258/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1324/1997) 1 § 1 mom. 4 och 7―9 punkten, i 2 § det inledande stycket samt 4 § som följer:

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 83 b § lagen om försäkringskassor (1164/ 1992) hänförs


4) de reserver som avses i 5 kap. 15 § bokföringslagen (1336/1997),


7) sådana borgensförbindelser och säkerheter som enligt förordningen om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld (1138/ 1998) kan godkännas som täckning för ansvarsskuld i samband med en försäkringskassas skuldförbindelser,

8) på ansökan av pensionskassan och med Försäkringsinspektionens samtycke högst fem procent av delägarnas lönesumma som utgör grund för den årspremie som motsvarar de grunder som ministeriet utfärdat med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

9) på ansökan av pensionskassan och med Försäkringsinspektionens samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1―8 punkten.


2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad Försäkringsinspektionen närmare beslutar


4 §

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Vederbörande ministerium kan föreskriva att vissa tillgångar, som ingår i en försäkringskassa som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, vid tillämpningen av 1 § 1 mom. 6 punkten och 2 § 1 mom. 2 punkten skall värderas med avvikelse från tillgångarnas gängse värde.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.