438/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Förordning om förvaltningsdomstolarna

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 16, 17 och 23 § lagen den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999):

Förvaltningsdomstolens personal
1 §

Vid förvaltningsdomstolen kan utöver de tjänster som nämns i 4 och 10 § lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) också finnas andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

2 §

Förvaltningsrättssekreterarna utnämns av plenum.

Annan än i 1 mom. eller i 4 § lagen om förvaltningsdomstolarna avsedd personal utnämns eller anställs av överdomaren.

Överdomaren kan förordna någon av förvaltningsrättsdomarna eller någon annan av förvaltningsdomstolens tjänstemän att vara förvaltningschef.

Tillfälliga tjänstearrangemang
3 §

Om överdomaren har förhinder, sköts hans eller hennes uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta lagfarna förvaltningsrättsdomare som är i tjänst.

4 §

Överdomaren kan ta ut tjänstledighet högst 30 dagar om året. Tjänstledighet utöver detta beviljas av högsta förvaltningsdomstolen.

5 §

Högst ett års oavbruten tjänstledighet för en förvaltningsrättsdomare beviljas av överdomaren. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas av högsta förvaltningsdomstolen. Extraordinarie förvaltningsrättsdomare beviljas tjänstledighet i samma ordning som motsvarande ordinarie tjänsteinnehavare.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av överdomaren.

Beslut om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet fattas av samma myndighet som har beviljat tjänstledigheten.

6 §

Angående beslut om skötseln av en ledig tjänst eller ett ledigt uppdrag gäller i tillämpliga delar vad som ovan sägs om tillfälliga tjänstearrangemang.

Behandling av ärenden vid förvaltningsdomstolen
7 §

Om avgörandet av ett ärende kan ha principiell betydelse för tillämpningen av lag eller om avgörandet skulle innebära avvikelse från tidigare praxis, kan överdomaren bestämma att saken skall behandlas i plenum.

8 §

När överdomaren leder förvaltningsdomstolens verksamhet skall han eller hon bland annat

1) dra försorg om och utveckla domstolens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i förvaltningsdomstolens avgöranden,

3) ställa upp resultatmål för förvaltningsdomstolen efter att ha hört alla personalgrupper,

4) ge utlåtande i ärenden som gäller utnämning av förvaltningsrättsdomare,

5) ge utlåtande om förvaltningsrättsdomarnas tjänstledighetsansökningar och göra behövliga framställningar om skötseln av en tjänst i de fall då högsta förvaltningsdomstolen har beslutanderätt,

6) ge ett sådant förordnande att handlägga och avgöra ansökningar om förbud mot och avbrytande av utsökning som avses i 10 § 4 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) samt

7) bestämma om hur personalen skall placeras i olika divisioner.

9 §

Överdomaren avgör de administrativa frågor i förvaltningsdomstolen om vilka det inte föreskrivits att de skall avgöras i plenum eller av någon annan tjänsteman vid förvaltningsdomstolen.

Överdomaren kan överföra sin beslutanderätt i ett administrativt ärende på plenum.

Överdomaren kan överföra sin beslutanderätt i ett visst ärende eller i vissa kategorier av ärenden på den tjänsteman som är förvaltningschef. Ärenden som nämns i 5, 7 och 8 § får dock inte överföras.

Överdomaren kan förbehålla sig rätten att avgöra ett administrativt ärende som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman vid förvaltningsdomstolen.

10 §

Förvaltningschefen skall

1) avgöra de ärenden som överdomaren har överfört på honom eller henne,

2) leda och övervaka kansliarbetet vid förvaltningsdomstolen,

3) sköta den interna informationen och informationen till myndigheterna och allmänheten om förvaltningsdomstolens verksamhet,

4) sköta planeringen och ordnandet av utbildningen samt

5) för plenum och för överdomaren bereda och föredra de ärenden som gäller förvaltningsdomstolens administration, om inte överdomaren bestämmer något annat.

11 §

Förvaltningsdomstolen har en ledningsgrupp som biträder överdomaren i arbetet att leda och utveckla domstolen.

Till ledningsgruppen hör överdomaren som ordförande samt den tjänsteman som är förvaltningschef, om en sådan har utsetts. Till ledningsgruppen hör också annan personal vid förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen bestäms också om val och mandattid för dessa personer.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för förvaltningsdomstolen,

2) förslag till resultatmål för förvaltningsdomstolen,

3) uppföljning av hur resultatmålen för förvaltningsdomstolen har nåtts,

4) förslag till förvaltningsdomstolens budget,

5) utbildningsplanen för personalen,

6) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen samt

7) andra ärenden som överdomaren bestämmer.

12 §

En föredragande kan på förvaltningsdomstolens vägnar begära bemötanden och förklaringar samt akten och utlåtande av den myndighet som tidigare avgjort saken och andra motsvarande utredningar som behövs för avgörandet. Föredraganden kan också sätta ut en viss tid för inlämnande av bemötande eller förklaring.

En biträdande tjänsteman som har tillräcklig kompetens kan förordnas att i stället för en föredragande vidta dessa åtgärder.

Särskilda bestämmelser
13 §

Liggarexemplaret skall undertecknas av dem som har deltagit i avgörandet. Har omröstning om beslutet ägt rum eller har föredraganden reserverat sig mot beslutet, skall votum och föredragandens reservation antecknas i liggarexemplaret.

Andra beslut som fattas vid muntlig handläggning än sådana genom vilka saken avslutas kan tas in i protokollet över den muntliga handläggningen. Till denna del upprättas inte något separat liggarexemplar.

Skall något liggarexemplar inte upprättas, antecknas votum och reservation i ett separat protokoll.

14 §

Expeditionerna undertecknas av föredraganden.

Andra expeditioner än de som utfärdas i lagskipningsärenden undertecknas av ordföranden för sammanträdet eller den tjänsteman som har avgjort saken. Har saken avgjorts på föredragning, skall expeditionen dessutom kontrasigneras av föredraganden.

15 §

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till de sakkunnigledamöter som avses i 7 § lagen om förvaltningsdomstolarna.

16 §

Förvaltningsdomstolarna skall sända sina arbetsordningar till justitieministeriet och högsta förvaltningsdomstolen för kännedom.

17 §

Vid Vasa förvaltningsdomstol behandlas i plenum i enlighet med vattenlagen (264/1961) ärenden, som gäller utnämningen av vattenrättsdomare, vattenrättsingenjör och vattenrättslimnolog.

Sekreterare vid vattendomstol utnäms av plenum vid Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som bestäms i vattenlagen.

Tjänstledighet för vattendomstolens ledamot och sekreterare vid vattendomstol beviljas av överdomaren i Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som bestäms i vattenlagen.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.