276/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 54 § lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/1990) 54 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 356/1993, som följer:

54 §
Besvär

I beslut med anledning av ett rättelseyrkande får, om inte något annat följer av 2 mom., ändring sökas genom besvär så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut som gäller godkännande av en bostadsrättshavare eller en mottagare vid en överlåtelse får ändring dock sökas genom besvär endast i det fall att den ändrings- sökandes ansökan har avslagits på grund av att denne inte uppfyller förutsättningarna för en bostadsrättshavare eller för den som är mottagare vid en överlåtelse eller om felaktigt förfarande har åsamkat honom skada. I ett beslut av länsrätten med anledning av besvär får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På beslut som fattats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft.

RP 237/1998
MiUB 7/1998
RSv 251/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.