256/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/1961) 6 § 4 mom. samt 17 § och 20 §,

av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i förordning 946/1995, som följer:

6 §

Extraordinarie representantskapsmöte skall hållas om styrelsen eller representantskapets ordförande finner det nödvändigt för övervakningen av pensionsskyddscentralen och skötseln av övriga uppgifter som ankommer på representantskapet. Möte skall även hållas om vederbörande ministerium, Försäkringsinspektionen, minst två revisorer eller minst tre av representantskapets medlemmar skriftligen yrkat det för behandling av ett uppgivet ärende. Mötet skall i detta fall hållas inom en månad från det att yrkandet har lämnats till styrelsen eller representantskapets ordförande.

17 §

Pensionsskyddscentralen skall enligt ett av Försäkringsinspektionen fastställt formulär lämna statistiska uppgifter om sin egen och de lagstadgade arbetspensionsanstalternas verksamhet.

Pensionsskyddscentralen skall lämna i 1 mom. nämnda statistiska uppgifter till vederbörande ministerium och till Försäkringsinspektionen samt bokslutet, revisionsberättelsen och det beslut representantskapet fattar med anledning av dessa till Försäkringsinspektionen senast före utgången av den maj månad som följer på räkenskapsperioden.

20 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål meddela vederbörande ministerium samt Försäkringsinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna dess namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna pensionsskyddscentralens namn.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.