191/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1999

Statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 43 § 2 mom. lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), sådant det lyder i lag 1186/1998, beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Kommuner och andra utbildningsanordnare beviljas statsunderstöd för kostnaderna för sådan undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen som dessa ordnar i kommuner på samernas hembygdsområde enligt vad som bestäms i detta beslut.

Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd
2 §

Statsunderstöd beviljas för de sammanlagda undervisningstimmarna i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen. För att understöd skall beviljas krävs att undervisningsgruppernas storlek per utbildningsanordnare i genomsnitt är minst fem elever. Utbildningsanordnaren skall i det meddelande om timantalet som gäller statsunderstöd endast ta med de undervisningstimmar för vilka gäller att storleken på de sammanlagda undervisningsgrupperna i genomsnitt är minst fem elever. I timantalet för den grundläggande utbildningen får på motsvarande sätt inräknas förskoleoch påbyggnadsundervisning.

Undervisningen skall i mån av möjlighet ordnas ekonomiskt och vid behov i undervisningsgrupper som består av elever från olika årskurser.

Bestämmande av statsunderstöd
3 §

Statsunderstöd beviljas enligt de genomsnittliga lönekostnaderna per undervisningstimme för undervisningspersonal i sådan grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning som avses i detta beslut.

De lönekostnader per undervisningstimme som avses i 1 mom. beräknas på förhand för det följande finansåret så att de genomsnittliga kostnaderna per undervisningstimme under året före beräkningsåret omvandlas till den uppskattade kostnadsnivån för finansåret.

4 §

Utbildningsanordnaren beviljas förskott på statsunderstödet. Förskottet bestäms enligt det uppskattade antalet undervisningstimmar för finansåret utgående från läget den 20 september året före finansåret.

Det slutliga statsunderstödet beviljas enligt det faktiska antalet undervisningstimmar under finansåret före utgången av juni året efter finansåret.

Utbetalning av statsunderstöd
5 §

Förskottet på statsunderstödet betalas till utbildningsanordnaren två gånger per år i lika stora poster, den första posten före utgången av mars och den andra posten före utgången av september.

Det slutliga statsunderstödet betalas till utbildningsanordnaren eller överbetalt förskott återbetalas till staten före utgången av juli året efter finansåret.

Skyldighet att lämna uppgifter
6 §

Utbildningsanordnaren skall lämna för beviljande av statsunderstöd behövliga uppgift-er till utbildningsstyrelsen i enlighet med utbildningsstyrelsens anvisningar.

Ikraftträdelsebestämmelser
7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1999. Beslutet tillämpas dock redan från den 1 januari 1999.

Helsingfors den 11 februari 1999

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.