341/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 1 a §, 6 § 1 mom. 1―3 punkten och 6 b § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a §, 6 § 1 mom. 3 punkten och 6 b § 1 mom. i lag 1304/1990, 6 § 1 mom. 1 punkten i lag 356/1976 och 2 punkten i nämnda lagar 356/1976 och 1304/1990, som följer:

1 a §

En brukningsenhet betraktas som fortbeståndsduglig, om den enligt 5 § 2 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) har ekonomiska förutsättningar för lönsam verksamhet på enheten.

6 §

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som avses i denna lag, om han överlåter sin brukningsenhet

1) till jord- och skogsbruksministeriet;

2) till en enskild odlare som tillskottsområde eller till dennes make som ett lämpligt tillskottsområde till odlarens brukningsenhet, under förutsättning att enheten är fortbeståndsduglig sedan tidigare eller att den blir fortbeståndsduglig till följd av tillskottsområdet;

3) till den blivande övertagaren av gårdsbruket som tillskottsområde till en brukningsenhet som är i dennes föräldrars eller den ena förälderns ägo, om övertagaren kan få markköpslån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar för förvärv av enheten i fråga enligt vad som bestäms med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar;


6 b §

Med enskild odlare avses i denna lag en odlare som bedriver jordbruk såsom sitt yrke och uppfyller i 5 § 3 och 4 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar angivna personliga förutsättningar för stöd.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.