278/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (14/1958) 8 § 2 mom.,

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 5 mom., 5 § 1 mom., 8 § 3 mom. samt 9 och 10 §, av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 951/1988, och

fogas till 4 § ett nytt 6 mom. och till lagen nya 5 a och 5 b § som följer:

2 §

Vid försäkringsdomstolen finns en försäkringsöverdomare samt äldre och yngre försäkringsdomare. Vid försäkringsdomstolen finns dessutom läkarledamöter och, vid behandlingen av ärenden som nämns i 5 a §, andra lekmannaledamöter samt ett behövligt antal suppleanter för dessa.


3 §

Läkarledamöterna skall vara legitimerade läkare. Angående de andra lekmannaledamöternas kompetens bestäms i 5 b §.


4 §

Läkar- och andra lekmannaledamöter jämte suppleanter förordnas av statsrådet på framställning av justitieministeriet för tre år i sänder. Om någon plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om deras rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst.

Läkar- och andra lekmannaledamöter med undantag för lekmannaledamöter som avses i 5 b § 2 mom. 1 och 12 punkten är skyldiga att avgå när de fyller 67 år.

5 §

Rättegångsmål handläggs vid en division av försäkringsdomstolen, varvid ordförande är försäkringsöverdomaren eller en försäkringsdomare och övriga medlemmar två lagfarna ledamöter eller, om målet är av medicinsk art, en lagfaren ledamot och en läkarledamot. Som lagfaren ledamot kan även en försäkringssekreterare tjänstgöra enligt vad som bestäms genom förordning. I behandlingen av ett ärende deltar dessutom två lekmannaledamöter enligt vad som bestäms i 5 a § eller om divisionen i sin ovan nämnda sammansättning så beslutar.


5 a §

Lekmannaledamöterna deltar i behandlingen av ärenden vid försäkringsdomstolen

1) i ärenden som avses i folkpensionslagen (347/1956), lagen om frontmannapension (119/1977) och lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988),

2) i ärenden som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), om det i ärendet är fråga om huruvida en sjukdom, ett lyte eller en skada berättigar till pension enligt dessa lagar,

3) i ärenden som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), om det i ärendet är fråga om huruvida en sjukdom, ett lyte eller en skada berättigar till pension enligt den nämnda lagen, samt i ärenden som avses i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), lagen om avträdelsepension (16/1974), lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992), lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/1994) och lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996),

4) i ärenden som avses i lagen om pension för företagare (468/1969), om det i ärendet är fråga om huruvida en sjukdom, ett lyte eller en skada berättigar till pension enligt den nämnda lagen,

5) i ärenden som avses i lagen om sjömanspensioner (72/1956),

6) i ärenden som avses i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964),

7) i ärenden som avses i lagen om statens pensioner (280/1966), lagen om statens familjepensioner (774/1968), lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad (1152/1997), lagen om Finlands Bank (719/1997), 58 a § folkpensionslagen, pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966), lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970), lagen om pension för riksdagsmän (329/1967), lagen om familjepension efter riksdagsmän (107/1990) samt lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977),

8) i ärenden som avses i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), om det i ärendet är fråga om huruvida en kroppsskada, en sjukdom eller ett dödsfall berättigar till ersättning enligt dessa lagar,

9) i ärenden som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), om det i ärendet är fråga om huruvida en kroppsskada, en sjukdom eller ett dödsfall berättigar till ersättning enligt den nämnda lagen,

10) i ärenden som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995), lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studiestöd (709/1997) och lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) samt i ärenden i vilka med stöd av lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) ansökan om medlemskap har förkastats eller en medlem uteslutits,

11) i ärenden som avses i lagen om studiestöd (65/1994), och

12) i ärenden som avses i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (1309/1994), om det i ärendet är fråga om huruvida en kroppsskada, en sjukdom, ett dödsfall eller ett försvinnande berättigar till ersättning enligt dessa lagar.

I fråga om andra åtgärder än slutliga avgöranden i huvudsaken kan försäkringsdomstolen i ärenden som avses i 1 mom. fatta beslut utan lekmannaledamöter.

5 b §

För förordnande av läkarledamöter och suppleanter för dem framställer social- och hälsovårdsministeriet ett förslag för justitieministeriet.

Till andra lekmannaledamöter vid försäkringsdomstolen förordnas

1) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 1 punkten två ledamöter som uppbär pension eller känner till pensionstagarnas förhållanden samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall ha kännedom om utkomstmöjligheterna i de viktigaste yrkena och näringarna; de förordnas på förslag av de mest representativa pensionärsorganisationerna,

2) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 2 punkten två arbetsgivar- och två arbetstagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall vara förtrogna med arbetsförhållandena; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot; arbetsgivarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av de mest representativa arbetsgivarorganisationerna samt arbetstagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de mest representativa arbetstagarorganisationerna,

3) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 3 punkten två ledamöter som representerar dem som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare samt ett behövligt antal suppleanter; de förordnas på förslag av de mest representativa av de organisationer som bevakar lantbruksföretagarnas ekonomiska intressen,

4) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 4 punkten två företagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter; de förordnas på förslag av de mest representativa företagarorganisationerna,

5) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 5 punkten en redarledamot och en ledamot som företräder sjöfolket samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall vara förtrogna med sjöfolkets förhållanden; redarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av de erkända organisationerna för redarna samt de ledamöter som företräder sjöfolket och deras suppleanter på förslag av de erkända organisationerna för sjöfolket,

6) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 6 punkten två arbetsgivar- och två löntagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall vara förtrogna med tjänsteeller arbetsavtalsförhållanden; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en arbetsgivar- och en löntagarledamot; arbetsgivarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket samt löntagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet,

7) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 7 punkten två arbetsgivar- och två löntagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall vara förtrogna med tjänsteeller arbetsavtalsförhållanden; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en arbetsgivar- och en löntagarledamot; arbetsgivarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av finansministeriet samt löntagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare,

8) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 8 punkten två arbetsgivar- och två arbetstagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall vara förtrogna med arbetsförhållandena; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot; arbetsgivarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av de mest representativa arbetsgivarorganisationerna samt arbetstagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de mest representativa arbetstagarorganisationerna,

9) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 9 punkten två ledamöter som representerar dem som är försäkrade enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare samt ett behövligt antal suppleanter; de förordnas på förslag av de mest representativa av de organisationer som bevakar lantbruksföretagarnas ekonomiska intressen,

10) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 10 punkten två arbetsgivar- och två arbetstagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter; dessa skall vara väl förtrogna med frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot; arbetsgivarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av de mest representativa arbetsgivarorganisationerna samt arbetstagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de mest representativa arbetstagarorganisationerna,

11) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 11 punkten två ledamöter som är väl förtrogna med högskolestudier och två ledamöter som är väl förtrogna med andra sådana studier som stöds enligt lagen om studiestöd samt ett behövligt antal suppleanter; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde en ledamot som är förtrogen med högskolestudier och en ledamot som är förtrogen med andra studier; de ledamöter som är sakkunniga i fråga om studiestöd och deras suppleanter förordnas på förslag av undervisningsministeriet,

12) i ärenden som avses i 5 a § 1 mom. 12 punkten två militärledamöter som skall inneha officerstjänst eller befattningsofficerstjänst och tre ledamöter som känner till ersättningstagarnas förhållanden samt ett behövligt antal suppleanter; av dem deltar samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträde, beroende på sakens natur, två ledamöter som känner till ersättningstagarnas förhållanden eller en militärledamot och en ledamot som känner till ersättningstagarnas förhållanden; en militärledamot deltar i regel i behandlingen bara när det är fråga om skada, sjukdom, dödsfall eller försvinnande under tjänstgöring i fredstid; militärledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av försvarsministeriet samt de ledamöter som känner till ersättningstagarnas förhållanden och deras suppleanter på förslag av ersättningstagarnas mest representativa centralorganisationer.

Förslaget till andra lekmannaledamöter än läkarledamöter skall innehålla två gånger så många kandidater som det behövs ledamöter eller suppleanter.

8 §

Föredraganden kan på försäkringsdomstolens vägnar utan att föredra ärendet inhämta bemötanden och förklaringar, i 7 § avsedda uppgifter samt andra liknande utredningar som behövs för avgörande av ärendet.

9 §

Vid behandlingen av ärenden i försäkringsdomstolen tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i för-säkringsdomstolen muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. Försäkringsdomstolen skall verkställa muntlig förhandling i enlighet med 38 § förvaltningsprocesslagen, om en enskild part begär det.

I ett ärende som faller inom området för försäkringsdomstolens behörighet tillämpas inte vad som i 11 kap. förvaltningsprocesslagen bestäms om extraordinärt ändringssökande. Försäkringsdomstolen kan undanröja ett lagakraftvunnet beslut och förordna om ny behandling av ärendet i enlighet med vad som bestäms särskilt. Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den nämnda tiden.

10 §

En medlem av försäkringsdomstolen skall då han tillträder sin befattning avlägga domared eller avge domarförsäkran så som bestäms i 1 kap. 6 a och 7 § rättegångsbalken, om han inte gjort det tidigare.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

Lekmannaledamöter som förordnats till försäkringsdomstolen innan denna lag träder i kraft kvarstår som ledamöter av försäkringsdomstolen tills deras mandatperiod löper ut. Den första mandatperioden för lekmannaledamöter efter denna lags ikraftträdande kan vara längre än tre år, dock inte över fem år.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.