241/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 7 § 1 mom. och 24 § samt

fogas till 7 § ett nytt 3 mom. och till 35 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

För ordnande av specialiserad sjukvård indelas landet i följande sjukvårdsdistrikt:

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Satakunta sjukvårdsdistrikt

Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

Norra Karelens sjukvårdsdistrikt

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Kajanalands sjukvårdsdistrikt

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt

Lapplands sjukvårdsdistrikt


Ett sjukvårdsdistrikt kan vara indelat i sjukvårdsområden på det sätt som bestäms i grundavtalet för samkommunen för sjukvårdsdistriktet.

24 §

I de sjukvårdsdistrikt inom vilka Helsingfors, Åbo, Uleåborgs, Tammerfors och Kuopio universitet är belägna skall finnas ett universitetssjukhus.

35 §

Om patienten inte får service på sitt modersmål på det sjukhus eller i den verksamhetsenhet som bestäms enligt boningsorten, har han rätt att få vård på ett sådant sjukhus eller i en sådan verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet som kan ge vård på hans modersmål, finska eller svenska. Sjukvårdsdistriktet och patientens hemkommun skall komma överens om vilka verksamhetsenheter patienten kan anlita för att få service på sitt modersmål.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

3. Beslut om bildande av en samkommun för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fattas av en mellankommunal ombudsstämma för kommunerna inom Helsingfors sjukvårdsdistrikt och Nylands sjukvårdsdistrikt. Om antalet ombud för kommunerna och ombudens röstetal vid ombudsstämma gäller vad som bestäms i 16 och 17 § lagen om specialiserad sjukvård. Med avvikelse från begränsningen av röstetalet enligt nämnda 17 § dras 40 procent av från den del av det sammanlagda röstetalet för kommunernas ombud som överstiger en tjugondel av alla kommuners sammanlagda obegränsade röstetal. Ombudsstämman sammankallas första gången av länsstyrelsen i Södra Finlands län. Stämman leds av en person som förordnats av länsstyrelsen tills en ordförande och en vice ordförande för stämman har valts. Kommunernas ombudsstämma skall sammankallas så att den sammanträder första gången senast i mars 1999.

4. Ombudsstämman är beslutför när minst två tredjedelar av de kommuner som deltar i ombudsstämman är företrädda och dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner som deltar i ombudsstämman. Ombudsstämman utfärdar nödvändiga föreskrifter om beredningen av grundavtalet och andra ärenden och om verkställigheten av besluten samt beslutar om betalningen av gemensamma kostnader. I fråga om förfarandet vid ombudsstämman och om sökande av ändring i ombudsstämmans beslut iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om fullmäktige i 7 och 11 kap. kommunallagen.

5. Samkommunen för sjukvårdsdistriktet skall bildas och grundavtalet godkännas senast den 30 september 1999.

6. Nylands sjukvårdsdistrikts och Helsingfors universitetscentralsjukhus samkommuns sjukhus och övriga verksamhetsenheter samt övriga egendom övergår med tillgångar och skulder i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samkommuns ägo och besittning den 1 januari 2000. Apparater och utrustning för den specialiserade sjukvården som ägs av Helsingfors stad och använts inom Helsingfors sjukvårdsdistrikts verksamhet övergår i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ägo och besittning den 1 januari 2000. Anmälan enligt 30 § 3 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) behöver inte göras när egendom överförs till Helsingfors och Ny-lands sjukvårdsdistrikt.

7. Om ett anläggningsprojekt eller något annat byggnads-, renoverings- eller anskaffningsprojekt vid Nylands sjukvårdsdistrikt eller Helsingfors universitetscentralsjukhus inte är slutfört när lagen träder i kraft, övergår projektet till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för slutförande.

8. Om ett anläggningsprojekt eller något annat byggnads-, renoverings- eller anskaffningsprojekt vid ett sjukhus ägt av Helsingfors stad och använt av Helsingfors sjukvårdsdistrikt inte är slutfört när lagen träder i kraft, övergår projektet till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för slutförande, om det enligt hyresavtalet hör till hyresgästens uppgifter.

9. Vid ett sjukhus eller en verksamhetsenhet som övergår till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt bestäms personalens ställning och pensioner enligt lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund (234/1978). Vad som bestäms i 6 § i den nämnda lagen om den överlåtande kommunens eller det överlåtande kommunalförbundets skyldighet att betala ersättningar till den mottagande kommunen eller det mottagande kommunalförbundet tillämpas dock inte.

10. Journalhandlingar som har upprättats och förvaras vid Nylands sjukvårdsdistrikts sjukhus överförs till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att användas och förvaras på det sätt som bestäms i 4 kap. lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992). Journalhandlingar som har upprättats inom Helsingfors sjukvårdsdistrikt stannar kvar i Helsingfors stads hälsovårdsverks arkiv. Om vården av en patient inletts inom Helsingfors sjukvårdsdistrikt och omedelbart och utan avbrott fortsätter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, övergår dock handlingarna om patientens vård till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att förvaras och användas på det sätt som bestäms i 4 kap. lagen om patientens ställning och rättigheter.

11. Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

RP 164/1998
ShUB 41/1998
RSv 296/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.