259/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 23 december 1998 om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld (1138/1998) 1 § 1 mom. 2 punkten, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 13 och 14 § samt 16 § 2 mom. som följer:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) reglerad marknad en fondbörs som är belägen i en EES-stat och står under tillsyn av myndigheter i en EES-stat samt något annat system för omsättning som verkar i en EES-stat och som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter jämställs med en sådan fondbörs,


2 §
Precisering av tillämpningsområdet

Vad i denna förordning föreskrivs om EES-stater skall i den omfattning och under de förutsättningar som vederbörande ministerium bestämmer också tillämpas på andra stater som ministeriet i sina föreskrifter jämställer med en EES-stat.


3 §
Tillgångsslag som kan täcka ansvarsskuldens hela bruttobelopp

Ansvarsskuldens hela bruttobelopp kan täckas med


3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som avses ovan,


Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagande av fondandelar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.

5 §
Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka högst 50 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagande av fondandelar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.

10 §
Minskning av delägarrisken

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från bestämmelserna i 1 mom.

13 §
Undantagslov att överskrida maximigränsen

Försäkringsinspektionen kan på försäkringskassans ansökan för viss tid bevilja tillstånd att överskrida den maximigräns som föreskrivs i 4―9 §.

14 §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om var de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden skall vara belägna, hur valutarisken kan begränsas och valutarörelsen ordnas, hur derivatkontrakt kan användas som täckning, hur säkerheterna skall värderas och vilken betydelse säkerheterna har då de förbindelser som de hänför sig till upptas till täckning.

Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall, om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till tillämpningen av 83 § 2 mom. lagen om försäkringskassor, bestämma att vissa tillgångar inte får upptas till täckningen för ansvarsskulden.

16 §
Övergångsbestämmelser

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl på försäkringskassans ansökan beträffande tillgångar som avses i 6 och 8 § förlänga den utsatta tid om vilken föreskrivs i 1 mom. med högst fem år.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.