sin informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen lämnar sådana osanna eller vilseledande uppgifter om värdepapperen,

skall för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Definitioner

Med värdepapper avses i detta kapitel sådana värdepapper som värdepappersmarknadslagen skall tillämpas på enligt dess 1 kap. 2 § 1 mom.

Med insiderinformation avses i detta kapitel sådan information som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel, som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på marknaden och som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde eller pris. Som insiderinformation betraktas inte sådan för enskilt bruk avsedd information som har uppkommit genom en sammanställning av offentliga uppgifter.

Vad som i detta kapitel bestäms om värdepapper skall också tillämpas på standardiserade optioner och terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), och vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv av värdepapper skall även tillämpas på standardiserade options- och terminsavtal. Kapitlets 1 och 2 § skall tillämpas på standardiserade optioner och terminer oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av den underliggande egendom som avses i optionsoch terminsavtalet eller om kompenserande gottgörelse.

7 §
Begränsningsbestämmelse

Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel tillämpas inte på sådan offentlig värdepappershandel i fråga om vilken de bestämmelser i värdepappersmarknadslagen som gäller missbruk av insiderinformation enligt de regler som fastställts med stöd av 3 kap. 13 § 2 mom. eller enligt 14 § 4 mom. i samma kapitel inte skall tillämpas.

8 §
Juridiska personers straffansvar

På de brott som nämns i detta kapitel skall tillämpas vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 254/1998
LaUB 28/1998
RSv 295/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.