342/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 13 och 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 13 § 1 mom. och 40 § 2 mom. som följer:

13 §

De avträdelsesätt som avses i 10―12 § kan också kombineras. Utan hinder av vad som bestäms ovan kan åker även säljas till landsbygdsnäringsdistriktet att överlåtas vidare till en förvärvare som uppfyller villkoren i denna lag för ändamål som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).


40 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas bestämmelserna i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar i tillämpliga delar på övervakning och återkrav av avträdelsestöd samt på skötsel av penningrörelsen.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.