252/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) 2 § 3 punkten, 4 §, 5 § 2 mom. och 6 § samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 76/1997 och 34/1998, en ny 6 a-punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) farligt gods: gods som är klassificerat i IMDG-koden, inklusive sådant radioaktivt material som avses i INF-koden, samt i kapitel 17 i IBC-koden och i kapitel 19 i IGC-koden,


6 a) INF-koden: IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i behållare, sådan den lyder den 1 januari 1998,


4 §
Anmälningar om fartyget

Varje fartyg som lämnar en finländsk hamn med farligt eller havsförorenande gods skall före avfärd göra en anmälan till sjöfartsverket i enlighet med verkets närmare föreskrifter.

Varje fartyg som anlöper en finländsk hamn eller ankarplats såsom första destinationshamn eller ankarplats från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som transporterar farligt eller havsförorenande gods skall för att få anlöpa hamnen eller ankarplatsen vid avresan från lasthamnen göra en anmälan till sjöfartsverket i överensstämmelse med verkets närmare föreskrifter. Fås klarhet om destinationshamnen eller ankarplatsen först under resans lopp, skall anmälan göras senast då destinationshamnen eller ankarplatsen är klar.

Anmälningarna som nämns i 1 och 2 mom. skall göras av trafikidkaren och innehålla uppgifter om fartygets namn, signalbokstäver och vid behov IMO-identifieringsnummer, nationalitet, längd, djupgående, destinationshamn och tidpunkt för ankomst till destinationshamnen, beräknad avgångstid, planerad rutt, de i 3 § 1 mom. nämnda uppgifterna om det ombordvarande farliga eller havsförorenande godset och vid behov fartygets klass i enlighet med INF-koden, samt uppgifter om det farliga eller havsförorenande godsets kvantiteter och placering ombord samt uppgifter om identifieringsmärkningar av flyttbara tankar eller containrar och en bekräftelse på att det ombord finns detaljerade uppgifter om lasten och dess placering. Dessutom skall anmälningen innehålla uppgifter om antalet besättningsmedlemmar ombord.

5 §
Befälhavarens anmälningskyldighet

Anmälan skall innehålla de uppgifter som nämns i 4 § 3 mom. och en redogörelse för händelsens art. Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om anmälningskyldigheten.

6 §
Kontrollista

Fartygets befälhavare skall fylla i en av sjöfartsverket fastställd kontrollista och som information ställa listan till förfogande för lotsen samt den behöriga sjöfartsinspektionsbyråns chef, sjöfartsöverinspektör eller sjöfartsinspektör, om denne begär det.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1999.

Rådets direktiv 98/55/EG; EGT nr L 215, 1.8.1998, s. 65

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.