334/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 444/1996, som följer:

1 §

Om inte något annat framgår av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999) tillämpas denna lag också vid beviljande av sådana understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder för vilkas finansiering stöd erhålls från Europeiska gemenskapens strukturfonder.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.