270/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 3 och 21 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) 3 § 1 mom. och 21 §, av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 682/1997, som följer:

3 §
Begränsningstid

De begränsningar som gäller aravahyresbostäder och aravahyreshus är, oberoende av en förtida återbetalning av bostadslån, i kraft den tid för vilken lånet beviljats. Därefter gäller i ytterligare tio år de övriga begränsningar som nämns i denna lag, med undantag för dem om vilka det finns bestämmelser i 7 och 9―12 §. Under den nämnda tiden av tio år tillämpas 8 § 1 mom. 2 eller 3 punkten så att det är statens bostadsfond och inte kommunen som anger vem som är mottagare. Under samma tid får andra än i 13 § 1 mom. nämnda hyreshus för vilka lån beviljats för att de skall användas som hyresbostad för speciella befolkningsgrupper ombildas till bostadsaktiebolagshus genom en anmälan till kommunen, om de lån som nämns i 13 § är till fullo återbetalda. Bestämmelsen i 8 § 3 mom. om kommunens inlösningsrätt tillämpas dock under den ovan nämnda tiden av tio år endast i det fall att egendomen har övergått på grund av att en juridisk person har upphört. Om förlängningen av begränsningarna med nämnda tio år eller deras fortsatta giltighet under nämnda tid kränker ägarens rätt att använda sina tillgångar på ett normalt, skäligt och förnuftigt sätt eller i övrigt blir uppenbart oskälig, skall statens bostadsfond bevilja befrielse från begränsningarna. I övrigt tillämpas på befrielse vad som bestäms i 16 §.


21 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som statens bostadsfond, statskontoret, kommunen eller en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Den som ansöker om hyresbostad får söka rättelse i kommunens beslut om val eller godkännande av en hyresgäst. Rättelseyrkandet skall riktas till den myndighet som fattat beslutet och, i fråga om ett beslut av en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller en nämnd, till kommunstyrelsen eller nämnden. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

I ett beslut som ges med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett beslut som gäller val eller godkännande av en hyresgäst får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På beslut som fattats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft.

RP 237/1998
MiUB 7/1998
RSv 251/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.