229/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 20 § 1 mom. 2 punkten samt

fogas till lagen nya 116 a―116 c § som följer:

20 §
Samfund som är befriade från inkomstskatt

Fria från skatt på inkomst är


2) folkpensionsanstalten, kommunala pensionsanstalten, sjuk- och begravningshjälpskassorna, placeringsfonderna, personalfonderna, avgångsbidragsfonderna, de riksomfattande arbetslöshetskassorna, centralkassan för arbetslöshetskassorna, arbetslöshetskassornas stödkassa, arbetslöshetskassornas stödstiftelse samt i 116 a § avsedda träningsfonder och idrottsutövarfonder för inkomster av verksamhet som nämns i 116 a §,


116 a §
Periodisering av idrottsinkomst

Som en idrottsutövares inkomst under skatteåret betraktas inte den del av den inkomst (idrottsinkomst) han eller hon haft direkt med anledning av idrottsutövandet som enligt villkoren i 116 b och 116 c § har betalts till en sådan riksomfattande träningsfond eller idrottsutövarfond som finns i anslutning till en av finansministeriet utsedd stiftelse och som för varje idrottsutövare årligen skall tillställa skatteförvaltningen de för beskattningen nödvändiga uppgifterna på det sätt som skattestyrelsen bestämmer.

Som idrottsinkomst betraktas penningpriser som härrör från idrottstävlingar och andra från tävlande eller spelande härrörande samt därmed jämförbara inkomster liksom även inkomster av reklamavtal och andra samarbetsavtal som är relaterade till idrottsutövande, om avtalsparter är idrottsutövaren, grenförbundet och samarbetspartnern tillsammans. Som idrottsinkomst betraktas inte inkomst från utlandet, träningsstipendium som avses ovan i 82 § 1 mom. 4 punkten eller träningsstöd som erhållits från grenförbundet eller olympiska kommittén eller annat härmed jämförbart träningsstöd.

116 b §
Träningsfond

Till en träningsfond kan betalas andra idrottsinkomster än lön. Idrottsinkomst som betalts in till en träningsfond kan användas för täckande av med verifikat styrkta utgifter som under skatteåret uppkommit av idrottsutövande och träning. Det belopp som vid utgången av ett skatteår finns i fonden betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst för skatteåret till den del beloppet inte har överförts till en idrottsutövarfond. I en träningsfond kan dock med tanke på framtida träning årligen skattefritt kvarlämnas högst 120 000 mark (träningstäckning).

Har till en träningsfond under två på varandra följande år betalts mindre än 5 000 mark per år i idrottsinkomst, betraktas de i fonden kvarstående medlen i sin helhet som skattepliktig förvärvsinkomst för det skatteår som följer på dessa år, såvida inte idrottsutövaren redan tidigare till träningsfonden har anmält att han avslutat sin idrottskarriär.

116 c §
Idrottsutövarfond

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för skatteåret uppgår till minst 56 000 mark före avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 20 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst 150 000 mark per år.

De medel som överförts till en idrottsutövarfond inkomstförs under den period om minst fem och högst tio år, som följer på avslutandet av idrottskarriären, så att varje skatteår inkomstförs en mot antalet intäktsföringsår svarande andel av det belopp som då karriären avslutades fanns i fonden. Den avkastning som under inkomstföringstiden samlats i fonden betraktas som inkomst för det skatteår som följer på det sista inkomstföringsåret.

Idrottskarriären anses vara avslutad om idrottsinkomsten under två på varandra följande år understiger 56 000 mark och idrottsutövaren inte visar idrottsutövarfonden att han eller hon fortsätter sin idrottskarriär eller om idrottskarriären har avslutats till följd av att idrottsutövaren skadat sig eller till en fond anmält att han eller hon avslutat sin idrottskarriär.

Om idrottsutövaren avlider betraktas medlen i en träningsfond och en idrottsutövarfond i sin helhet som skattepliktig förvärvsinkomst för dödsåret.

Medel som inkomstförs från en idrottsutövarfond är i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 1999. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

Om den skattskyldige har inkomster av idrottsutövning placerade i en idrottsutövarfond, på ett träningskonto eller någon annan därmed jämförbar fond som varit i bruk innan denna lag trädde i kraft och om den skattskyldige fortsätter sin idrottskarriär, kan medlen i dessa fonder med beaktande av de förutsättningar som anges i denna lag överföras till en träningsfond eller en idrottsutövarfond. De överförda medlen beaktas inte vid beräkning av beloppet av idrottsinkomsten för skatteåret. Till övriga delar betraktas medlen i sådana fonder som varit i bruk tidigare som inkomst för skatteåret 2000 eller, om medlen lyfts tidigare, för det år då de lyfts.

RP 278/1998
StaUB 68/1998
RSv 268/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.