330/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 § och 3 § 2 och 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 2 § och 3 § 2 och 3 mom. i lag 1307/1994, samt

fogas till lagen nya 3 a och 3 b § som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet eller som donerats, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som med stöd av 8 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999) intäktsförs till fonden som en delfinansiering av det stöd som finansieras med fondens medel.

3 §

Fondens medel får användas för köp eller byte av jord- och vattenområden som behövs för de ändamål som anges i 1 mom. Jordoch vattenområden kan köpas, bytas och överlåtas till gängse pris så som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer. Egendom som förvärvats kan även användas för andra ändamål än de som nämns i denna lag, om den då den används på nämnda sätt är klart ändamålsenligare. Härvid iakttas lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/1978). På framställning av förrättningsmän som avses i fastighetsbildningslagen kan jord-och skogsbruksministeriet eller arbetskrafts- och näringscentralen även överföra egendom i sin besittning för att användas vid nyskifte så som förrättningsmännen föreslår i syfte att utvidga de lägenheters areal som har rätt till mark enligt denna lag och att förbättra skiftesläggningen inom skiftesområdet. Fondens medel kan även användas för andra ändamål än de som nämns i denna lag enligt vad som bestäms särskilt genom lag. Medel kan i statsbudgeten anvisas även för andra ändamål i syfte att utveckla gårdsbruket.

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond skall användas så att syftena enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar främjas.


3 a §

När fast egendom som hör till fondens medel överlåts, skall arbetskrafts- och näringscentralen placera dem som anmält sig som köpare i inbördes prioritetsordning. Då prioritetsordningen prövas skall särskilt beaktas livsdugligheten hos de gårdsbruksenheter som bildas, en ändamålsenlig skiftesläggning och sökandenas förutsättningar att framgångsrikt bedriva gårdsbruk. I arbetskrafts- och näringscentralens ovan nämnda beslut får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar sköts på statens vägnar av arbetskrafts- och näringscentralen. Köparen skall underteckna köpebrevet inom en av arbetskrafts- och näringscentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att arbetskrafts- och näringscentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit.

På den del av köpeskillingen som kvarstår som skuld uppbärs ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter. På försenade betalningsposter uppbärs årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

3 b §

Staten behöver inte betala kommunal- och kyrkoskatt på inkomsterna av en lägenhet eller ett område som har förvärvats enligt denna lag för det kalenderår då jord- och skogsbruksministeriet fick egendomen i sin besittning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.