280/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 74 a §, sådan den lyder i lagarna 17/1958 och 103/1982, samt

ändras 58 a § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1193/1994, som följer:

58 a §

Förmåner enligt 1 mom. beviljas av pensionsanstalten. Vid pensionsanstalten finns ett pensionsombud, som har rätt att följa handläggningen av dessa ärenden i pensionsanstalten. Ändring i pensionsanstaltens beslut i ärenden som gäller pension och familjepension söks genom besvär hos försäkringsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. Besvärsrätt har pensionssökande och pensionstagare samt pensionsombudet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Vid behandlingen av ärenden som avses i denna paragraf iakttas i tillämpliga delar 24 § lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.