419/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av 21 a och 25 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) 25 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1035/1993, samt

ändras 21 a § 1 mom. och 25 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 21 a § 1 mom. i nämnda lag 1035/1993 och 25 § 3 mom. i lag 689/1995, som följer:

21 a §

Den som tillhandahåller sådan privat arbetskraftsservice som avses i lagen om arbetskraftsservice (1005/1993) och som har gjort en grundanmälan om sin verksamhet enligt handelsregisterlagen (129/1979), är skyldig att meddela arbetarskyddsmyndigheten att verksamheten har inletts. Om fullgörande av anmälningsskyldigheten bestäms vid behov genom förordning.


25 §

Den som bryter mot bestämmelserna i 21 §, 21 a § 1 mom. eller 22 eller 23 § i denna lag eller mot bestämmelser som med stöd av denna lag har utfärdats angående tillämpningen av dem, skall för försummelse att iaktta anmälningsplikt dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 267/1998
ApUB 19/1998
RSv 272/1998

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.