391/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1999

Finansministeriets beslut om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar

Finansministeriet har med stöd av 2 kap. 9 § 4 mom., 10 § 2 mom. och 11 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådana de lyder i lag 105/1999, beslutat:

Allmänna bestämmelser
1 §

Detta beslut gäller innehållet i en anmälan enligt 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen och i ett offentliggörande enligt 2 kap. 10 § 1 mom. i nämnda lag, anmälningsförfarandet och förfarandet vid offentliggörande samt grunderna för de undantag som enligt 2 kap. 11 § 1 mom. kan beviljas i fråga om anmälan och offentliggörande.

Genom detta beslut bestäms närmare om anmälningsskyldighetens uppkomst och beräkningen av ägarandelen enligt 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen.

2 §

Finansinspektionen kan bevilja en yrkesmässig investerare som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 1 punkten värdepappersmarknadslagen undantag från anmälningsskyldigheten, om dennas syfte inte är att påverka ledningen av ett bolag som avses i 2 kap. 10 § och om undantaget inte äventyrar investerarnas ställning.

Finansinspektionen kan bevilja ett sådant i 2 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen nämnt finskt bolag vars aktier har blivit föremål för offentlig handel eller motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undantag från den skyldighet att offentliggöra uppgifter som avses i momentet, om offentliggörandet skulle strida mot allmän fördel eller åsamka bolaget väsentligt men och om undantaget inte äventyrar investerarnas ställning.

Beräkning av ägarandelen och anmälningsskyldighetens uppkomst
3 §

När anmälningsskyldighetens uppkomst bedöms beräknas den ägarandel som avses i 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen i förhållande till det aktiekapital som antecknats i handelsregistret och det röstetal som hänför sig till aktiekapitalet. När ägarandelen beräknas ökas eller minskas den befintliga ägarandelen med den ändring i ägarandelen som ett avtal eller något annat arrangemang leder till när det förverkligas, i den mån ändringen är känd. Anmälningsskyldigheten uppkommer när den på detta sätt beräknade ägarandelen uppnår, överskrider eller underskrider en gräns som nämns i 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen.

Aktieägarens anmälan
4 §

I en anmälan enligt 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen skall följande uppgifter ges:

1) bolagets fullständiga namn,

2) den tidpunkt då ägarandelen har uppnått, överskridit eller underskridit en gräns som nämns i 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen,

3) enligt aktieslag den exakta andelen av röstetalet och aktiekapitalet i bolaget,

4) fullständigt namn på samt handelsregister- eller annat registreringsnummer eller motsvarande utländska registreringsnummer för aktieägaren eller en person som enligt 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen kan jämställas med en aktieägare,

5) fullständigt namn på och handelsregister- eller annat registreringsnummer eller motsvarande utländska registreringsnummer för ägare till aktier som enligt 2 kap. 9 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen skall hänföras till aktieägarens ägarandel samt orsaken till att dessa aktier hänförs till aktieägarens ägarandel,

6) hur ägarandelen fördelar sig mellan de personer som nämns i 4 och 5 punkten, samt

7) utöver de uppgifter som nämns i 1―6 punkten, det väsentliga innehållet och parterna i samt giltighetstiden för ett sådant avtal eller något annat arrangemang där aktieägaren eller en person som kan jämställas med en aktieägare är part och som när avtalet eller arrangemanget fullgörs leder till att ägarandelen uppnår, överskrider eller underskrider en gräns som nämns i 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen.

Anmälan skall göras skriftligen på finska eller svenska eller på något annat språk som bolaget godkänner.

5 §

Om en aktieägare har beviljats undantag enligt 2 § 1 mom. från anmälningsskyldigheten, skall aktieägaren omedelbart anmäla detta till det bolag som avses i 2 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen. I anmälan skall följande uppgifter ges:

1) bolagets fullständiga namn,

2) fullständigt namn på samt handelsregister- eller annat registreringsnummer eller motsvarande utländska registreringsnummer för aktieägaren,

3) föremålet för undantaget enligt aktieslag,

4) de ägarandelsgränser som undantaget gäller,

5) den tid undantaget varar eller information om att det har beviljats tills vidare, samt

6) eventuella villkor i anslutning till undantaget.

Om förutsättningarna för det undantag som nämns i 1 mom. inte längre föreligger, skall aktieägaren anmäla detta till finansinspektionen och det bolag som avses i 2 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen. I anmälan skall följande uppgifter ges:

1) bolagets fullständiga namn,

2) fullständigt namn på samt handelsregister- eller annat registreringsnummer eller motsvarande utländska registreringsnummer för aktieägaren,

3) enligt aktieslag den exakta andelen av röstetalet och av aktiekapitalet i bolaget, om ägarandelen har uppnått eller överskridit en tjugondedel, och vid behov de uppgifter som avses i 4 § 4―6 punkten eller information om att ägarandelen är under en tjugondedel, samt

4) de nya principerna för investeringsverksamheten och deras betydande inverkningar på de övriga aktieägarnas ställning.

Bolagets skyldighet att offentliggöra uppgifter
6 §

I samband med det offentliggörande av ägarandelen som avses i 2 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen skall alla de uppgifter som nämns i 4 § ges, i den mån bolaget känner till dem. Om det i en anmälan enligt 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen har getts andra uppgifter utöver de som nämns i 4 §, skall även de ges i samband med offentliggörandet. Om bolaget inte känner till alla de uppgifter som nämns i 4 §, skall också detta nämnas i samband med offentliggörandet.

Ett bolag med hemort i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland kan med avvikelse från 1 mom. offentliggöra de uppgifter som förutsätts i bestämmelserna i dess hemort, om bestämmelserna uppfyller minimikraven i rådets direktiv om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (88/627/EEG). I samband med offentliggörandet skall det dock meddelas att uppgifterna har lämnats enligt bestämmelserna i bolagets hemort.

I samband med offentliggörandet av de uppgifter enligt 2 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen om undantag eller om att förutsättningar för ett undantag inte längre föreligger skall alla uppgifter enligt 5 § 1 eller 2 mom. ges. Om det i en anmälan enligt 2 kap. 11 § 3 mom. värdepappersmarknadslagen har getts andra uppgifter utöver de uppgifter som nämns i 5 § 1 eller 2 mom., skall även de ges i samband med offentliggörandet. Om bolaget inte känner till alla de uppgifter som avses i 5 § 1 eller 2 mom., skall också detta nämnas i samband med offentliggörandet.

7 §

Det offentliggörande som avses i 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen skall ske

1) genom att ett meddelande tillställs den som ordnar offentlig handel och de viktigaste massmedierna eller

2) på något annat sätt som godkänns av finansinspektionen eller, om offentliggörandet sker i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, av myndigheterna i den staten.

Informationen skall offentliggöras på finska eller svenska eller på något annat språk som finansinspektionen godkänner eller, om offentliggörandet sker i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, på denna stats officiella språk eller på något annat språk som myndigheterna i den staten godkänner.

Ett bolag som avses i 2 kap. 9 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen skall offentliggöra informationen i alla de till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stater där bolagets aktier är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel.

Ikraftträdande
8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999. Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 13 oktober 1994 om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar (904/1994).

Helsingfors den 25 mars 1999

Minister
Jouko Skinnari

Specialsakkunnig
Jarmo Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.