390/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1999

Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter

Finansministeriet har med stöd av 2 kap. 5 § 5 mom., 6 § 2 mom., 6 a § 1 mom. och 11 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådana de lyder i lag 105/1999, beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller innehållet i de delårsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer som avses i 2 kap. 5, 6 och 6 a § värdepappersmarknadslagen och hur informationen i dem skall utformas samt grunderna för de undantag i fråga om innehållet i och offentliggörandet av delårsrapporter och bokslut som beviljas enligt 2 kap. 11 § 4 och 5 mom. värdepappersmarknadslagen. Vad som i detta beslut föreskrivs om delårsrapporter gäller på motsvarande sätt årsrapporter enligt 2 kap. 5 a § värdepappersmarknadslagen.

Detta beslut skall i tillämpliga delar, med beaktande av de bestämmelser som gäller emittenterna i fråga, tillämpas på delårsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer för kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen (1607/1993) samt för försäkringsbolag enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979).

2 §
Det språk som skall användas vid offentliggörandet

Bokslut, bokslutskommunikéer och delårsrapporter skall offentliggöras på finska eller svenska. Med finansinspektionens tillstånd kan en emittent dock offentliggöra dem på något annat språk än finska eller svenska.

3 §
Anvisningar och utlåtanden

Bokföringsnämnden kan i fråga om de uppgifter som avses i detta beslut ge anvisningar och utlåtanden om upprättandet av bokslut, bokslutskommunikéer och delårsrapporter.

Vederbörande ministerium och försäkringsinspektionen kan i enlighet med 10 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag i fråga om de uppgifter som avses i detta beslut meddela sådana föreskrifter samt ge sådana anvisningar och utlåtanden om bokslut, bokslutskommunikéer och delårsrapporter för försäkringsbolag som föranleds av försäkringsverksamhetens speciella karaktär.

Finansinspektionen kan i enlighet med 31 § 2 mom. kreditinstitutslagen meddela närmare föreskrifter om upprättandet av bokslut och koncernbokslut för kreditinstitut samt, i fråga om de uppgifter som avses i detta beslut, i enlighet med 4 § 2 punkten lagen om finansinspektionen (503/1993) ge de tillsynsobjekt som avses i lagens 2 § anvisningar om uppgörandet av bokslutskommunikéer och delårsrapporter.

4 §
Beviljande av undantag

Bokföringsnämnden, finansinspektionen eller vederbörande ministerium kan i enlighet med 2 kap. 11 § 4 mom. värdepappersmarknadslagen bevilja undantag i fråga om innehållet i delårsrapporter och bokslut, förutsatt att beviljandet av undantag inte äventyrar investerarnas ställning. Tillståndet och det förfarande som grundar sig på det skall uppges i delårsrapporten och bokslutet.

I enskilda fall eller för ett verksamhetsområde kan undantag beviljas så att uppgifterna i delårsrapporten och bokslutet får lämnas på något annat sätt än vad som avses i detta beslut eller i 2 kap. 5 eller 6 § värdepappersmarknadslagen, om dessa uppgifter inte lämpar sig för att beskriva emittentens verksamhet. Undantag från skyldigheten att lämna en uppgift i delårsrapporten och bokslutet kan beviljas i enskilda fall, om lämnandet av uppgiften skulle strida mot allmänt intresse eller allvarligt skada emittentens verksamhet.

Ett bolag vars aktier inte har upptagits på börslistan i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland kan av särskilda skäl beviljas undantag så att de uppgifter som avses i detta beslut får lämnas på grundval av uppskattning i delårsrapporten.

Ansökan om undantag enligt 2 och 3 mom. skall göras hos bokföringsnämnden, finansinspektionen eller vederbörande ministerium minst 60 dagar innan det planerade offentliggörandet av delårsrapporten eller bokslutet.

Finansinspektionen kan bevilja en emittent med hemort i en annan stat än Finland tillstånd att i Finland i stället för en delårsrapport enligt 2 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen samt ett bokslut enligt 6 § i nämnda lag offentliggöra en delårsrapport och ett bokslut som offentliggörs i någon annan stat.

Finansinspektionen eller vederbörande ministerium kan enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 11 § 5 mom. värdepappersmarknadslagen bevilja undantag i fråga om offentliggörandet eller tidpunkten för offentliggörandet av delårsrapporten och bokslutet, förutsatt att beviljandet av undantag inte äventyrar investerarnas ställning. Information om ett sådant tillstånd skall offentliggöras omedelbart.

2 kap.

Emittenter av aktier eller av värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier

5 §
Bokslut

Ett aktiebolag vars aktier eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag (734/1978) berättigar till aktier är föremål för offentlig handel skall utöver vad som anges i bokföringslagen (1336/1997), bokföringsförordningen (1339/1997) och lagen om aktiebolag lämna åtminstone följande uppgifter i bokslutet:

1) uppgift per balansräkningspost om marknadsvärdet av sådana värdepapper som tagits upp i placeringarna bland balansräkningens bestående aktiva och som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel någon annanstans, om det avviker väsentligt från bokföringsvärdena,

2) fördelning av rörelsevinst eller -förlust enligt de huvudsakliga verksamhetsområdena, om dessa verksamhetsområden avviker väsentligt från varandra, och enligt geografiska områden, om uppgiften är viktig på grund av en särskild risk som hänför sig till området i fråga eller av någon annan orsak,

3) orderstocken och väsentliga risker i anslutning till den vid utgången av räkenskapsperioden till den del dessa inte i enlighet med bokföringslagen har beaktats i avsättningarna, om uppgiften om orderstocken är viktig,

4) ansvar som följer av derivativavtal och det huvudsakliga ändamålet med derivatavtalen,

5) betydande och exceptionella affärstransaktioner mellan bolaget och den som hör till dess närmaste krets enligt 1 kap. 4 § lagen om aktiebolag, mellan bolaget och den som har bestämmande inflytande i bolaget på ett sådant sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen samt mellan bolaget och dess ägarintresseföretag enligt bokföringslagen,

6) fördelningen av aktieinnehavet i bolaget enligt den sektorindelning som statistikcentralen fastställt samt fördelningen av aktieinnehavet enligt storleksklass så, att det är lätt att få en klar bild av fördelningen av ägandet,

7) de aktieägare som bolaget känner till och som direkt eller indirekt innehar minst en tjugondedel av det röstetal som hänför sig till bolagets aktier eller av bolagets aktiekapital samt de tio aktieägare som innehar mest av det röstetal som hänför sig till bolagets aktier och de tio aktieägare som innehar mest av bolagets aktiekapital samt varje sådan aktieägares röstetal och andel av aktiekapitalet samt de anmälningar enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen gällande bolaget som har gjorts under räkenskapsperioden,

8) de fysiska personer och juridiska personer som bolaget känner till och som har bestämmande inflytande i bolaget enligt 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen samt uppgifter om deras andel av det röstetal som hänför sig till bolagets aktier och av bolagets aktiekapital, om dessa uppgifter inte har lämnats i samband med de uppgifter som avses i 7 punkten,

9) de avtal och arrangemang som bolaget känner till och som hänför sig till aktieägarnas innehav och användning av rösträtten och som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde,

10) förvaltningsrådets, styrelsens och motsvarande organs medlemmars samt verkställande direktörens och verkställande direktörens ställföreträdares samt sådana sammanslutningars och stiftelsers där de har bestämmande inflytande enligt vad som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen sammanlagda ägarandel av de aktier, konvertibla skuldebrev, optionslån och optionsrätter som bolaget emitterar samt deras sammanlagda andel av det röstetal som hänför sig till bolagets aktier samt den andel av röstetalet och aktiekapitalet som de kan få med stöd av dessa konvertibla skuldebrev, optionslån och optionsrätter,

11) aktieemissioner och emissioner av konvertibla skuldebrevs- och optionsrätter om vilka beslut fattats under räkenskapsperioden samt styrelsens aktieemissionsfullmakter och fullmakter att emittera konvertibla skuldebrevs- och optionsrätter vilka är i kraft vid utgången av räkenskapsperioden samt innehållet i och giltighetstiden för fullmakten; om det inte har förekommit några emissioner eller om fullmakt saknas skall detta omnämnas särskilt,

12) aktier och röstandelar som kan fås med stöd av emitterade konvertibla skuldebrev, optionslån och optionsrätter, samt

13) fullmakt som emittentens styrelse har att skaffa eller överlåta egna aktier eller meddelande om att fullmakt saknas.

Utöver uppgifterna enligt 1 mom. skall i bokslutet uppges:

1) följande relationstal som beskriver bolagets eller, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska utveckling för de fem senaste räkenskapsperioderna eller, om bolaget inte har varit verksamt i fem hela räkenskapsperioder, för bolagets verksamhetstid:

a) omsättning,

b) rörelsevinst eller rörelseförlust och dess andel i procent av omsättningen,

c) vinst eller förlust före extraordinära poster och dess andel i procent av omsättningen,

d) vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter samt dess andel i procent av omsättningen eller, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens resultat före skatter samt dess andel i procent av omsättningen,

e) avkastningen på eget kapital i procent,

f) avkastningen på investerat kapital i procent,

g) soliditeten i procent,

h) bruttoinvesteringar bland balansräkningens bestående aktiva i markbelopp och procent av omsättningen,

i) forsknings- och utvecklingsutgifter i markbelopp och procent av omsättningen,

j) orderstocken, om uppgiften skall anses viktig med tanke på arten av bolagets verksamhet, samt

k) antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden,

2) följande relationstal per aktie för bolaget eller, om bolaget är moderbolag i en koncern, för koncernen och särskilt för varje aktieslag för de fem senast avslutade räkenskapsperioderna, eller, om bolaget inte har varit verksamt i fem hela räkenskapsperioder, för bolagets verksamhetstid:

a) resultat per aktie,

b) det egna kapitalet per aktie,

c) dividend per aktie,

d) dividenden per resultat i procent,

e) den effektiva dividendavkastningen i procent,

f) pris/vinst-förhållandet,

g) aktiens kursutveckling,

h) aktiestockens marknadsvärde,

i) utvecklingen av aktiernas omsättning i antal och procent,

j) det vägda medeltalet av det emissionskorrigerade antalet aktier under räkenskapsperioden, samt

k) det emissionskorrigerade antalet aktier vid utgången av räkenskapsperioden,

3) vid behov beräkningsschemana och beräkningsgrunderna för relationstalen.

Om antalet aktier i bolaget under de fem senast avslutade räkenskapsperioderna har ändrats till följd av en ökning eller nedsättning av aktiekapitalet eller en höjning av aktiernas nominella värde, delning eller av någon annan orsak, skall de relationstal per aktie som avses i 2 mom. 2 punkten rättas för att vara jämförbara och den grund som använts vid rättelsen uppges.

Om bolagets räkenskapsperiod avviker från tolv månader, skall det resultat för räkenskapsperioden som ingår i de per aktie uträknade relationstalen rättas så att det motsvarar tolv månader. Den avvikande längden på räkenskapsperioden skall uppges särskilt i samband med relationstalen.

6 §
Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för bolag som avses i 5 § 1 mom. skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel. I redogörelsedelen redogörs för bolagets verksamhet, resultatutveckling och investeringar samt ändringar i finansieringsläget och verksamhetsmiljön under räkenskapsperioden samt för exceptionella omständigheter som har inverkat på verksamheten och resultatet under räkenskapsperioden.

I bokslutskommunikéns tabelldel skall åtminstone följande uppgifter lämnas för räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod:

1) räkenskapsperiodens vinst eller förlust samt styrelsens förslag till åtgärder som gäller vinsten eller förlusten,

2) omsättning, rörelsevinst eller rörelseförlust, vinst eller förlust före extraordinära poster, extraordinära intäkter och extraordinära kostnader som separata poster samt vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter eller, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens resultat före skatter,

3) balansräkningens bestående aktiva,

4) balansräkningens rörliga aktiva,

5) aktiekapital och annat eget kapital, minoritetsandel, avskrivningsdifferens och reserver, avsättningar, främmande kapital och särskilda uppgifter om beloppet av långfristiga skulder,

6) bruttoinvesteringar bland balansräkningens bestående aktiva sammanlagt,

7) antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden,

8) orderstocken och väsentliga risker i anslutning till den vid utgången av räkenskapsperioden till den del dessa inte i enlighet med bokföringslagen har beaktats i avsättningarna, om uppgiften om orderstocken skall anses viktig,

9) ansvar som följer av derivativavtal och det huvudsakliga ändamålet med derivativavtalen, samt

10) uppgifter enligt 11 kap. 9 a § lagen om aktiebolag.

Har bolaget beviljats undantag enligt 4 § 2 mom. från att i bokslutet lämna de uppgifter som avses i 5 §, behöver dessa uppgifter inte heller lämnas i bokslutskommunikén.

Har bolaget beviljats tillstånd enligt 4 § 5 mom. att i Finland i stället för ett bokslut enligt 2 kap. 6 § värdepappersmarknadslagen offentliggöra ett bokslut som offentliggörs i någon annan stat, får uppgifterna i bokslutskommunikén i avvikelse från 1 och 2 mom. framläggas i enlighet med kraven enligt lagstiftningen i staten i fråga.

7 §
Delårsrapport

Delårsrapporten för bolag som avses i 5 § 1 mom. skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel. I redogörelsedelen redogörs för de uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 5 mom. värdepappersmarknadslagen. I tabelldelen ges med siffror uppgifterna enligt 6 § 2 mom. 2―9 punkten för rapportperioden och för motsvarande period under den föregående räkenskapsperioden samt för föregående räkenskapsperiod. Det huvudsakliga ändamålet med derivativavtalen skall dock uppges endast om det avviker från det som anmälts tidigare.

Utöver det som förutsätts i 1 mom. skall i delårsrapporten för varje aktieslag uppges de sammanlagda antal aktier i bolaget som bolaget och dess dottersamfund har i sin besittning, aktiernas sammanlagda nominella värden samt aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och av det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier.

Om bolaget under rapportperioden har erhållit eller avyttrat egna aktier, skall detta nämnas i delårsrapporten. I delårsrapporten skall i fråga om aktierna för varje aktieslag uppges

1) datum eller, i fråga om köp inom den offentliga handeln, den tidsperiod då aktierna har erhållits eller avyttrats,

2) orsakerna till att aktierna har erhållits eller avyttrats,

3) hur aktierna har erhållits eller avyttrats,

4) antal,

5) det sammanlagda nominella värdet,

6) aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och av det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier,

7) vederlag som betalts för aktierna, samt

8) inverkan på fördelningen av ägandet och rösträtten i bolaget.

Har aktier erhållits av eller avyttrats till en person som hör till bolagets närmaste krets, skall personen nämnas vid namn. Även de grunder enligt vilka vederlaget har bestämts skall anges, om aktier har förvärvats eller avyttrats med bolagsstämmans bemyndigande.

8 §
Bokslut, bokslutskommuniké och delårsrapport för vissa bolag

Ett fastighetsinvesteringsbolag och en fastighetsfond enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997) skall i bokslutet, bokslutskommunikén och delårsrapporten i tillämpliga delar lämna de uppgifter som avses i 5, 6 och 7 §, med beaktande av de bestämmelser som gäller bolagets eller fastighetsfondens bokföring och bokslut.

3 kap.

Emittenter av masskuldebrev

9 §
Bokslut

Emittenter av masskuldebrev som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen skall utöver vad som föreskrivs i bokföringslagen, bokföringsförordningen och behörig associationslagstiftning lämna åtminstone följande uppgifter i sitt bokslut:

1) de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 2―4 och 8 punkten samt

2) de uppgifter som avses i 5 § 2 mom. 1 och 3 punkten samt i 4 mom.

10 §
Delårsrapport

Delårsrapporten för emittenter som avses i 9 § skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel. I redogörelsedelen redogörs för de uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 5 mom. värdepappersmarknadslagen. I tabelldelen ges med siffror uppgifterna enligt 6 § 2 mom. 2―9 punkten för rapportperioden och för motsvarande period under den föregående räkenskapsperioden samt för föregående räkenskapsperiod.

4 kap.

Emittenter av andra värdepapper

11 §
Bokslut

Emittenter av andra värdepapper enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten värdepappersmarknadslagen än aktier eller av värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier skall utöver vad som föreskrivs i bokföringslagen, bokföringsförordningen och behörig associationslagstiftning lämna åtminstone följande uppgifter i sitt bokslut:

1) i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 1―6, 8 och 9 punkten samt

2) i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 5 § 2―4 mom.

12 §
Bokslutskommuniké

I bokslutskommunikéer för emittenter som avses i 11 § skall för räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod i tillämpliga delar lämnas åtminstone de uppgifter som avses i 6 § 1 och 2 mom. Bestämmelserna om undantag och tillstånd i 6 § 3 och 4 mom. gäller även emittenter av andra värdepapper.

13 §
Delårsrapport

Delårsrapporten för emittenter som avses i 11 § skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel. I redogörelsedelen redogörs för de uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 5 mom. värdepappersmarknadslagen. I tabelldelen ges med siffror i tillämpliga delar uppgifterna enligt 6 § 2 mom. 2―9 punkten för rapportperioden och för motsvarande period under den föregående räkenskapsperioden samt för föregående räkenskapsperiod.

14 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999. Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 14 juni 1995 om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (879/1995).

En delårsrapport, ett bokslut och en bokslutskommuniké enligt detta beslut skall första gången upprättas senast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 april 1999 eller senare.

Till dess att ett bolag upprättar en delårsrapport, ett bokslut och en bokslutskommuniké enligt detta beslut skall i fråga om innehållet i och sättet att utforma informationen i delårsrapporten, bokslutet och bokslutskommunikén iakttas det beslut av finansministeriet om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter som nämns i 1 mom. och som upphävs genom detta beslut.

Helsingfors den 25 mars 1999

Minister
Jouko Skinnari

Specialsakkunnig
Jarmo Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.