218/1999

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1999

Statsrådets beslut om ändring av 8 § statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1999

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 8 § och bilaga 2 i sitt beslut av den 10 december 1998 om nationellt stöd för växtodling år 1999 (942/1998) som följer:

8 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i detta beslut betalas till följande belopp för åker som under 1999 års växtperiod används till produktion (mk/ha):

Stödregion Skärgården inom regionerna A och B samt den övriga A-regionen och Åland Den övriga B-regionen Region C1 Regionerna C2, C2 norr samt skärgården Region C3
vete 594 514
råg 1 050 850 400 400
maltkorn 250 75
foderspannmål 250 75 185 300 250
växter som berättigar till EU:s stöd för jordbruksgrödor utom ovan nämnda växter och träda 250 75
stärkelsepotatis 400 300
sockerbeta 750 750
äpplen 550 550

I stöd för frilandsgrönsaker betalas i region A, frånsett skärgården inom regionerna A och B, 2 200 mark per hektar och i region B, inbegripet Åland samt skärgården inom regionerna A och B, 1 500 mark per hektar.

För maltkorn kan dessutom i arealbaserat tilläggsstöd år 1999 betalas högst 10 miljoner mark i regionerna A, B samt C1―C2 norr. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar separat om de detaljerade grunderna för stödet.

Dessutom betalas stöd till följande belopp för stödberättigad vall (mk/ha):

Åland och skärgården
inom regionerna A och B 900
Den övriga A- och B-regionen
samt C-regionen 550

Med stödberättigad vall avses vall som är berättigad till miljöbasstöd för jordbruket. Stöd betalas dock högst för så många hektar vall som motsvarar antalet djurenheter på gården. När djurenheterna räknas ut beaktas i hela landet sådana tjurar, tackor och hongetter som är 6 månader och äldre samt i regionerna A och B dessutom dikor och sådana kvigor som föds upp till slakt och som är minst 6 månader men under 24 månader. Vid definiering av stöd motsvarar en hektar vall en djurenhet. Stöd för vall betalas på basis av det mindre antalet enheter. Jordoch skogsbruksministeriet utfärdar närmare anvisningar om grunderna för definiering av stödet för vall.

Betalningen av stöd förutsätter, att odlingsarealen för ovan i 1 och 3 mom avsedda växter är totalt minst 3 hektar. Vall räknas med till denna areal endast på gårdar som är berättigade till vallstöd. Betalningen av stöd för trädgårdsproduktion på friland förutsätter, att arealen för trädgårdsproduktion på friland är totalt minst 0,5 hektar.

I stöd på basis av vallarealen betalas i hela landet högst 71 miljoner mark. Om det stöd som beräknas utgående från godtagbara ansökningar överskrider nämnda maximibe- lopp, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en sänkning av stödet.

I fråga om definieringen av djur som ligger till grund för stödet för vall, tidpunkterna eller perioderna för fastställande av djurantalet, räkningen av djurantalet, inverkan av en tillfällig nedgång i djurantalet, djurtäthetens och foderarealens inverkan samt, när det gäller dikor och tackor, den inverkan som den för producenten fastställda kvoten har på fastställandet av stödet skall iakttas vad som bestäms angående detta i 12 § 1, 4 och 8 mom. samt 13 § 1, 2, 3, 6 och 7 mom. statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) och i 12 § 1, 2, 4, 8 och 9 mom. statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (943/1998).


Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1999.

Helsingfors den 4 mars 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Bilaga 2

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER FÖR

DJURENHETER%Djurenhet = de

de
Dikor 1
Tjurar, 6 mån. ― under 24 mån. 0,6
Tjurar, 2 år och över 1
Kvigor, 6 mån. ― under 24 mån. 0,6
Tackor, getter 0,15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.