271/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 15 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) 15 §, sådan den lyder i lag 1203/1993, som följer:

15 §

En sökande som är missnöjd med ett beslut som statens bostadsfond, statskontoret, kommunen eller en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall riktas till den myndighet som fattat beslutet och, i fråga om ett beslut av en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller en nämnd, till kommunstyrelsen eller nämnden. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

I ett beslut som statens bostadsfond fattat med anledning av ett rättelseyrkande får ändring inte sökas genom besvär.

I ett beslut av en kommunal myndighet och av statskontoret med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut som gäller val eller godkännande av en hyresgäst får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På beslut som fattats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft.

RP 237/1998
MiUB 7/1998
RSv 251/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.