236/1999

Utfärdat i Helsingfors den 5 mars 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 1999 för arealstöd och djurbaserat kompensationsbidrag som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 52 § 2 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) beslutat:

1 §
Ansökan om byte mellan till stöd för jordbruksgrödor berättigad areal och icke stödberättigad areal

Ansökan om byte mellan till stöd för jordbruksgrödor berättigade arealer och icke stödberättigade arealer skall göras senast den 16 april 1999.

Vid ansökan om byte används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 142. Blanketter fås hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall senast den 7 maj 1999 fatta ett separat beslut om godkännande eller underkännande av bytet. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om grunderna för godkännande av byte.

2 §
Ansökan om godkännande av icke stödberättigade basskiften som stödberättigade

Ansökan om temporärt godkännande av ett icke stödberättigat basskifte som stödberättigat skall göras senast den 16 april 1999, och vid ansökan används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 142. Blanketter fås hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall, på de grunder som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare, fatta beslut om temporärt godkännande eller underkännande av berättigandet till stöd.

Ansökan om berättigande till stöd kan göras i fråga om basskiften som

1) röjts på basis av tillstånd till åkerröjning vilka beviljats under åren 1992―1994 enligt lagen om åkerröjningsavgift (602/1987) samt lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning (1385/1991),

2) besitts på basis av skiftesplaner för nyskiftesförrättningar som överensstämmer med lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995) och som vunnit laga kraft under tiden 1.1.1994― 16.4.1999, eller

3) röjts på basis av röjningsbeslut i samband med nyskiftesförrättningar som överensstämmer med lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995) och som vunnit laga kraft under tiden 1.1.1992―16.4.1999.

Dessutom kan jord- och skogsbruksministeriet på basis av ansökan som gjorts senast den 16 april 1999 godkänna sådan överföring av stödberättigad areal som sker på grund av nyskifte som särskild situation enligt artikel 9 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1765/1992, om den samlade stödberättigade arealen inte ökar.

3 §
Ansökningar om stöd

Ansökan om arealbaserat stöd enligt stödsystemet för jordbruksgrödor och om därtill ansluten trädesersättning, ansökan om stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar, nedan kompensationsbidrag, och ansökan om miljöbasstöd för jordbruket skall inlämnas senast den 28 maj 1999.

Vid ansökan används jord- och skogsbruksministeriets blanketter nr 101A, 101B, 102A och 102B för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jordoch skogsbruksministeriet har fastställt särskilt. Ansökan om stöd kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nr 102A, som är förhandsifylld eller ifylld på annat sätt.

Om basskiften sedan föregående år har delats, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk, om nya basskiften har bildats eller om förändringar i besittningen av basskiften har skett skall dessutom inlämnas jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 102C för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

4 §
Tidigarelagd ansökan om djurbaserat kompensationsbidrag

Ifall jordbrukaren ansöker om djurbaserat kompensationsbidrag, kan han tidigast den 12 april och senast den 30 april 1999 anmäla det djurantal som bidraget baserar sig på. Vid anmälan används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 134. Jordbrukaren skall härvid senast den 28 maj 1999 lämna in de egentliga blanketter för ansökan om kompensationsbidrag som avses i 3 § 2 mom.

5 §
Anmälan om såningsarealer

Då det gäller ändringar i odlingsarealen skall anmälan om såningsarealer inlämnas senast den 15 juni 1999.

Vid anmälan om såningsarealer används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 117 för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

6 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningarna skall inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som anländer med post anses ha inlämnats i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och riktad till behörig landsbygdsnäringsmyndighet.

7 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1999. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 5 mars 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.