360/1999

Utfärdat i Helsingfors den 16 mars 1999

Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk och behörig skatterättelsenämnd vid överföring av kommun eller del av kommun till tjänsteområdet för annat skatteverk

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995), sådan den lyder i lag 228/1999, bestämt:

1 §
Skatteverkets behörighet

Om en kommun eller en del av kommunen överförts med stöd av statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om skatteverken (1311/1997) till tjänsteområdet för ett annat skatteverk, är detta skatteverk behörigt att handlägga även de ärenden som berör ändring av beskattningar som verkställts före nämnda beslut trädde ikraft.

2 §
Behörig skatterättelsenämnd

Skatterättelsenämnden för det skatteverk till vars tjänsteområde kommunen eller en del av kommunen överförts är även behörigt att avgöra rättelseyrkanden som gäller beskattningar som verkställts före det ovan i § 1 nämnda beslutet trätt ikraft.

3 §
Ikraftträdelse och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999.

Beslutet tillämpas på ärenden som avgörs den dag beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 16 mars 1999

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Jarmo Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.