267/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 2 § 1, 5 och 6 punkten, 3 och 5 §, 8 § 2 och 3 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 och 12 § och 14 § 3 mom. samt

fogas till 2 § en ny 7 punkt, till 4 § ett nytt 3 mom. och till 8 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför i Finland och utanför finskt territorium för

a) människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,

b) marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för naturens mångfald,

c) samhällsstrukturen, byggnader, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,

d) utnyttjande av naturresurserna, samt för

e) växelverkan mellan de i a―d underpunkterna nämnda faktorerna,


5) projektansvarig den som driver verksamheten eller annars är ansvarig för beredningen och genomförandet av ett projekt som avses i denna lag,

6) kontaktmyndighet en myndighet som utses genom förordning och som ser till att bedömningsförfarandet genomförs, samt med

7) deltagande växelverkan vid miljökonsekvensbedömning mellan den projektansvarige, kontaktmyndigheten, andra myndigheter och de vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet eller planen.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Vid tillämpningen av denna lag skall beaktas de utredningar om projektet och dess miljökonsekvenser som gjorts i något annat sammanhang samt i mån av möjlighet de utredningar samordnas som förutsätts i denna lag och i någon annan lagstiftning. Om användningen av en konsekvensbeskrivning enligt denna lag som utredning enligt någon annan lag föreskrivs särskilt.

4 §
Tillämpningsområde

Vid bedömningen av konsekvensernas betydelse i enskilda fall skall utöver 2 mom. dessutom projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas karaktär beaktas enligt vad som föreskrivs närmare genom förordning.

5 §
Förhållande till andra förfaranden

Kontaktmyndigheten, den kommun eller det förbund på landskapsnivå som utarbetar planen och den projektansvarige skall ha ett tillräckligt samarbete för att kunna samordna bedömningsförfarandet med planläggningen.

Om inte något annat följer av 3 kap., tillämpas bedömningsförfarandet inte på ett sådant projekt eller en sådan ändring av ett redan genomfört projekt som avses i 4 § 2 mom., om konsekvenserna har utretts så som förutsätts i denna lag vid ett förfarande enligt någon annan lag och därvid alla de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet har hörts om dessa utredningar. Innan beslut om tillstånd eller något annat därmed jämställbart beslut som avser genomförandet av projektet fattas bedömer kontaktmyndigheten vid behov om de utredningar och höranden som gjorts i enlighet med någon annan lag är tillräckliga.

8 §
Inledande av bedömningsförfarande

Kontaktmyndigheten skall sörja för informationen om bedömningsprogrammet genom kungörelse inom det område som beräknas bli påverkat av projektet. Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden begärs om bedömningsprogrammet och att möjlighet att framföra åsikter erbjuds.

Information om bedömningsprogrammet behöver inte ges, om det är uppenbart onödigt därför att information om projektet enligt denna lag redan har givits i annat sammanhang och de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet har hörts.

Tidpunkten för och innehållet i informationen skall bestämmas så att den projektansvariges konkurrensställning inte äventyras. Samtidigt skall beaktas det som bestäms i 3 kap. om gränsöverskridande miljökonsekvenser.

9 §
Kontaktmyndighetens utlåtande

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndigheten skall vid behov i sitt utlåtande fastslå till vilka delar bedömningsprogrammet skall revideras. Av utlåtandet skall också framgå hur de utredningar som behövs enligt denna lag skall skaffas och hur tillkännagivandet och hörandet skall ordnas och vid behov samordnas med förfaranden enligt andra lagar som gäller projektet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter.

Kontaktmyndigheten lämnar sitt utlåtande och andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet skall samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som saken gäller.


11 §
Hörande om konsekvensbeskrivningen

Kontaktmyndigheten skall se till att konsekvensbeskrivningen tillkännages genom kungörelse inom det område som beräknas bli påverkat av projektet. Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden om konsekvensbeskrivningen begärs och att möjlighet erbjuds att framföra åsikter.

Tillkännagivande och hörande enligt 1 mom. kan ordnas i samband med tillkännagivande och hörande som förutsätts i någon annan lag som gäller projektet.

12 §
Avslutande av bedömningsförfarandet

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen och dess tillräcklighet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. Bedömningsförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten sänder sitt utlåtande jämte övriga utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet skall samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet.

14 §
Internationella uppgifter

Om projektet sannolikt har betydande miljökonsekvenser på ett område under någon annan stats jurisdiktion, skall kontaktmyndigheten utan dröjsmål sända bedömningsprogrammet till miljöministeriet som skall underrätta den andra staten enligt ett avtal som avses ovan. Miljöministeriet sänder en underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas inte på ett projekt, om information om bedömningsprogrammet för projektet har givits genom kungörelse med stöd av 8 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning innan denna lag träder i kraft eller om information om ansökan om tillstånd har givits offentligt före den 14 mars 1999 eller parterna hörts i enlighet med byggnadslagen (370/1958), vattenlagen (264/1961), lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991), luftvårdslagen (67/1982), avfallslagen (1072/1993), hälsoskyddslagen (763/1994), lagen angående vissa granne lagsförhållanden (26/1920), kemikalielagen (744/1989), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (503/1965), elmarknadslagen (386/1995), lagen om allmänna vägar (243/1954), luftfartslagen (281/1995), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) eller kärnenergilagen (990/1987).

RP 182/1998
MiUB 8/1998
RSv 260/1998
Rådets direktiv 97/11/EG; EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.