424/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Förordning om rådet för brottsförebyggande

På föredragning av justitieministern föreskrivs:

1 §
Rådet för brottsförebyggande

För behandlingen av allmänna frågor som gäller brottsförebyggande, en minskning av de olägenheter som följer av brott och en ökning av säkerheten finns rådet för brottsförebyggande.

Rådet för brottsförebyggande verkar i anslutning till justitieministeriet.

2 §
Rådets uppgifter

Rådet skall

1) följa brottsligheten och samla uppgifter om brottsförebyggande åtgärder,

2) främja samarbetet i fråga om samordningen av brottsförebyggande projekter och åtgärder mellan myndigheter och sammanslutningar som arbetar med brottsförebyggande,

3) bereda program samt ta initiativ och lägga fram förslag som syftar till att förebygga brott och att minska de olägenheter som följer av brott samt att öka säkerheten,

4) främja informationen om möjligheterna, metoderna och de rekommenderbara förfarandena i samband med brottsförebyggande samt upprätthålla och utveckla informationsservicen i anknytning till brottsförebyggande,

5) ta initiativ till undersökningar som tjänar utvecklandet av brottsförebyggandet och utveckla planeringen av och metoderna för brottsförebyggandet,

6) avge utlåtanden om myndigheters och sammanslutningars planer som kan påverka brottsligheten eller genom vilka man strävar till att förebygga brott, och bistå dessa med råd när projekt för brottsförebyggande arbete planeras, genomförs och följs upp,

7) till justitieministeriet regelbundet avge en översikt av de problem som följer av brottslighet och en rekommendation om åtgärder för att minska dem,

8) hålla kontakt med utländska och internationella organ för brottsförebyggande, samt

9) sköta de övriga uppgifter som justitieministeriet påför rådet.

3 §
Rådets sammansättning

Rådet består av ordförande, vice ordförande och högst 15 andra medlemmar vilka jämte de personliga suppleanterna för dessa andra medlemmar utses av statsrådets allmänna sammanträde för tre år isänder.

I rådet skall finnas representanter för åtminstone justitieministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt undervisningsministeriets förvaltningsområden, kommunalförvaltningen, expertisen inom samhällsplanering, den kriminologiska forskningen, handeln och försäkringsbranschen.

4 §
Beslutförhet

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Förekommer det avvikande åsikter när ett beslut skall fattas, avgörs ett ärende med enkel majoritet. Faller rösterna lika gäller som beslut den åsikt som ordföranden har biträtt.

5 §
Arbetsordning, arbetsutskott, sektioner och arbetsgrupper

Rådet utarbetar vid behov en arbetsordning för sin verksamhet och lägger fram denna för justitieministeriet för fastställelse. Rådet kan tillsätta ett arbetsutskott och besluta att verka i sektioner, om det i arbetsordningen tagits in bestämmelser om beslutanderätten för dem och om hur de skall sammankomma. Generalsekreterarens uppgifter och befogenheter samt rätten för generalsekreteraren och en sektionsordförande att godkänna arvoden och ersättningar för betalning kan även regleras i arbetsordningen.

Rådet kan tillsätta arbetsgrupper för att utreda särskilda frågor som gäller brottsförebyggande av brott. Rådet kan kalla utomstående medlemmar till en arbetsgrupp.

Rådet, arbetsutskottet, och arbetsgrupperna kan höra experter.

6 §
Sekretariat

Rådet har ett sekretariat som består av en generalsekreterare och annan nödvändig personal i huvud- eller bisyssla som anställs inom ramen för budgeten. Personalen i huvudsyssla anställs av och lönerna bestäms av justitieministeriet. Personalen i bisyssla anställs av ordföranden för rådet.

7 §
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Rådet skall upprätta en årlig verksamhetsplan och lägga fram den för justitieministeriet för godkännande.

Rådet lämnar årligen en berättelse om sin verksamhet till justitieministeriet.

8 §
Tillämpning av kommittébestämmelser

Om mötes- och andra arvoden och ersättningar som betalas till rådets medlemmar, sekreterare och experter gäller i övrigt vad som föreskrivs om statliga kommittéer. Av särskilda skäl kan justitieministeriet dock bestämma att även andra arvoden skall betalas.

9 §
Närmare bestämmelser

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Genom denna förordningen upphävs förordningen den 14 april 1989 om delegationen för brottsförebyggande (345/1989).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.