396/1999

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Lag om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 21 kap. 5 § 2 mom.,

ändras 13 kap. 60 § 4 mom. och 21 kap. 5 § 3 mom.,

av dessa lagrum 21 kap. 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 234/1995, samt

fogas till 21 kap. en ny 8 a § som följer:

13 kap.

Transport av styckegods

60 §
Avtalsvillkor om behörig domstol

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte om varken den avtalade lastningshamnen eller den avtalade lossningshamnen ligger i Finland, Danmark, Norge eller Sverige.

21 kap.

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

5 §
Behörig domstol vid befordran av passagerare

Utan hinder av 1 mom. kan talan också väckas vid sjörättsdomstolen för den ort där fartyget som utförde transporten blev belagt med kvarstad eller föremål för andra säkringsåtgärder. Om väckande av talan när säkerhet har ställts för att befria fartyget från kvarstad gäller 3 § 2 mom. i detta kapitel.

8 a §
Tillämpningen av konventionerna om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område

Vad som bestäms i denna lag gäller inte om något annat följer av konventionerna om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och därtill anknytande protokoll (FördrS 44/1993 och FördrS 26/1999).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. På avtal som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas tidigare lag.

RP 92/1998
LaUB 9/1998
RSv 109/1998

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.