268/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 4 och 23 § lagen den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994):

1 kap.

Myndigheternas uppgifter

1 §
Miljöministeriets uppgifter

Miljöministeriet handhar den allmänna ledningen, uppföljningen och utvecklingen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, beslutar om tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall samt sköter de uppgifter som nämns i 3 kap. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994).

2 §
Handels- och industriministeriets uppgifter

Handels- och industriministeriet beslutar om tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall och är kontaktmyndighet i fråga om projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987).

3 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral

1) sköter allmän utbildning, information och forskning i anslutning till miljökonsekvensbedömningen i samarbete med andra myndigheter, forskningsinstitut och universitet,

2) biträder vid anskaffning av sakkunskap som behövs för bedömningsförfarandet,

3) förvarar bedömningsprogrammen och konsekvensbeskrivningarna samt kontaktmyndighetens utlåtanden om dem och håller dem tillgängliga,

4) följer tillämpningen av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och av denna förordning samt samlar in erfarenheter av tillämpningen,

5) utför övriga sakkunniguppgifter som miljöministeriet ålägger den i anslutning till miljökonsekvensbedömningen.

4 §
Den regionala miljöcentralens uppgifter

Den regionala miljöcentralen

1) leder och övervakar verkställigheten av bedömningsförfarandet inom sitt verksamhetsområde,

2) är kontaktmyndighet enligt vad som bestäms i 2 kap.,

3) sköter övriga uppgifter som föreskrivs för den i lag och i denna förordning.

5 §
Kontaktmyndighetens uppgifter

Kontaktmyndigheten

1) samordnar bedömningsförfarandet med förfaranden enligt andra lagar i samarbete med behöriga myndigheter,

2) gör framställningar till miljöministeriet om att bedömningsförfarandet skall tillämpas på projekt i enskilda fall enligt 4 § 2 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

3) ger vid behov utlåtande om att bedömningsförfarandet inte skall tillämpas på ett visst projekt,

4) sköter tillkännagivanden och kungörelser enligt 8 och 11 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och ordnar behövliga offentliga höranden,

5) tillställer vid behov miljöministeriet uppgifter om ett projekt för en underrättelse till en annan stat enligt 14 § 2 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

6) granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen samt ger sitt utlåtande om dem,

7) ser vid behov tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige till att uppföljning av projektets miljökonsekvenser ordnas,

8) sänder bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen jämte sina utlåtanden och eventuella översättningar av dem till Finlands miljöcentral,

9) sköter övriga uppgifter som föreskrivs för den i lag och i denna förordning.

2 kap.

Tillämpning av bedömningsförfarandet

6 §
Projektförteckning

Projekt på vilka bedömningsförfarandet tillämpas med stöd av 4 § 1 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är

1) djurhållning

hönshus och svinhus där det uppföds mer än

a) 85 000 kycklingar eller 60 000 hönor,

b) 3 000 svin (vikt över 30 kg/svin) eller

c) 900 suggor,

2) tagande och bearbetning av naturtillgångar

a) brytning, anrikning och bearbetning av metallhaltiga malmer eller andra gruvmineraler, om den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året, eller gruvdrift i dagbrott, vilkas areal överstiger 25 hektar,

b) tagande av sten, grus eller sand, om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansmängd som tas är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året,

c) utvinning av asbest eller anläggningar för behandling och omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest,

d) torvutvinning, om den produktionsareal som är att betrakta som sammanhängande överstiger 150 hektar,

e) förändring av bestående karaktär av skogs-, kärr- eller våtmarksnatur på ett område som är större än 200 hektar och som är att betrakta som enhetligt genom nydikning eller torrläggning av odikade kärr- och våtmarksområden, genom avlägsnande av trädbeståndet varaktigt eller genom förnyelse av området med trädarter som inte hör till Finlands naturliga flora,

f) utvinning av råolja eller naturgas i kommersiellt syfte,

3) byggande i vattendrag och vattenreglering

a) dammar enligt 9 § 2 mom. dammsäkerhetslagen (413/1984),

b) konstgjorda bassänger, om den uppdämda eller lagrade nya vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,

c) vattenregleringsprojekt, om vattendragets medelvattenföring överstiger 20 kubikmeter per sekund och vattenförings- eller vattenståndsförhållandena förändras betydligt i förhållande till utgångsläget,

d) ledning av vatten från ett vattendrag till ett annat där den överförda volymen överstiger 3 kubikmeter per sekund,

e) projekt gällande översvämningsskydd med en nyttoyta på minst 1 000 hektar,

4) metallindustri

a) gjuterier eller smältverk vars produktion är minst 5 000 ton om året,

b) järnverk, stålverk, sinterverk, produktionsanläggningar för järnlegeringar eller rostverk,

c) metallverk eller rostverk där andra metaller än järnmetaller förädlas,

5) skogsindustri

a) massafabriker,

b) pappers- eller kartongfabriker med en produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,

6) kemisk industri och produktion av mineralprodukter

a) råoljeraffinaderier,

b) anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton oljeskiffer, stenkol eller torv per dag,

c) fabriker för produktion av konstfibrer,

d) anläggningar som använder lösnings-medel eller medel innehållande lösnings-medel och som använder minst 1 000 ton lösningsmedel per år,

e) i 32 § kemikalielagen (744/1989) av-sedda fabriker för omfattande produktion av hälso- och miljöfarliga kemikalier,

f) fabriker för produktion av mineralull eller cement,

7) energiproduktion

a) pannanläggningar eller kraftverk där den största bränsleeffekten är minst 300 megawatt,

b) kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer, utom forskningsanläggningar avsedda för produktion och konversion av klyvbara och fertila material vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt; kärnkraftverk och andra kärnreaktorer upphör att vara sådana kraftverk när allt kärnbränsle och andra radioaktivt förorenade element permanent har avlägsnats från kraftverksområdet,

c) anläggningar för upparbetning av bestrålat kärnbränsle,

d) anläggningar som är planerade

― för framställning eller isotopanrikning av kärnbränsle

― för behandling av bestrålat kärnbränsle eller högaktivt radioaktivt avfall

― för slutförvaring av bestrålat kärnbränsle

― endast för slutförvaring av radioaktivt avfall eller

― endast för lagring av bestrålat kärnbränsle eller radioaktivt avfall på en annan plats än där det producerats (planerad för mer än 10 år),

8) överföring samt lagring av energi och substanser

a) stamledningar för fjärrtransport av olja eller andra vätskor, dock inte vatten och avloppsvatten,

b) gasledningar som är över 40 kilometer långa och har en diameter på över DN 800 millimeter,

c) mer än 15 kilometer långa kraftledningar ovan markytan för minst 220 kilovolt,

d) lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter där lagercisternernas volym är sammanlagt minst 50 000 kubikmeter,

9) trafik

a) byggande av motorvägar eller motortrafikleder,

b) anläggande av en ny minst 10 kilometer lång sammanhängande väg med fyra eller flera körfält,

c) ny linjeföring eller breddning av en väg så att den sammanhängande vägsträcka med fyra eller flera körfält som härvid bildas är minst 10 kilometer lång,

d) anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik,

e) anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter,

f) havsfarleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak byggs för handelssjöfart och som är avsedda för fartyg på mer än 1 350 ton,

g) kanaler, farleder i inre farvatten för fartygstrafik eller insjöhamnar som byggs för fartyg på mer än 1 350 ton,

10) vatten och avlopp

a) tagande av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, om dess årliga mängd är minst 3 miljoner kubikmeter,

b) stora råvatten- eller avloppsvattentunnlar,

c) behandlingsanläggningar för avloppsvatten vilka är dimensionerade för mer än 100 000 personekvivalenter,

11) avfallshantering

a) anläggningar för behandling av problemavfall vilka tar emot problemavfall för förbränning, fysikalisk-kemisk behandling eller för deponering på en avstjälpningsplats samt sådana anläggningar för biologisk behandling som är dimensionerade för minst 5 000 ton problemavfall om året,

b) anläggningar för förbränning eller fysikalisk-kemisk behandling av annat avfall än problemavfall vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn samt anläggningar för biologisk behandling vilka är dimensionerade för minst 20 000 ton avfall om året,

c) avstjälpningsplatser för kommunalt avfall eller slam vilka är dimensionerade för minst 20 000 ton avfall om året,

d) avstjälpningsplatser för annat än i aoch c-punkterna avsett avfall vilka är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall om året.

7 §
Tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall

Vid prövningen av om bedömningsförfarandet i enskilda fall skall tillämpas på sådana projekt som avses i 4 § 2 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning skall i synnerhet beaktas

1) projektets egenskaper, såsom

a) projektets omfattning,

b) samverkan med andra projekt,

c) utnyttjande av naturresurser,

d) alstrande av avfall,

e) föroreningar och andra störningar,

f) risken för olyckor med särskild uppmärksamhet på de ämnen och den teknik som används,

2) projektets lokalisering, såsom

a) nuvarande markanvändning,

b) naturresursernas relativa förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området,

c) naturens känslighet, med särskild uppmärksamhet på

― våtmarker

― kustområden

― bergs- och skogsområden

― naturskyddsområden och landskapsvårdsområden

― områden som är klassificerade eller skyddade med stöd av lag

― områden där riktgivande värden som beskriver miljöns tillstånd som har fastställts i gemenskapens lagstiftning redan har överskridits

― tätbefolkade områden samt

― historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden,

3) konsekvensernas karaktär, såsom

a) konsekvensområdets omfattning med beaktande av den berörda befolkningens storlek,

b) konsekvensernas gränsöverskridande karaktär,

c) konsekvensernas omfattning och komplexitet,

d) konsekvensernas sannolikhet,

e) konsekvensernas varaktighet, upprepning och återhämtningsförmåga.

8 §
Beslut om bedömningsförfarandet i enskilda fall

Om kontaktmyndigheten anser att bedömningsförfarandet i ett enskilt fall skall tillämpas på ett projekt eller en väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt i enlighet med 4 § 2 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, skall den utan dröjsmål göra en framställning till miljöministeriet om att bedömningsförfarandet skall tillämpas på projektet.

Kontaktmyndigheten och miljöministeriet skall se till att tillräckliga förhandlingar om bedömningsbehovet har förts mellan behöriga myndigheter och att den projektansvarige har beretts tillfälle att bli hörd i saken innan beslut fattas.

Miljöministeriet skall fatta i 6 § 1 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsett beslut om tillämpningen av bedömningsförfarandet ofördröjligen, dock senast inom en månad efter att miljöministeriet har fått tillräcklig information om projektet. Miljöministeriet sänder beslutet till den projektansvarige och kontaktmyndigheten för åtgärder samt till behöriga myndigheter för kännedom.

De uppgifter som ovan påförts miljömi-nisteriet ankommer på handels- och industriministeriet i fråga om projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen.

9 §
Kontaktmyndighet

Kontaktmyndighet är

1) den regionala miljöcentralen beträffande projekt som avses i 6 § 1―6 punkten, 7 punkten underpunkt a och 8―11 punkten samt i 4 § 2 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och

2) handels- och industriministeriet beträffande projekt som avses i 6 § 7 punkten under punkterna b och d samt beträffande sådana projekt gällande kärnanläggningar som avses i 4 § 2 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

10 §
Överenskommelse om kontaktmyndighet

Om ett projekt är förlagt till flera regionala miljöcentralers verksamhetsområden, skall myndigheterna sinsemellan komma överens om vilken av dem som skall vara kontaktmyndighet beträffande projektet.

Om oklarhet uppstår om kontaktmyndigheten eller om en regional miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av de regionala miljöcentralerna som är kontaktmyndighet för projektet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

3 kap.

Bedömningsprogram och konsekvensbeskrivning

11 §
Bedömningsprogram

I bedömningsprogrammet skall i behövlig mån presenteras

1) uppgifter om projektet, dess syfte, planeringsskeden, läge, markanvändningsbehov och dess anknytning till andra projekt samt om den projektansvarige,

2) alternativa sätt att genomföra projektet, även alternativet att avstå från projektet, såvida ett sådant alternativ inte av särskilda skäl är obehövligt,

3) uppgifter om de planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som genomförandet av projektet förutsätter,

4) information om utredningar som gjorts eller planeras i fråga om miljökonsekvenserna, samt om metoder som används vid anskaffning och utvärdering av materialet och om antaganden i anslutning därtill,

5) ett förslag till begränsning av det verkningsområde som skall studeras,

6) en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i anslutning därtill, samt

7) en uppskattad tidtabell för planeringen och genomförandet av projektet och den tidpunkt då utredningarna och miljökonsekvensbeskrivningen skall vara färdiga.

12 §
Konsekvensbeskrivning

I konsekvensbeskrivningen skall i behövlig mån presenteras

1) preciseringar av uppgifterna enligt 11 §,

2) en utredning om förhållandet mellan projektet jämte alternativ och markanvändningsplaner och för projektet väsentliga planer och program rörande användningen av naturresurser samt miljöskydd,

3) projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar, en beskrivning av verksamheten omfattande exempelvis produkter, produktionsmängder, råvaror, trafik, material och en uppskattning av arten och mängden av avfall och utsläpp med beaktande av projektets planerings-, byggnads- och användningsskeden inklusive en eventuell avveckling av projektet,

4) det centrala material som har använts vid bedömningen,

5) en utredning om miljön samt en bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ, om eventuella brister i de använda uppgifterna och om de centrala osäkerhetsfaktorerna inklusive en bedömning av eventuella miljökatastrofer och deras påföljder,

6) en utredning om projektets och alternativens genomförbarhet,

7) ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser,

8) ett förslag till uppföljningsprogram, samt

9) ett lättfattligt och åskådligt sammandrag av uppgifterna i 1―8 punkten.

4 kap.

Deltagande och tidsfrister

13 §
Tillkännagivande

Kontaktmyndigheten skall ofördröjligen kungöra bedömningsprogrammet minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet så som anges i lagen om offentliga kungörelser (34/1925). Kungörelsen skall dessutom offentliggöras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet.

Kungörelsen skall ge tillräckligt detaljerade uppgifter om projektet, dess läge, den projektansvarige och om hur åsikter kan framföras och utlåtanden avges om bedömningsprogrammet. Vidare skall det framgå av kungörelsen var bedömningsprogrammet och det utlåtande som kontaktmyndigheten senare avger om det är framlagda till påseende under tiden för bedömningsförfarandet.

Kontaktmyndigheten skall tillkännage miljökonsekvensbeskrivningen. Beträffande kungörelsen om miljökonsekvensbeskrivningen gäller i tillämpliga delar vad som ovan i 1 och 2 mom. föreskrivs om kungörelse om bedömningsprogrammet och om kungörelsens innehåll.

Kontaktmyndigheten skall bereda kommunerna inom det område som påverkas av projektet tillfälle att avge utlåtande om bedömningsprogrammet samt om konsekvensbeskrivningen.

14 §
Hörande

Åsikter och utlåtanden skall tillställas kontaktmyndigheten under den tid som nämns i kungörelsen. Tiden börjar den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar.

15 §
Övrigt deltagande

Utöver vad som anges i 13 § kan den projektansvarige och kontaktmyndigheten komma överens om att tillkännagivandet och hörandet skall ordnas också på något annat sätt.

16 §
Kontaktmyndighetens utlåtande och tidsfrister

Kontaktmyndigheten skall avge utlåtande om bedömningsprogrammet till den projektansvarige inom en månad efter att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut.

Kontaktmyndigheten skall avge utlåtande om konsekvensbeskrivningen till den projektansvarige inom två månader efter att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut.

Kontaktmyndigheten skall vidare sända bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen jämte de utlåtanden som den avgivit om dem samt eventuella översättningar av dem till Finlands miljöcentral för kännedom, samt sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen för kännedom till kommunerna inom det område som påverkas av projektet och vid behov till de förbund på landskapsnivå som svarar för regionalplaneringen och till andra behöriga myndigheter.

5 kap.

Mellanstatligt bedömningsförfarande

17 §
Mellanstatligt bedömningsförfarande

En underrättelse enligt ett internationellt avtal som avses i 14 § 1 mom. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning skall särskilt innehålla

1) uppgifter om projektet,

2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,

3) uppgifter om bedömningsförfarandet och beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet, samt

4) en skälig tidsfrist inom vilken meddelanden om myndigheters, medborgares och sammanslutningars eventuella deltagande i bedömningen skall tillställas miljöministeriet.

6 kap.

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 augusti 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (792/1994) jämte ändringar.

Rådets direktiv 97/11/EG; EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.