188/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 februari 1999

Trafikministeriets beslut om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

Trafikministeriet har med stöd av 24 § 2 och 3 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådana de lyder i lag 1250/1996, beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller utseende av säkerhetsrådgivare enligt förordningen om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (127/1999), nedan rådgivarförordningen, samt säkerhetsrådgivarens uppgifter och prov för säkerhetsrådgivare.

2 §
Undantag från skyldigheten att utse säkerhetsrådgivare

Utöver vad som bestäms i rådgivarförordningen behöver verksamhetsidkaren inte utse någon säkerhetsrådgivare för uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen på väg, om verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen

1) uppfyller villkoren i marginalnummer 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a eller 2901a i bilaga A eller villkoren i marginalnummer 2009 i bilaga A eller i marginalnummer 10 603 i bilaga B till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (660/1997),

2) omfattar högst de kvantiteter farliga ämnen som anges ämnesvis i marginalnummer 10 011 i bilaga B till det beslut som nämns i 1 punkten, eller

3) är sådana transporter som avses i bilaga C till det beslut som nämns i 1 punkten.

Utöver vad som bestäms i rådgivarförordningen behöver verksamhetsidkaren inte utse någon säkerhetsrådgivare för uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen på järnväg, om verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen

1) uppfyller villkoren i marginalnummer 17 i del I eller i marginalnummer 201a, 301a, 401a, 471a, 501a, 551a, 601a, 801a eller 901a i del II i bilagan till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg (901/1997), eller

2) omfattar högst sådana transporter som avses i punkt A i bihang XXV till det beslut som nämns i 1 punkten.

3 §
Säkerhetsrådgivarens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 5 § rådgivarförordningen skall i säkerhetsrådgivarens uppgifter ingå övervakning av

1) förfaranden för att säkra iakttagandet av bestämmelserna om identifiering av farliga ämnen som transporteras,

2) praxis gällande beaktande av särskilda behov vid anskaffning av transportmedel för transport av farliga ämnen,

3) förfaranden för att kontrollera den utrustning som används vid transport, lastning eller lossning av farliga ämnen,

4) att verksamhetsidkarens personal har lämplig utbildning och att uppgifter om utbildningen finns i de handlingar som gäller respektive anställd,

5) vidtagande av brådskande åtgärder i händelse av olycka eller tillbud i samband med transport, lastning eller lossning av farliga ämnen,

6) undersökning av och uppgörande av behövliga rapporter om olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser i samband med transport, lastning eller lossning av farliga ämnen,

7) vidtagande av behövliga åtgärder för att undvika att olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser upprepas,

8) beaktande av bestämmelser och särskilda krav som gäller transport av farliga ämnen då underleverantörer eller andra avtalsparter väljs eller anlitas,

9) att personalen med uppdrag att transportera, lasta eller lossa farliga ämnen har fått detaljerade arbetsföreskrifter och instruktioner,

10) informationen om de risker som är förenade med transport, lastning och lossning av farliga ämnen,

11) förfaranden för att säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som skall medfölja transporterna finns i transportmedlet och att dessa handlingar och denna utrustning uppfyller gällande bestämmelser, samt

12) förfaranden som är nödvändiga för att de bestämmelser som gäller lastning och lossning skall iakttas.

4 §
Prov för säkerhetsrådgivare

Prov för säkerhetsrådgivare skall ordnas på lämpligt sätt så att det kan kontrolleras om deltagarna besitter sådana kunskaper om transportslaget i fråga som behövs för utförandet av en säkerhetsrådgivares uppgifter. Med beaktande av transportslag skall provet omfatta de ämnesområden som nämns i bilagan till detta beslut. Då provet utformas skall följande ämnesområden beaktas särskilt:

1) allmänna förebyggande åtgärder och andra säkerhetsåtgärder,

2) klassificering av farliga ämnen,

3) förpackningskrav, inklusive tankar och tankcontainrar,

4) varningspåskrifter och varningsetiketter,

5) anteckningar i transporthandlingarna,

6) hantering,

7) utbildning av personalen,

8) transporthandlingar,

9) skriftliga säkerhetsföreskrifter,

10) krav på transportutrustningen.

Provet skall omfatta minst 20 öppna frågor. Om flervalsfrågor används, skall två flervalsfrågor anses motsvara en öppen fråga. Dessutom skall varje deltagare genomföra en fallstudie som hänför sig till transport av farliga ämnen.

Proven skall vara skriftliga. Av särskilda skäl kan det skriftliga provet kompletteras med en muntlig del.

Prov skall ordnas tillräckligt ofta och på olika håll i landet så att deltagarnas resor till och väntetider före provet inte blir oskäliga.

5 §
Kompletteringsprov för säkerhetsrådgivare

Då kompletteringsprov för säkerhetsrådgivare ordnas skall 4 § iakttas i tillämpliga delar.

6 §
Olycksrapport

Av den olycksrapport som skall uppgöras när en händelse som medfört fara för människor, egendom eller miljön har inträffat vid transport av farliga ämnen skall framgå åtminstone följande:

1) olyckshändelsens förlopp, vilka förhållanden som rådde när olyckan inträffade samt eventuella skador,

2) vilka bekämpningsåtgärder som vidtagits på olycksplatsen samt

3) vilka åtgärder den som utförde transporten och annan verksamhetsidkare har vidtagit eller kommer att vidta för att förhindra en ny olyckshändelse av samma slag.

7 §
Frågesammanställning

Fordonsförvaltningscentralen skall göra en sammanställning av de frågor som ingått i proven för säkerhetsrådgivare och regelbundet tillställa Europeiska gemenskapernas kommission denna sammanställning.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1999.

Rådets direktiv 96/35/EG; EGT nr L 145, 19.6.1996, s. 10

Helsingfors den 8 februari 1999

Trafikminister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Bilaga

Ämnesområden som skall ingå i proven för säkerhetsrådgivare

1. Allmänna förebyggande åtgärder och andra säkerhetsåtgärder, såsom kunskaper om de främsta orsakerna till olyckor med farliga ämnen och de olika konsekvenserna av sådana olyckor.

2. Bestämmelser om transportslaget i fråga i nationell lagstiftning, i Europeiska gemenskapens lagstiftning och i internationella konventioner och överenskommelser som är bindande för Finland, vilka särskilt gäller

a) klassificering av farliga ämnen, såsom

― förfaranden för klassificering av lösningar och blandningar

― uppbyggnaden av ämnesförteckningen

― de olika klasserna av farliga ämnen och principerna för att klassificera dem

― de transporterade ämnenas och föremålens beskaffenhet

― ämnenas fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper,

b)allmänna krav för förpackningar, inklusive de krav som gäller tankar och tankcontainrar, såsom

― olika typer av förpackningar samt förpackningskod och märkningar

― förpackningskrav och testning av förpackningar

― förpackningens beskaffenhet och periodisk besiktning,

c)varningspåskrifter och varningsetiketter, såsom

― anteckningar på varningsetiketten

― fastsättning och borttagning av varningsetiketter

― skyltning och etikettering,

d)anteckningar i transporthandlingarna, såsom

― uppgifter i godsdeklarationen

― överensstämmelseintyg från avsändaren,

e)försändningssätt och leveransvillkor, såsom

― transport av komplett last

― transport av bulklast

― transport av storcontainrar för bulklast

― containertransport

― transport i fasta eller avmonterbara tankar,

f)passagerartransport,

g)förbud och försiktighetsåtgärder vid samlastning,

h)separation av ämnen,

i)begränsningar av transporterade kvantiteter och undantagna kvantiteter,

j)hantering, såsom

― lastning och lossning, inklusive fyllnadsgrad

― separation,

k)rengöring och avgasning före lastning eller efter lossning,

l)utbildning av personalen,

m)transporthandlingar, såsom

― godsdeklaration

― skriftligt överensstämmelseintyg

― intyg om godkännande av fordonet

― fordonsförarens körtillstånd

― kopia av eventuella dispenser

― övriga handlingar,

n)skriftliga säkerhetsinstruktioner, såsom

― tillämpning av instruktionerna

― skyddsutrustning,

o)övervakning i samband med parkering av fordon,

p)rutt- eller transportbegränsningar,

q)driftsutsläpp och oavsiktliga utsläpp av förorenade ämnen vid olyckan

r)bestämmelser och krav som gäller transportmaterielen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.