466/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 10 § 2 mom.,

ändras 3 § 15 och 16 punkten, 9 § 3 mom., rubriken för 6 kap., 21 § 1 mom., 22 § 1 mom. samt 25―27 § och 44 §,

av dessa lagrum 3 § 15 och 16 punkten sådana de lyder i lag 332/1998, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 332/1998, en ny 17 punkt, till lagen ett nytt 6 a kap., till vilket samtidigt överförs de ändrade 25―27 §, som följer:

3 §

I denna lag avses med


15) riksomfattande balansansvar ansvar för att det råder jämvikt mellan produktion och förbrukning av el i hela riket under respektive timme samt ansvar för den riksomfattande balansavräkningen,

16) balanskraft sådan el som den enhet som sköter uppgifter som omfattas av det riksomfattande balansansvaret (balanskraftsenheten) använder för att skapa jämvikt mellan en elmarknadsparts eltillförsel och elleverans så att dessa är lika stora, samt med

17) konsument en konsument som avses i 1 kap. 4 § konsumentskyddslagen (38/1978).

9 §

En distributionsnätsinnehavare skall ha offentliga allmänna avtalsvillkor (anslutningsvillkor) för sådana kunder som ansluter sig till elnätet med en nominell spänning om högst 20 kilovolt och som inte är elproduktionsinrättningar.

6 kap.

Elförsäljning

21 §

En minutförsäljare av el som har dominerande ställning på marknaden på en distributionsnätsinnehavares ansvarsområde skall leverera el till skäligt pris när kunden begär detta, om kunden inte har andra ekonomiskt konkurrenskraftiga möjligheter att anskaffa el genom elnätet (leveransskyldighet).


22 §

Minutförsäljaren skall ha offentliga elförsäljningsvillkor och elförsäljningspriser samt grunder för hur de fastställs för konsumenter och för de kunder som omfattas av leveransskyldigheten. I dem får inte ingå oskäliga villkor eller begränsningar eller sådana som begränsar konkurrensen inom elhandeln.


6 a kap.

Bestämmelser om elmarknadsavtal

25 §
Kapitlets tillämpningsområde och definitioner

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på anslutningsavtal, elnätsavtal och elförsäljningsavtal.

I detta kapitel avses med

1) anslutningsavtal ett avtal mellan distributionsnätsinnehavaren och ägaren eller innehavaren av ett eldriftsställe (abonnent) om att eldriftsstället skall anslutas till ett distributionsnät som avses i 9 §; om anslutningsavtalet överförs på någon annan, tillämpas bestämmelserna om abonnent på denna mottagare,

2) elnätsavtal ett avtal mellan distributionsnätsinnehavaren och en elanvändare som gäller elöverföring via distributionsnätet och annan nättjänst i anslutning till detta, samt

3) elförsäljningsavtal ett avtal mellan en minutförsäljare och en elanvändare om elleverans till elanvändaren.

På ett avtal som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten tillämpas bestämmelserna i kapitlet endast om en elanvändare som är part i avtalet köper el av minutförsäljaren huvudsakligen för eget bruk.

25 a §
Bestämmelsernas tvingande natur

Avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel får inte genom avtal göras till nackdel för konsumenten.

Om inte något annat bestäms nedan, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel i övrigt endast om inget annat följer av avtalet, av praxis som avtalsparterna har omfattat eller av handelssed eller av någon annan sed som måste anses vara bindande för avtalsparterna.

25 b §
Tillsyn

Konsumentombudsmannen övervakar att villkoren i de avtal som avses i detta kapitel är lagenliga med tanke på konsumentskyddet.

25 c §
Upplysningar som skall lämnas innan avtal ingås

Distributionsnätsinnehavaren skall innan ett anslutningsavtal ingås lämna en abonnent och innan elnätsavtal ingås en elanvändare upplysningar om de centrala villkor som skall tillämpas på avtalet samt om tillbudsstående alternativ som gäller innehållet i avtalet, såsom alternativ i fråga om prissättningen. En minutförsäljare skall innan ett elförsäljningsavtal ingås lämna elanvändaren motsvarande upplysningar. Upplysningar om elnätsavtalet eller elförsäljningsavtalet behöver inte lämnas, om avtalet ingås muntligt och elanvändaren inte ber om upplysningar.

25 d §
Ingående av avtal

Ett anslutningsavtal skall ingås skriftligen. Distributionsnätsinnehavaren får inte åberopa ett villkor som inte finns i anslutningsavtalet eller om vilket inte annars har överenskommits skriftligen.

Ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal skall ingås skriftligen, om en avtalspart kräver detta.

En elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten skall ha möjlighet att ingå ett sådant avtal med minutförsäljaren som utöver elförsäljning omfattar den nättjänst som elöverföringen förutsätter.

25 e §
Bekräftelse

Om ett elnätsavtal inte har ingåtts skriftligen, skall distributionsnätsinnehavaren till elanvändaren sända uppgifter om det avtal som har ingåtts samt om de priser och övriga villkor som skall tillämpas på det (bekräftelse). Minutförsäljaren skall sända elanvändaren motsvarande bekräftelse utom i fråga om ett elförsäljningsavtal som ingåtts skriftligen. Bekräftelsen skall sändas utan dröjsmål och senast inom två veckor från den tidpunkt då avtalet ingicks.

Avtalet anses ha ingåtts på de villkor som anges i bekräftelsen, om inte elanvändaren inom den tid för framförande av anmärkningar som nämns i bekräftelsen meddelar sin avtalspart att han inte anser att bekräftelsen motsvarar avtalet. Tiden för framförande av anmärkningar skall vara minst tre veckor från det bekräftelsen sändes.

Under tiden från det avtalet har ingåtts till dess elanvändaren lämnar in en anmärkning tillämpas avtalsvillkoren enligt bekräftelsen, om det inte visas att något annat har avtalats.

25 f §
Avtalets varaktighet och upphörande

Ett anslutningsavtal, elnätsavtal och elförsäljningsavtal kan ingås så att det är i kraft tills vidare eller en viss tid.

Ett avtal som är i kraft tills vidare upphör till följd av hävning eller uppsägning. Ett avtal som är i kraft en viss tid upphör när tiden har gått ut. Om en abonnent eller en elanvändare är konsument, får han dock säga upp också ett avtal som är i kraft en viss tid på samma sätt som ett avtal som är i kraft tills vidare. Detta gäller dock inte ett elförsäljningsavtal som inte omfattas av leveransskyldigheten.

Elnätsavtal och elförsäljningsavtal som är i kraft tills vidare upphör att gälla utan särskilda åtgärder, när det anslutningsavtal som gäller eldriftsstället i fråga upphör att gälla.

25 g §
Uppsägning av ett anslutningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren får inte säga upp ett anslutningsavtal. En abonnent får inte säga upp ett anslutningsavtal, om ett elnätsavtal eller elförsäljningsavtal som en annan elanvändare har ingått för samma eldriftsställe är i kraft.

Uppsägningstiden för ett anslutningsavtal får inte vara längre än en månad.

Från bestämmelserna i denna paragraf får avvikelse inte göras genom avtal.

25 h §
Uppsägning av ett elnätsavtal

Distributionsnätsinnehavaren får inte säga upp ett elnätsavtal som ingåtts med en konsument. Ett annat elnätsavtal får distributionsnätsinnehavaren säga upp endast om det ur hans synvinkel är oskäligt att hålla avtalet i kraft till följd av en ändring i lagstiftningen eller en väsentlig förändring i förhållandena.

Uppsägningstiden för ett elnätsavtal är två veckor för elanvändaren och tre månader för distributionsnätsinnehavaren.

Från bestämmelserna i denna paragraf får avvikelse inte göras till skada för elanvändaren.

25 i §
Uppsägning av ett elförsäljningsavtal

En minutförsäljare får inte säga upp ett elförsäljningsavtal med en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten och är konsument. Ett annat elförsäljningsavtal som omfattas av leveransskyldigheten får minutförsäljaren säga upp endast om det ur hans synvinkel är oskäligt att hålla avtalet i kraft till följd av en ändring i lagstiftningen eller en väsentlig förändring i förhållandena.

Uppsägningstiden för ett elförsäljningsavtal är två veckor för elanvändaren och tre månader för minutförsäljaren. Uppsägningstiden för ett avtal som inte omfattas av leveransskyldigheten är två veckor för minutförsäljaren.

Om ett elförsäljningsavtal som är i kraft en viss tid och som inte omfattas av leveransskyldighet har ingåtts med en konsument för en längre tid än två år, får konsumenten efter två år säga upp avtalet på samma sätt som ett avtal som är i kraft tills vidare.

Från bestämmelserna i 1 och 2 mom. får avvikelse inte göras till skada för en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

26 §
Ändring av avtalsvillkoren

Distributionsnätsinnehavaren får ändra de priser och övriga avtalsvillkor som anges i anslutningsavtalet och elnätsavtalet samt minutförsäljaren de som anges i elförsäljningsavtalet endast

1) på en grund som har specificerats i avtalet, förutsatt att innehållet i avtalet inte ändras i väsentlig mån; minutförsäljaren får dock inte på denna grund ändra ett elförsäljningsavtal som är i kraft en viss tid och som inte omfattas av leveransskyldigheten,

2) om ändringen baserar sig på en ändring av lagstiftningen eller på ett myndighetsbeslut som distributionsnätsinnehavaren eller minutförsäljaren inte har kunnat beakta då avtalet ingicks, eller

3) om det finns särskilda skäl till ändringen till följd av en väsentlig förändring i förhållandena, förnyande av föråldrade avtalseller prissättningsarrangemang eller åtgärder som behövs för energisparandet; minutförsäljaren får dock inte på dessa grunder ändra ett avtal som inte omfattas av leveransskyldigheten.

Distributionsnätsinnehavaren och minutförsäljaren har dessutom rätt att göra sådana små ändringar i avtalsvillkoren som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet.

Om distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde förändras, har distributionsnätsinnehavaren rätt att ändra priset på nättjänsterna för att kunna genomföra en sådan enhetlig prissättning av nättjänsterna som avses i 15 § 3 mom.

Distributionsnätsinnehavaren och minutförsäljaren skall sända sin avtalspart ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt priserna eller andra avtalsvillkor ändras och vad som ligger till grund för ändringen. I meddelandet skall nämnas om avtalsparten har rätt att säga upp avtalet. Om grunden är något annat än en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut, får ändringen träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet sändes.

27 §
Rätt att hålla inne betalning

Om en anslutning till följd av dröjsmål hos distributionsnätsinnehavaren inte har kopplats vid den tidpunkt när anslutningsavgiften eller en del av den enligt avtalet förfaller till betalning, har abonnenten rätt att hålla inne betalningen tills anslutningen har kopplats. Sedan anslutningen har kopplats har abonnenten rätt att hålla inne en sådan del av avgiften som är nödvändig som säkerhet för ersättningsanspråk som grundar sig på dröjsmålet.

Om en elleverans på grund av minutförsäljarens dröjsmål inte har inletts vid avtalad tidpunkt, är elanvändaren skyldig att betala de avgifter som baserar sig på avtalet först från det elleveransen har inletts. Sedan elleveransen har inletts har elanvändaren rätt att hålla inne en sådan del av avgiften som är nödvändig som säkerhet för ersättningsanspråk som grundar sig på dröjsmålet.

27 a §
Standardersättning vid dröjsmål med kopplandet av en anslutning

Om kopplandet av en anslutning fördröjs, har abonnenten rätt till en standardersättning. Den uppgår till 5 procent av anslutningsavgiften för varje påbörjad vecka under de två första dröjsmålsveckorna och till 10 procent av anslutningsavgiften under varje påbörjad dröjsmålsvecka efter detta. Standardersättningen uppgår till maximalt 30 procent av anslutningsavgiften, dock till högst 10 000 mark. Detta belopp kan ändras genom förordning när den ekonomiska och monetära utvecklingen ger anledning till detta. När standardersättningen beräknas används som grund de avgifter som distributionsnätsinnehavaren allmänt tar ut för anslutandet utan sådana förhöjningar som beror på specialförhållanden.

En abonnent har dock utan hinder av denna paragraf med stöd av 27 b § rätt att få en ersättning som överskrider standardersättningen för den skada som han har lidit.

Om distributionsnätsinnehavarens prestation drabbas av ett sådant hinder som avses i 27 b § 1 och 2 mom., är distributionsnätsinnehavaren inte skyldig att betala standardersättning.

27 b §
Skadestånd på grund av dröjsmål

En abonnent och en elanvändare har rätt till ersättning för en skada, som han lider till följd av dröjsmål, om inte den distributionsnätsinnehavare eller minutförsäljare som är avtalspart visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha beaktat när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om dröjsmålet beror på någon som distributionsnätsinnehavaren eller minutförsäljaren har anlitat för att fullgöra avtalet, är distributionsnätsinnehavaren eller på motsvarande sätt minutförsäljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från ansvar enligt 1 mom.

Distributionsnätsinnehavarens och minutförsäljarens skyldighet att ersätta indirekt skada gäller dock endast om dröjsmålet eller skadan beror på vårdslöshet från hans sida. Som indirekt skada anses

1) förlust av inkomst, som abonnenten eller elanvändaren lider på grund av dröjsmål eller åtgärder som föranleds av detta,

2) skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal,

3) sådan väsentlig förlust av bruksnyttan av ett eldriftsställe som inte medför direkt ekonomisk skada samt annan därmed jämförbar väsentlig olägenhet, och

4) annan skada av samma slag som är svår att förutse.

27 c §
Fel

En elleverans är felaktig, om elkvaliteten eller elleveranssättet inte motsvarar det som kan anses ha avtalats. Om inte något annat har avtalats, är en elleverans felaktig, om elen till sin kvalitet inte motsvarar de standarder som skall följas i Finland eller om elleveransen kontinuerligt eller upprepade gånger är avbruten och avbrottet inte kan anses ringa med beaktande av skälen till och förhållandena under avbrottet.

27 d §
Prisavdrag

Till följd av ett fel har en elanvändare rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet. Om felet beror på ett avbrott i elleveransen, utgör prisavdraget en sådan andel av den årliga avgiften för nättjänsten som motsvarar minst två veckor.

27 e §
Skadestånd på grund av fel

En elanvändare har rätt till ersättning för den skada som han lider till följd av ett fel. En minutförsäljare eller distributionsnätsinnehavare som avses i 27 f § är härvid skyldig att ersätta en indirekt skada som avses i 27 b § 3 mom. endast om felet eller skadan beror på vårdslöshet från hans sida.

27 f §
Ansvariga parter

Elanvändaren har alltid rätt att hos distributionsnätsinnehavaren framställa ett yrkande som grundar sig på ett fel. Yrkandet skall framställas inom skälig tid från det att elanvändaren upptäckte eller borde ha upptäckt felet och han hade de uppgifter om distributionsnätsinnehavaren som behövs för att framställa yrkandet.

Distributionsnätsinnehavaren ansvarar för ett fel gentemot en konsument, om inte distributionsnätsinnehavaren inom en skälig tid från det att han har fått kännedom om yrkandet meddelar konsumenten den minutförsäljare som är ansvarig för felet och som åtar sig att svara för det skadestånd eller det prisavdrag som blir följden av felet.

27 g §
Avbrott i elleveransen av skäl som beror på minutförsäljaren

Distributionsnätsinnehavaren får inte avbryta en elleverans av ett skäl som beror på minutförsäljaren innan distributionsnätsinnehavaren har meddelat elanvändaren att elleveransen kommer att avbrytas och orsaken till detta. Distributionsnätsinnehavaren skall sörja för att till en konsument levereras el under minst tre veckor efter att meddelandet har sänts.

Distributionsnätsinnehavaren får inte avbryta elleveransen till en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten innan elmarknadsmyndigheten med stöd av 21 § har utsett en ny minutförsäljare.

En elanvändare skall ersätta distributionsnätsinnehavaren för de skäliga kostnader som orsakats av elleverans som avses i denna paragraf. Om elanvändaren och distributionsnätsinnehavaren inte kommer överens om ersättningen, bestämmer elmarknadsmyndigheten ersättningens storlek.

27 h §
Avbrott i elleveransen av skäl som beror på elanvändaren

Elleveransen kan avbrytas om elanvändaren i väsentlig grad har försummat att betala avgifterna till minutförsäljaren eller distributionsnätsinnehavaren eller annars väsentligt har brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet. Innan elleveransen avbryts skall till elanvändaren sändas en skriftlig anmärkning om betalningsförsummelsen eller något annat avtalsbrott samt tidigast två veckor efter att anmärkningen har sänts en separat varning om att elleveransen kommer att avbrytas. Elleveransen får avbrytas tidigast fem veckor efter att avgiften har förfallit till betalning eller något annat avtalsbrott för första gången har meddelats elanvändaren och avtalsbrottet inte har avhjälpts i tid före den tidpunkt då elleveransen enligt varningen kommer att avbrytas.

Om försummelsen av betalningen har berott på elanvändarens betalningssvårigheter som han har råkat i till följd av en svår sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet, huvudsakligen utan att själv vara orsak till dem, får elleveransen avbrytas tidigast två månader efter den dag då avgiften förföll till betalning.

Elleveransen till en byggnad som används som stadigvarande bostad eller till en del av en sådan får inte, om uppvärmningen är beroende av el, avbrytas trots obetalda avgifter under tiden från ingången av oktober till utgången av april innan fyra månader har förflutit från förfallodagen för den obetalda avgiften.

27 i §
Hävning av anslutningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att häva ett anslutningsavtal, om abonnenten väsentligt har brutit mot sina förpliktelser enligt anslutningsavtalet och avtalsbrottet inte har åtgärdats inom en skälig tid som distributionsnätsinnehavaren har meddelat skriftligen.

Distributionsnätsinnehavaren skall sända sin avtalspart ett skriftligt meddelande om hävningen av avtalet och i detta skall nämnas grunden för hävningen och den tidpunkt då avtalet upphör att gälla.

27 j §
Distributionsnätsinnehavarens rätt att häva ett elnätsavtal och minutförsäljarens rätt att häva ett elförsäljningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att häva ett elnätsavtal och minutförsäljaren ett elförsäljningsavtal, om

1) elanvändaren väsentligt har brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet och avtalsbrottet inte har åtgärdats inom en skälig tid som distributionsnätsinnehavaren eller minutförsäljaren har meddelat skriftligen, eller om

2) elleveransen till ett eldriftsställe som avses i avtalet har avbrutits på en sådan grund om vilken bestäms i 27 h § 1 mom. och avbrottet har varat i minst en månad.

Ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal får på grund av konsumentens dröjsmål med betalningen hävas endast i ett sådant fall som nämns i 1 mom. 2 punkten.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal hävas omedelbart, om elanvändaren har gjort sig skyldig till tillgrepp av el, uppsåtlig skadegörelse på utrustning som försäljaren eller distributionsnätsinnehavaren ansvarar för eller till att ha brutit sigill som försäljaren har fäst.

Distributionsnätsinnehavaren eller på motsvarande sätt minutförsäljaren skall sända sin avtalspart ett skriftligt meddelande om hävningen av avtalet och i detta skall nämnas grunden för hävningen och den tidpunkt då avtalet upphör att gälla.

Från bestämmelserna i 1 mom. får avvikelse inte göras till nackdel för en elanvändare som omfattas av leveransskyldigheten.

44 §

Den som genom ett förfarande som står i strid med 9 § 2 mom. (anslutningsskyldighet), 10 § (överföringsskyldighet), 21 § 1 mom. (leveransskyldighet) eller 27 h § (avbrott i elleveransen) orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Denna lag tillämpas också på de anslutningsavtal, elnätsavtal och elförsäljningsavtal som har ingåtts innan lagen träder i kraft.

Handels- och industriministeriets beslut av den 5 maj 1995 om anslutningsvillkor och elförsäljningsvillkor (781/1995) gäller fortfarande till den del det inte står i strid med bestämmelserna i denna lag, dock högst två år från det denna lag träder i kraft. Handels och industriminsteriet kan under denna tid ändra beslutet. Sedan lagen har trätt i kraft kan distributionsnätsinnehavaren och minutförsäljaren i sina avtalsförhållanden tillämpa de allmänna avtalsvillkor som de har utarbetat med stöd av 9 § 3 mom. och 22 § 1 mom. i stället för villkoren enligt bilagorna 1 och 2 till beslutet.

RP 162/1998
EkUB 25/1998
RSv 185/1998

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.